294/2021

Helsingfors den 9 april 2021

Lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (907/2017) 18 § och 20 § 2 mom. och

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., till 8 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 17 a § och till 20 § nya 3 och 4 mom. som följer:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte på sådan utstationering av arbetstagare som avses i 1 § 1 mom. i lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016).

8 §
Arbetsgivarens samarbetsskyldighet

Om arbetsgivaren anställer flera säsongsarbetare som kommer till landet samtidigt till samma slags arbete och med samma anställningsvillkor, får den i 1 mom. avsedda försäkran och den i 2 mom. avsedda uppgiften gälla alla säsongsarbetare, om de är namngivna och om anmälan lämnas via en e-tjänst.

17 a §
Fogande av en ny arbetsgivare till ett tillstånd för säsongsarbete

I ett giltigt tillstånd för säsongsarbete får Migrationsverket på ansökan lägga till en ny arbetsgivare som ger den i 8 § 1 mom. avsedda försäkran och den i 2 mom. avsedda uppgiften. Rätten att arbeta hos den nya arbetsgivaren börjar gälla när ansökan blir anhängig och innehåller ovannämnda försäkran och uppgift. Ansökan lämnas till Migrationsverket.

18 §
Underlättande av återinresa

Om en tredjelandsmedborgare har utfört säsongsarbete i Finland minst en gång under de fem år som föregått ansökan om tillstånd för säsongsarbete och tredjelandsmedborgaren under sin vistelse uppfyllt villkoren för säsongsarbete enligt denna lag, behöver han eller hon inte lägga fram de utredningar som avses i 6 § 1 mom., när han eller hon i samband med en ansökan om tillstånd för säsongsarbete meddelar att han eller hon återgår till en anställning hos en tidigare arbetsgivare till samma arbete för vilket han eller hon tidigare beviljats ett tillstånd för säsongsarbete.

20 §
Sanktioner mot arbetsgivare

Migrationsverket kan besluta att tillstånd för säsongsarbete inte beviljas för anställning hos en arbetsgivare som allvarligt har försummat sina skyldigheter enligt 8 eller 19 § eller enligt 86 a § i utlänningslagen eller om tillstånd för säsongsarbete har förvägrats med stöd av 7 §. Beslutet ska fattas utan obefogat dröjsmål efter det att Migrationsverket har fått kännedom om grunden för beslutet.

En förutsättning för ett beslut enligt 2 mom. är att arbetsgivaren trots Migrationsverkets uppmaning inte har rättat till försummelsen inom en tid som med tanke på ärendets natur är tillräcklig. Beslutet kan fattas för en viss tid på högst sex månader. Om det är fråga om ett företag eller en sammanslutning, kan beslutet riktas även till den ansvariga personen.

Ett beslut enligt 2 mom. kan även riktas till arbetsgivaren eller en företrädare för arbetsgivaren som med stöd av 186 § 1 mom. 2 punkten i utlänningslagen genom en lagakraftvunnen dom har dömts för utlänningsförseelse av arbetsgivare efter att uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ha lämnat en myndighet oriktig eller vilseledande information om en utlännings villkor i arbetet eller arbetsuppgifter och om de krav som dessa ställer.


Denna lag träder i kraft den 17 juni 2021.

RP 252/2020
AjUB 2/2021
RSv 29/2021

Helsingfors den 9 april 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.