267/2021

Helsingfors den 31 mars 2021

Finansministeriets förordning om beräkning av kravet som kompletterar minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder utifrån de totala skulderna och kapitalbasen

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 7 b § 4 mom. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014), sådant det lyder i lag 234/2021:

1 §

Kravets som kompletterar minimikravet i 8 kap. 7 b § 4 mom. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag föreskrivna andel av de totala skulder och kapitalbasen beräknas med formeln ((1-X1/X2) x 8 procent av det totala beloppet av skulderna och kapitalbasen, där X1 är 3,5 procent av det riskvägda exponeringsbelopp som beräknas i enlighet med artikel 92.3 i europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EU:s tillsynsförordning) och X2 summan av det sammanlagda buffertkrav och 18 procent av det totala riskvägda exponeringsbelopp som beräknas i enlighet med artikel 92.3 i den förordningen. Vid tillämpning av artikel 92.3 i EU:s tillsynsförordning ska dessutom beaktas de minskningar som är möjlig enligt artikel 72b.3 i den förordningen.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

Helsingfors den 31 mars 2021

Finansminister
Matti Vanhanen

Specialsakkunnig
Antti Makkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.