276/2021

Helsingfors den 6 april 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 4 mom. i utsädeslagen (600/2019) och 4 § 2 mom., 8 § 4 mom. och 15 § 5 mom. i lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid utsädesproduktion av vall- och foderväxter, olje- och fiberväxter, stråsäd, köksväxter samt betutsäde samt även vid utsädesproduktion av lantsorter av stråsäd samt vall- och foderväxter.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) utsädesproduktionslägenhet ett gårdsbrukskomplex bestående av en eller flera lägenheter som bedriver utsädesproduktion och som sköts från samma driftscentrum,

2) flyghavreregister ett register som landbygdsnäringsmyndigheten i varje kommun för över de basskiften eller andra områden, där det har förekommit flyghavre,

3) utsädesodling odling (växtbestånd) där ett fröparti avsett att användas som utsäde produceras. En utsädesodling kan finnas på ett jordbruksskifte eller flera,

4) flyghavre frön från eller växtindivider av arterna Avena fatua, Avena ludovicina och Avena sterilis eller delar av sådana växtindivider,

5) planta av flyghavre en växt som har grott från ett enda frö av flyghavre,

6) basskifte ett i geografiskt hänseende sammanhängande odlingsområde eller annat område som jordbrukaren odlar och besitter och som avgränsas av en kommungräns, en gräns för äganderätt, en stödregionsgräns, en gräns för ett avtalsområde, ett vattendrag, ett gräns- eller utfallsdike, en väg eller en skog eller någon annan motsvarande gräns,

7) jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och på vilket odlas en växtart för ett speciellt syfte,

8) skifte som är under uppsikt ett jordbruksskifte där flyghavre påträffats och som införts i flyghavreregistret.

Med avvikelse från jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av flyghavre (326/2002) kan ett basskifte på en lägenhet som bedriver utsädesproduktion indelas i jordbruksskiften och skiften som är under uppsikt.

3 §
Flyghavre på utsädesproduktionslägenheter

Utsädesproduktion godkänns inte på utsädesproduktionslägenheter där flyghavre förekommer. Anmälan om förekomst av flyghavre ska göras i enlighet med lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002) och de författningar som utfärdats med stöd av den.

Med avvikelse från 1 mom. kan, om utsädesodlingen omfattar två eller flera jordbruksskiften och om det på högst två jordbruksskiften konstateras sammanlagt högst åtta plantor av flyghavre, skörden från det jordbruksskifte som konstaterats vara rent godkännas för utsädesproduktion. Det jordbruksskifte där flyghavre påträffats och det skifte som är fritt från flyghavre ska då vara så pass åtskilda eller odlingstekniskt isolerade från varandra så att skörden kan bärgas utan risk för att flyghavre hamnar i det parti som är avsett för utsädesproduktion.

Om det på en utsädesproduktionslägenhet påträffas flyghavre på andra jordbruksskiften än sådana där man odlar utsäde, ska det skifte som har drabbats av flyghavre rensas eller flyghavren omedelbart bekämpas på något annat sätt. Utsädesodlingens utsädesproduktion kan godkännas först när tillbörliga bekämpningsåtgärder enligt lagen om bekämpning av flyghavre har vidtagits utan dröjsmål och granskningen av utsädesproduktion har gjorts på nytt och när det inte längre finns risk för att flyghavre kommer i det parti som är avsett för utsädesproduktion.

Det år när utsäde produceras, är användning av växtskyddsmedel avsedd för bekämpning av flyghavre inte tillåten på utsädesproduktionslägenhetens jordbruksskiften där utsäde produceras.

4 §
Skiften som är under uppsikt på utsädesproduktionslägenheter

På en utsädesproduktionslägenhet ska de jordbruksskiften som drabbats av flyghavre bilda skiften som är under uppsikt i fråga om flyghavre. På skiften som är under uppsikt ska förrättas syn enligt lagen om bekämpning av flyghavre och för skiftena ska utarbetas en bekämpningsanvisning eller bekämpningsplan. Skiften som är under uppsikt ska införas i flyghavreregistret. På skiften som är under uppsikt får inte användas växtskyddsmedel avsedd för bekämpning av flyghavre, om inte detta förutsätts i bekämpningsanvisningen eller bekämpningsplanen för skiftet. Storleken och formen på skiften som är under uppsikt får inte ändras.

På skiften som är under uppsikt får det inte odlas havre. På skiften som är under uppsikt får det inte odlas en sort som fröodlas på utsädesproduktionslägenhetens något annat jordbrukskifte.

Med avvikelse från 2 mom. kan, odlingen av havre eller sort som fröodlas på skiften som är under uppsikt anses att vara tillåten, om odlingen händer på det sätt att det inte är möjligt att bärga mognad skörd från det skiften som är under uppsikt.

Om det på utsädesproduktionslägenheten finns fler än fyra skiften som är under uppsikt, får lägenhetens utsädesproduktion inte godkännas. Utsädesproduktion av havre är inte tillåten om det finns mer än ett skifte som är under uppsikt.

Innan utsädesproduktionen godkänns ska Livsmedelsverket kontrollera att en bekämpningsanvisning eller en bekämpningsplan enligt lagen om bekämpning av flyghavre har följts på det skifte som är under uppsikt. Om flyghavre konstateras på det skifte som är under uppsikt, ska flyghavren utan dröjsmål rensas eller bekämpas på något annat sätt.

Ett jordbruksskifte upphör att vara ett skifte som är under uppsikt, om det i enlighet med lagen om bekämpning av flyghavre och de författningar som utfärdats med stöd av den konstaterats vara fritt från flyghavre.

5 §
Undantag

Livsmedelsverket kan bevilja undantag för en utsädesproduktionslägenhet att av vägande skäl få producera utsäde trots bestämmelserna i 4 § 4 mom. Som vägande skäl kan betraktas förvärv av nya områden för utsädesproduktion, ytterst långt avstånd mellan jordbrukarens odlingar, upprätthållande av sorter som utsädesproduktionslägenheten bedriver och andra med dessa jämförbara särskilda skäl. Villkoret för ett undantag är en oklanderlig odlingshistoria under de två föregående åren. Undantaget får inte leda till risk att flyghavre sprider sig. Undantaget får beviljas för högst fem vegetationsperioder. Om begränsningarna för utsädesproduktionen enligt undantaget inte har följts, kan undantaget återtas omedelbart och utsädesproduktionslägenhetens utsädesproduktion lämnas utan godkännande.

6 §
lkraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 april 2021

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion (2/15).

Helsingfors den 6 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Kati Lassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.