307/2021

Helsingfors den 16 april 2021

Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer (1105/2020) 2 § 2 mom. 4 punkten och 3 § och

fogas temporärt till förordningen en ny 2 a § som följer:

2 §
Vacciner som används och vaccinationsordning

Vaccinationerna ges till olika befolkningsgrupper i följande ordning:


4) andra personer än de som avses i punkterna 1–3 enligt åldersgrupp så att 60–69-åringarna vaccineras först, därefter 50–59-åringarna, sedan 40–49-åringarna, sedan 30–39-åringarna och till slut 16–29-åringarna.

2 a §
Utdelning av vacciner till och fördelning av vacciner mellan sjukvårdsdistriktens områden

Institutet för hälsa och välfärd sörjer för utdelningen av vacciner till sjukvårdsdistriktens områden i proportion till deras befolkningsmängd.

Institutet för hälsa och välfärd ska dock dela ut de till Finland kommande leveranspartierna av vaccinet mRNA-1273 samt en tredjedel av de till Finland kommande leveranspartierna av vaccinet ChAdOx1-S till de sjukvårdsdistrikt där incidensen av bekräftade smittfall varit minst 100 per 100 000 invånare under de 14 dagar som föregår utdelningen av leveranspartiet. Den andel av vaccinerna som avses ovan ska fördelas mellan sjukvårdsdistrikten i fråga på så sätt att det vid dimensioneringen av de vaccinmängder som delas ut till varje sjukvårdsdistrikts område utöver befolkningsmängden i området med lika stor viktning beaktas antalet bekräftade smittfall i området och antalet personer som tagits in för specialiserad sjukvård i området under de 14 dagar som föregår utdelningen av vaccinerna.

Vacciner får dock fördelas på det sätt som avses i 2 mom. endast om de personer som avses i 2 § 2 mom. 1–3 punkten har haft möjlighet att få sin första vaccindos och fördelningen inte utgör ett hinder för någons rätt att få en sådan andra dos vaccin som behövs för bildandet av vaccinationsskydd.

Vaccinet ChAdOx1-S får inte fördelas på det sätt som avses i 2 mom. i större mängd än vad antalet personer som hör till vaccinets målgrupp inom sjukvårdsdistriktets område tillåter.

3 §
Vaccinering

En läkare ska ansvara för planeringen och genomförandet av vaccinationsverksamheten. Vaccinationer i injektionsform får ges endast av läkare och av sådana tandläkare, sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorskor som fått behövlig vaccinationsutbildning.

Vaccinationer får under ledning och tillsyn av en läkare eller av en tandläkare, sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska som fått behövlig vaccinationsutbildning även ges av den som studerar för ett i 1 mom. avsett yrke inom hälso- och sjukvården, om den studerande uppfyller förutsättningarna enligt 3, 3 a, 3 b och 3 d § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) för att vara verksam i uppgiften och har fått behövlig vaccinationsutbildning.


Denna förordning träder i kraft den 19 april 2021. Förordningens 2 a § gäller till och med den 31 maj 2021.

Helsingfors den 16 april 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.