277/2021

Helsingfors den 7 april 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om innehållskraven för anmälan om verkställande av beskogningsstöd och om förfarandet vid utbetalning av beskogningsstöd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 16 § 5 mom. i lagen om temporärt stöd för beskogning (1114/2020):

1 §
Innehållet i anmälan om verkställande

I en i 16 § i lagen om temporärt stöd för beskogning (1114/2020), nedan lagen om beskogningsstöd, avsedd anmälan om verkställande ska utöver vad som föreskrivs i den paragrafen lämnas uppgifter och utredningar i enlighet med 2 och 3 § i denna förordning.

2 §
Basuppgifter

I en anmälan om verkställande ska följande basuppgifter anges eller lämnas:

1) stödbeslutets nummer,

2) stödmottagarens namn, kontaktinformation och kontonummer,

3) om stödet på basis av anmälan om verkställande betalas ut till någon annan än stödmottagaren, betalningsmottagarens namn, FO-nummer eller personbeteckning och kontonummer,

4) en karta där det område eller de områden där beskogningen verkställts har avgränsats eller motsvarande uppgifter uttryckts med hjälp av geografisk information.

3 §
Uppgifter om verkställd beskogning

I anmälan om verkställande ska följande uppgifter lämnas figurvis om genomförandet av beskogningen:

1) arealen av det område eller de områden som beskogats och som avses i 2 § 4 punkten, i hektar med en noggrannhet av 0,1 hektar,

2) det eller de trädslag som använts och plant- eller frömängd för dem, om det är fråga om flera trädslag, ska det huvudsakliga trädslag som använts anges,

3) mängden godtagbara naturliga plantor för de trädslag som angetts i 2 punkten,

4) uppgift om huruvida plantskydd eller andra skydd har använts,

5) uppgift om huruvida gödsling har genomförts, om så är fallet, ska gödselfabrikatet och användningsmängd anges,

6) uppgift om huruvida det har röjts sly,

7) vilken metod som har använts för att bekämpa konkurrerande ytvegetation,

8) uppgift om huruvida markberedning har genomförts, om så är fallet, ska markberedningsmetoden anges,

9) genomförda regleringar av vattenhushållningen och vattenvårdsåtgärder,

10) om det vid vidtagandet av anläggningsåtgärder för beskogning har gjorts avvikelser från en ansökan som godkänts genom ett stödbeslut eller från de ersättande åtgärder som Finlands skogscentral förutsätter, på vilket sätt avvikelse från dem har gjorts och motivering till avvikelsen.

4 §
Anmälan när enbart underhållsarvode söks

I de situationer som avses i 10 § 3 mom. i lagen om beskogningsstöd, när enbart underhållsarvode har beviljats genom stödbeslutet, ska det till Finlands skogscentral göras en anmälan om slutförandet av anläggningsåtgärderna för beskogning. I anmälan ska det anges eller lämnas motsvarande uppgifter och utredningar som i anmälan om verkställande enligt 2 och 3 §.

5 §
Utbetalning av beskogningsstöd

Beskogningsstöd betalas årligen ut på tre betalningsdagar, vilka är den 31 mars, den 15 september och den 30 november.

Om stödmottagaren beviljas enbart underhållsarvode, betalas det ut i två lika stora poster två och åtta år från den betalningsdag som avses i 1 mom. och som närmast följer den tidpunkt då den anmälan som avses i 4 § lämnades in. Efter den ovannämnda betalningsdagen kan dock också nästa betalningsdag enligt 1 mom. användas som betalningsdag, om en eventuell fördröjning till följd av utredningar om anläggningsåtgärderna för beskogning inte gör det möjligt att använda den första betalningsdagen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 12 april 2021 och gäller till och med den 31 december 2023.

På anmälningar om verkställande och på anmälningar som är anhängiga när denna förordning upphör att gälla samt på utbetalningar som görs med stöd av dem tillämpas denna förordning också efter det att förordningen upphört att gälla.

Helsingfors den 7 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Forstråd
Marja Kokkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.