259/2021

Helsingfors den 25 mars 2021

Justitieministeriets förordning om temporär begränsning av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 1 § 4 mom. i fängelselagen (767/2005), sådant momentet lyder i lag 33/2015:

1 §
Senareläggning av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff

Med avvikelse från 2 kap. 1 § i fängelselagen (767/2005) får den som dömts till ett ovillkorligt fängelsestraff på högst sex månader inte åläggas att anmäla sig i ett fängelse under perioden 31 mars–30 juni 2021, nämnda dagar medräknade.

Det får inte förordnas att den som dömts till ovillkorligt fängelsestraff på högst sex månader ska förpassas till fängelse under den tid som avses i 1 mom. med stöd av en efterlysning enligt 2 kap. 2 a § i fängelselagen.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller inte straff som ska verkställas för häktade som redan är i fängelse eller för fångar som avtjänar straff och inte heller inledande av verkställigheten av straff som dömts ut för dem som ålagts häktningsarrest.

2 §
Straff som ska verkställas trots begränsningar

Trots vad som föreskrivs i 1 § ska verkställighet av straff inledas, om verkställigheten annars skulle inledas senare än åtta månader från det att domen blev verkställbar eller om ett utdömt straff skulle förfalla på grund av senareläggningen.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2021 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Denna förordning tillämpas inte på en sådan i 2 § 1 och 2 mom. avsedd anmälningstidpunkt som förelagts före ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 25 mars 2021

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Avdelningschef
Ari-Pekka Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.