271/2021

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 26.3.2021

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 1 punkten, 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom.,

sådana de lyder, 1 § 1 mom. 1 punkten i lag 302/2019 samt 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom. i lag 1076/2017, som följer:

1 §
Avgiftsskyldiga

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är

1) tillsynsobjekt enligt 4 § 1 mom., utländska tillsynsobjekts filialer enligt 4 § 5 mom., fonder och pensionsanstalter enligt 4 § 6 mom. och företag i tredjeländer som tillhandahåller tjänster utan filialetablering enligt 5 § 36 punkten i lagen om Finansinspektionen (878/2008),


4 §
Proportionell tillsynsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell tillsynsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrunden och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Avgiftsgrund Avgiftsbelopp i procent av avgiftsgrunden
inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen (610/2014) balansomslutning 0,0027
kreditföretag enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,0027
andra betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut än institut för elektroniska pengar omsättning 0,24
institut för elektroniska pengar enligt lagen om betalningsinstitut balansomslutning 0,0027
skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) balansomslutning x 4 0,0027
livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen balansomslutning 0,0027
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen balansomslutning 0,0027
arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) balansomslutning 0,0027
försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) balansomslutning x 4 0,0027
pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser balansomslutning 0,0027
pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning 0,0027
sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning x 4 0,0027
annan försäkringskassa enligt lagen om försäkringskassor än pensionskassa eller sjukkassa balansomslutning 0,0027
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) balansomslutning 0,0027
Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006) balansomslutning x 0,4 0,0027
Sysselsättningsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och Utbildningsfonden balansomslutning 0,0027
Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) balansomslutning x 4 0,0027
statens pensionsfond enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006), Statens kärnavfallshanteringsfond enligt kärnenergilagen (990/1987), pensionsanstalten Keva enligt lagen om Keva (66/2016) och kyrkans pensionsfond enligt kyrkolagen (1054/1993) balansomslutning x 0,4 0,0027
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori I kalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut 0,0009
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori II kalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut 0,0014
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori III kalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut 0,0018
filialer till tredjeländers kreditinstitut kalkylmässig balansomslutning för filialer till tredjeländers kreditinstitut 0,0027
filialer till andra utländska betalningsinstitut än betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES omsättning 0,10
filialer till utländska betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES balansomslutning 0,0009
fondbolag enligt lagen om placeringsfonder de av fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0021
tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning kapitalförvaltningens och investeringsrådgivningens omsättning 0,32
auktoriserade AIF-förvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder de av AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0021
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller anknytande tjänster enligt lagens 3 kap. 3 § omsättningen från dessa funktioner 0,32
företag som med auktorisation i Finland förvaltar både placeringsfonder och AIF-fonder de av företaget i Finland förvaltade placeringsfondernas och AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0021
börser enligt lagen om handel med finansiella instrument omsättning 1,24 och minst 50 000 euro
andra värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012) än sådana som avses i 6 kap. 1 § 3–6 mom. i den lagen omsättning 0,32
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3–5 mom. i lagen om investeringstjänster omsättning 0,10
arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor medlemsavgiftsintäkter 0,63
filialer till utländska EES-värdepappersföretag omsättning 0,14
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer omsättning 0,32
filialer till utländska EES-fondbolag som inte förvaltar en placeringsfond i Finland omsättning 0,14
filialer till utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0017
utländska EES-fondbolag som inte har filial i Finland och som förvaltar en placeringsfond i Finland de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0017
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder etablerade i en EES-stat eller ett tredjeland de av AIF-förvaltaren utomlands förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0010
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som inte förvaltar AIF-fonder i Finland omsättning 0,14
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder i Finland de av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0017
EES-baserade AIF-förvaltare som inte har filial i Finland och som förvaltar AIF-fonder i Finland de av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0017
filialer till AIF-förvaltare etablerade i tredjeland omsättning 0,32
filialer till tredjeländers försäkringsbolag premieintäkter 0,029

5 §
Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift

Beloppet i euro av den grundavgift som ska betalas utöver den i 4 § avsedda proportionella tillsynsavgiften och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro
affärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 6 420
annat kreditinstitut 2 140
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger finansnetto 9 630
betalningsinstitut 2 140
försäkringsbolag 6 420
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen 2 140
försäkringsföreningar 1 070
pensionsstiftelser och pensionskassor 1 284
andra försäkringskassor än pensionskassor 856
arbetslöshetskassor 6 420
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, Sysselsättningsfonden och Utbildningsfonden 6 420
Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna 1 284
statens pensionsfond,Statens kärnavfallshanteringsfond, pensionsanstalten Keva och kyrkans pensionsfond 16 050
filialer till tredjeländers kreditinstitut 3 210
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori I 2 140
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori II 3 210
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori III 4 301
fondbolag 4 280


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

Statens kärnavfallshanteringsfonds tillsynsavgift år 2021 tas ut i proportion till den tid lagen är i kraft år 2021.

RP 178/2020
EkUB 2/2021
RSv 6/2021

Helsingfors den 26.3.2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.