302/2021

Helsingfors den 15 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i jaktförordningen (666/1993) 1, 5, 5 a, 9, 12 och 24 § samt 25 § 3 mom.,

sådana de lyder, 1 och 5 § i förordning 412/2014, 5 a § i förordning 392/2018, 9 § i förordning 516/2017, 12 § och 25 § 3 mom. i förordning 703/2019 samt 24 § i förordningarna 392/2018 och 703/2019, och

fogas till 23 §, sådan den lyder i förordning 392/2018, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer:

1 §
Jaktlicens för annat vilt än hjortdjur

Jaktlicens enligt 10 § 1 mom. i jaktlagen (615/1993) krävs för jakt på

1) europeisk bäver,

2) rapphöns på andra ställen än i landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten.

5 §
Kvotering vid jakt på gråsäl och östersjövikare

För jakt på gråsäl och östersjövikare finns en kvot för respektive art inom följande områden:

1) förvaltningsområdet Bottenviken–Kvarken, som omfattar de havsområden som hör till landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland,

2) förvaltningsområdet Sydvästra Finland, som omfattar de havsområden som hör till landskapen Satakunta och Egentliga Finland, samt

3) förvaltningsområdet Finska viken, som omfattar de havsområden som hör till landskapen Nyland och Kymmenedalen.

Finlands viltcentral ska underrättas om fällda djur senast den tredje vardagen efter fångsten av djuret. I fångstanmälan ska följande uppgifter finnas:

1) jägarens namn och jägarnummer,

2) djurets art, kön och vikt,

3) tidpunkten för fångsten,

4) fångstplatsens koordinater.

Sedan kvoten fyllts ska Finlands viltcentral avlysa jakten inom förvaltningsområdet. Tillräckligt effektiv information ska ges om Finlands viltcentrals beslut. Avlysningen av jakten anses ha kommit till jägarnas kännedom inom tre dygn efter det att beslutet meddelades.

Finlands viltcentral ska lämna jord- och skogsbruksministeriet uppgifter om jakten efter utgången av varje kalenderår.

5 a §
Anmälan om fällda djur som förutsätts vid jakt av vissa viltarter

Om fällda rådjur, vildsvin, illrar, grågäss, sädgäss, bläsänder, stjärtänder, årtor, skedänder, brunänder, viggar, ejdrar, alfåglar, småskrakar, storskrakar samt sothöns ska en fångstanmälan göras till Finlands viltcentral på en av Finlands viltcentral fastställd blankett eller via en elektronisk tjänst. Fångstanmälan ska lämnas in inom sju dygn efter det att ett djur har fällts.

I en fångstanmälan som avses i 1 mom. ska följande uppgifter finnas:

1) jägarens namn och jägarnummer,

2) antalet fällda djur och deras art samt beträffande vildsvin och rådjur kön och uppskattning av ålder,

3) datum då djuret fälldes,

4) den kommun där djuret fälldes.

Uppgifter som avses i 2 mom. 1–3 punkten ska anmälas om djur som fällts inom Finlands ekonomiska zon.

För fällda vildsvin ska fångstplatsens koordinater anges.

9 §
Anmälningsskyldighet i anslutning till jaktlicens och jaktlicens för hjortdjur

Licenshavaren ska göra en anmälan på en av Finlands viltcentral fastställd blankett eller via en elektronisk tjänst till Finlands viltcentral om utfallet av den jakt som skett med stöd av en jaktlicens enligt 10 § i jaktlagen eller en jaktlicens för hjortdjur enligt 26 § i den lagen. Anmälan ska göras inom sju dygn efter det att de i jaktlicensen nämnda djuren fällts eller, om djur inte fällts, inom sju dygn efter det att fredningstiden har börjat. Dessutom ska anmälan göras om varje fällt hjortdjur inom sju dygn från det att djuret fällts.

I anmälan ska nämnas skyttens namn och jägarnummer, antalet fällda djur och deras art och kön samt när och var djuren har fällts. I fråga om hjortdjur som avses i 26 § i jaktlagen ska dessutom anges antalet fällda fullvuxna hjortdjur och kalvar samt fångstplatsens koordinater.

Finlands viltcentral ska årligen lämna jord- och skogsbruksministeriet ett sammandrag över beviljade jaktlicenser och antalet bytesdjur som fällts med stöd av dem.

12 §
Användning av hund vid jakt på hjortdjur

Vid jakt på hjortdjur får inte användas okopplad drivande hund med större mankhöjd än 39 centimeter.

Vid jakt på rådjur får hund som avses i 1 mom. användas endast från och med den sista lördagen i september till och med den 15 februari.

Vid jakt på älg får hund inte användas inom renskötselområdet från och med den 1 januari till och med den 15 januari. Förbudet gäller dock inte användning av hund för att spåra sårade djur.

23 §
Jaktledares uppgifter

Bestämmelserna i 4 mom. tillämpas inte, om dispensen har beviljats för forskning.


24 §
Allmänna fredningstider

Viltet är fridlyst som följer:

1) vildkanin från och med den 1 april till och med den 31 augusti,

2) skogshare och fälthare från och med den 1 mars till och med den 31 augusti,

3) ekorre från och med den 1 mars till och med den 31 oktober,

4) europeisk bäver från och med den 1 maj till och med den 19 augusti,

5) kanadensisk bäver från och med den 1 maj till och med den 19 augusti,

6) hermelin från och med den 1 april till och med den 31 juli,

7) skogsmård från och med den 1 april till och med den 31 juli,

8) östersjövikare från och med den 1 januari till och med den 15 april,

9) gråsäl från och med den 1 januari till och med den 15 april,

10) älg i Kuusamo och Taivalkoski kommuner samt i landskapet Lappland från och med den 16 januari till och med den 31 augusti och från och med den 21 september till och med dagen före den första lördagen i oktober och annanstans i landskapet Norra Österbotten samt i landskapet Kajanaland från och med den 16 januari till och med dagen före den första lördagen i oktober, samt i övriga delar av landet från och med den 16 januari till och med dagen före den andra lördagen i oktober,

11) dovhjort, kronhjort, sikahjort och skogsvildren från och med den 1 februari till och med dagen före den sista lördagen i september samt vitsvanshjort från och med den 16 februari till och med dagen före den sista lördagen i september,

12) rådjursbock från och med den 16 juni till och med den 31 augusti och från och med den 16 februari till och med den 15 maj samt rådjursget och årskilling från och med den 16 februari till och med den 31 augusti,

13) mufflon från och med den 1 februari till och med den 31 augusti,

14) rödräv i landskapet Lappland från och med den 1 maj till och med den 31 juli och i övriga delar av landet från och med den 15 april till och med den 31 juli,

15) grävling från och med den 1 april till och med den 31 juli,

16) kanadagås, grågås, sädgås, gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, årta, skedand, brunand, vigg, knipa, sothöna, morkulla samt åda och dess årsunge från och med den 1 januari till den 20 augusti fram till klockan 12.00,

17) guding från och med den 1 januari till och med den 31 maj,

18) alfågel, småskrake och storskrake från och med den 1 januari till och med den 31 augusti,

19) dalripa i landskapen Norra Savolax, Norra Karelen, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland, med undantag för Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner, från och med den 1 november till och med den 9 september, samt i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner från och med den 1 april till och med den 9 september och i övriga delar av landet hela året,

20) fjällripa i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner från och med den 1 april till och med den 9 september och i övriga delar av landet hela året,

21) orrhöna från och med den 11 december till och med den 9 september samt orrtupp i landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Lappland från och med den 11 december till och med den 9 januari och från och med den 1 februari till och med den 9 september samt i övriga delar av landet från och med den 11 december till och med den 9 september,

22) järpe från och med den 11 december till och med den 9 september, tjäderhöna i landskapen Nyland och Egentliga Finland från och med den 1 oktober till och med den 9 september och i övriga delar av landet från och med den 11 december till och med den 9 september samt tjädertupp i landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Lappland från och med den 11 december till och med den 9 januari och från och med den 1 februari till och med den 9 september och i landskapen Nyland och Egentliga Finland från och med den 1 oktober till och med den 9 september samt i övriga delar av landet från och med den 11 december till och med den 9 september,

23) rapphöna från och med den 1 januari till och med den 31 augusti,

24) fasan från och med den 1 mars till och med den 31 augusti, samt

25) ringduva från och med den 1 november till och med den 9 augusti.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. 10, 11 och 16 punkten får

1) älg jagas genom vaktjakt på åkrar i landskapen Kajanaland och Norra Österbotten, med undantag för Kuusamo och Taivalkoski kommuner, från och med den 1 september till och med dagen före den första lördagen i oktober och i övriga delar av landet, med undantag för landskapet Lappland, från och med den 1 september till och med dagen före den andra lördagen i oktober,

2) annanstans än i landskapet Lappland dovhjort, kronhjort, sikahjort och vitsvanshjort jagas genom vaktjakt från och med den 1 september till och med dagen före den sista lördagen i september,

3) kanadagås och grågås jagas på åkrar från och med den 10 augusti till den 20 augusti klockan 12.00.

25 §
Särskilda fredningstider

En sådan hona av älg som åtföljs av årsunge är i landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland fridlyst från och med den 1 september till och med dagen före den första lördagen i oktober och i övriga delar av landet från och med den 1 september till och med dagen före den andra lördagen i oktober.Denna förordning träder i kraft den 19 april 2021. Bestämmelserna i 1 och 5 § träder dock i kraft först den 1 augusti 2021.

Helsingfors den 15 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Teemu Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.