274/2021

Helsingfors den 8 april 2021

Statsrådets förordning om delegationen för studerandehälsovård för högskolestuderande

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 4 mom. i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019):

1 §
Uppgifter

För att fullgöra de uppgifter som föreskrivs i 11 § i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande ska delegationen för studerandehälsovård

1) bedöma tillgången och tillgängligheten till studerandehälsovårdstjänster för högskolestuderande,

2) följa och bedöma samarbetet och samordningen mellan den studerandehälsovård som Studenternas hälsovårdsstiftelse producerar och den övriga hälso- och sjukvården,

3) följa upp kostnaderna för studerandehälsovården och hur resurserna fördelas,

4) främja samordningen av studerandehälsovården för studerande på andra stadiet respektive för högskolestuderande med den övriga hälso- och sjukvården.

Delegationen kan behandla de förslag som framställts till den och som gäller studerandehälsovården. Delegationen kan också ge utlåtanden om studerandehälsovården.

Delegationen kan för skötseln av sina uppgifter göra framställningar i frågor som gäller studerandehälsovården till ministerierna, övriga myndigheter och Studenternas hälsovårdsstiftelse.

2 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och elva andra medlemmar.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara tjänstemän vid social- och hälsovårdsministeriet.

I fråga om delegationens övriga medlemmar ska det i sammansättningen ingå företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Folkpensionsanstalten, Institutet för hälsa och välfärd, Studenternas hälsovårdsstiftelse, Finlands Kommunförbund, de universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009) och studentkårer som avses i 46 § i den lagen samt de yrkeshögskolor som avses i 2 § i yrkeshögskolelagen (932/2014) och studerandekårer som avses i 41 § i den lagen.

3 §
Tillsättande av delegationen

Statsrådet utser delegationens ordförande och vice ordförande samt övriga medlemmar, och för var och en av dem en personlig ersättare.

Om ordföranden, vice ordföranden eller någon annan medlem eller en ersättare avgår under delegationens mandatperiod eller är bestående förhindrad att delta i verksamheten, utser social- och hälsovårdsministeriet i hans eller hennes ställe en ny person för den återstående mandatperioden.

4 §
Sekretariat och sektioner

Delegationen kan tillsätta ett sekretariat och sektioner.

Ordföranden och vice ordföranden för en sektion utses av delegationen. Också delegationens ersättare och utomstående sakkunniga som inte hör till delegationen kan vara medlemmar av en sektion.

5 §
Handläggningen av ärenden

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Delegationen och sektionerna har rätt att höra sakkunniga vid beredningen av ärenden.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 april 2021.

Helsingfors den 8 april 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Liisa Holopainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.