309/2021

Helsingfors den 15 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grundläggande utbildning

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) 25 och 26 §

ändras 2 § 1 och 3 mom., rubriken för 3 § samt 3 § 2 mom., 4 § 1 mom., rubriken för 8 § samt 8 § 1 mom., 10 § 3 mom. 3 punkten och 14 § 1 mom.,

av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 893/2010, 2 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1538/2016 och rubriken för 8 § samt 8 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 136/2017, som följer:

2 §
Bildande av undervisningsgrupper

Undervisningsgrupperna bildas utgående från årskurserna. Om ändamålsenliga undervisningsarrangemang kräver det, kan elever i olika årskurser samt i förskoleundervisning dock undervisas i samma undervisningsgrupp eller ges undervisning tillsammans med en annan skolas eller läroanstalts elever. Utbildningsanordnaren beslutar om bildandet av undervisningsgrupper i den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen.


I undervisning som ges elever som omfattas av sådan förlängd läroplikt som avses i 2 § 3 mom. i läropliktslagen (1214/2020) får undervisningsgruppen omfatta högst åtta elever. En undervisningsgrupp som bildas av mycket gravt utvecklingsstörda elever får dock omfatta högst sex elever. Om undervisningen för en sådan elev som avses i detta moment ges i samma grupp eller tillsammans med i 2 mom. avsedda elever som får särskilt stöd, bestäms maximistorleken på undervisningsgruppen enligt vilket slags stöd merparten av eleverna i gruppen får. Om undervisningen för en elev som avses i detta moment ges tillsammans med andra elever än sådana som avses i detta moment eller i 2 mom., får undervisningsgruppen omfatta högst 20 elever.

3 §
Utbildningens omfattning per år och per vecka

Förskoleundervisning ges under minst 700 timmar per år.


4 §
Arbetsmängden per dag

I förskoleundervisningen och de två första årskurserna inom den grundläggande utbildningen får till elevens arbetsdag höra högst 5 lektioner och under andra år högst 7 lektioner.


8 §
Grundläggande utbildning för vuxna

I den grundläggande utbildningen för vuxna ges undervisning i de olika läroämnena i form av kurser som varar i 28 timmar. Läskunnighetsskedet omfattar minst 27 kurser. Inledningsskedet exklusive läskunnighetsskedet omfattar minst 38 kurser. Den grundläggande utbildningens lärokurs omfattar minst 46 kurser som ingår i utbildningens slutskede. I undervisning som ordnas vid straffanstalter omfattar den grundläggande utbildningens lärokurs dock minst 30 kurser som ingår i utbildningens slutskede.


10 §
Bedömning under studierna

Den bedömning som avses i 2 mom. ges antingen med siffror eller genom verbal bedömning. Vid bedömningen med siffror används skalan 4–10. Vitsordet 5 anger hjälpliga, 6 försvarliga, 7 nöjaktiga, 8 goda, 9 berömliga samt 10 utmärkta kunskaper och färdigheter. Underkänd prestation anges med vitsordet 4. Verbal bedömning kan, om inte utbildningsstyrelsen bestämmer något annat, användas


3) vid bedömningen av elever som omfattas av sådan förlängd läroplikt som avses i 2 § 3 mom. i läropliktslagen,


14 §
Bedömning i vissa fall

I sådan undervisning på främmande språk som avses i 10 § 4 mom. i lagen om grundläggande utbildning, i undervisning utomlands och i grundläggande utbildning för andra än läropliktiga kan enligt vad undervisningsstyrelsen bestämmer avvikelse göras från vad som föreskrivs ovan i detta kapitel.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021. Bestämmelserna i 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 4 § 1 mom. och 14 § 1 mom. träder dock i kraft den 1 augusti 2022. På de elever som har omfattats av förlängd läroplikt när de fullföljt lärokursen för den grundläggande utbildningen tillämpas till den 31 juli 2022 de bestämmelser om dem som omfattas av förlängd läroplikt som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Helsingfors den 15 april 2021

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Regeringssekreterare
Kirsi Lamberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.