273/2021

Helsingfors den 8 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (1246/2014) 1 och 2 §, 9 § 5 mom. och 10 §, sådana de lyder 1 och 2 § i förordning 1203/2018, 9 § 5 mom. i förordning 839/2016 och 10 § i förordning 201/2020, och

fogas till förordningen en ny 9 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om användningen av de radiofrekvenser som används för sådan televerksamhet som kräver koncession och som avses i 6 § 1 och 2 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014), för sådan lokal och allmän televerksamhet i liten skala som avses i 6 § 4 mom. i den lagen, för sådan digital televisions- och radioverksamhet som kräver programkoncession och som avses i 22 § i den lagen och för sådan analog radioverksamhet och som avses i 34 § i den lagen samt för produktutveckling, testning och undervisning som gäller mobilkommunikationssystem på dessa frekvensområden.

2 §
Televisionsnät

Det frekvensområde som ska användas för televisionsverksamhet är 470–694 megahertz.

På frekvensområdet används fem riksomfattande, ett delvis riksomfattande och ett regionalt kanalknippe av den koncessionspliktiga televisionsverksamheten. Av de riksomfattande kanalknippena är ett primärt reserverat för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet enligt 24 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ett för televisionsverksamhet som tjänar allmänintresset enligt 26 § i den lagen.

Frekvensområdet får dessutom användas för radiomikrofoner.

9 §
Markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster

De markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster får dessutom använda frekvensområdet 1427–1518 megahertz. Frekvensområdet har också militär användning. Det utnyttjas gemensamt för båda användningsändamålen på ett dynamiskt sätt.

9 a §
Lokala mobiltelenät för allmän televerksamhet i liten skala

För sådant tillhandahållande av lokala nättjänster i liten skala som avses i 6 § 4 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och som inte kräver nätkoncession är frekvensområdena 2300–2320 megahertz och 24,25–25,1 gigahertz tillgängliga.

Bestämmelser om användningen av radiofrekvenser på dessa frekvensområden utfärdas genom föreskrifter som Transport- och kommunikationsverket meddelar med stöd av 96 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

10 §
Begränsningar i användningen

För de frekvensområden som avses i 2, 5, 6, 8, 9 och 9 a § gäller de användningsbegränsningar som anges i bilagan.


Denna förordning träder i kraft den 9 april 2021.

Helsingfors den 8 april 2021

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Kommunikationsråd
Kaisa Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.