254/2021

Helsingfors den 25 mars 2021

Statsrådets förordning om förbruknings- och faktureringsuppgifter och fördelning av kostnaderna i fråga om värme, kyla och vatten

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 22 § 4 mom. och 23 § 5 mom. i energieffektivitetslagen (1429/2014), 3 kap. 4 a § 3 mom. i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), 27 a § 4 mom. i lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995) och 16 § 5 mom. i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990),

sådana de lyder, 22 § 4 mom. och 23 § 5 mom. i energieffektivitetslagen i lag 787/2020, 3 kap. 4 a § 3 mom. i lagen om bostadsaktiebolag i lag 789/2020, 27 a § 4 mom. i lagen om hyra av bostadslägenhet i lag 790/2020 och 16 § 5 mom. i lagen om bostadsrättsbostäder i lag 793/2020, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de i 3 kap. 4 a § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), 27 a § i lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995) och 16 § 5 mom. i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) avsedda uppgifter som ska lämnas om vattenförbrukningen och i samband med uttag av vederlag eller annan ersättning för vatten. Denna förordning innehåller också bestämmelser om de i 23 § i energieffektivitetslagen (1429/2014) avsedda förbruknings- och faktureringsuppgifterna för fjärrvärme och fjärrkyla.

Denna förordning tillämpas vid bestämmandet av sådant vederlag eller sådan annan ersättning för vatten som avses i 3 kap. 4 a § i lagen om bostadsaktiebolag, 27 a § i lagen om hyra av bostadslägenhet och 16 § 5 mom. i lagen om bostadsrättsbostäder och vid i 22 § 4 mom. i energieffektivitetslagen avsedd fördelning av kostnaderna för värme och kyla i flerbostadshus och i byggnader med flera användningsområden.

2 §
Förbrukningsuppgifter för värme och kyla

En energidetaljist ska minst fyra gånger om året göra förbrukningsuppgifterna för värme och kyla tillgängliga för slutkunden. Uppgifterna ska basera sig på den faktiska förbrukningen. De ska åtminstone omfatta

1) den period som förbrukningsuppgifterna gäller, och

2) tillgängliga uppgifter om den mängd värme och kyla som förbrukats under förbrukningsperioden.

Om en fjärravläsbar värmeenergimätare har installerats i en fastighet, ska energidetaljisten under uppvärmningssäsongen göra de i 1 mom. avsedda förbrukningsuppgifterna för värme och under kylningssäsongen de i det momentet avsedda förbrukningsuppgifterna för kyla tillgängliga för slutkunden minst en gång i månaden.

Om en fjärravläsbar värme- eller kylenergimätare har installerats i en lägenhet och slutförbrukaren inte är slutkund, ska slutkunden under uppvärmningssäsongen göra de i 1 mom. avsedda förbrukningsuppgifterna för uppvärmningsenergi och under kylningssäsongen de i det momentet avsedda förbrukningsuppgifterna för kylenergi tillgängliga för slutförbrukaren minst en gång i månaden.

3 §
Faktureringsuppgifter för värme och kyla

En energidetaljist ska minst en gång om året i samband med faktureringen lämna slutkunden

1) uppgifter om avgifter som tagits ut under året och om energiförbrukningen samt för varje avgift uppgifter om antalet fakturerade enheter, priset per enhet och det debiterade beloppet samt det totala beloppet av de avgifter som debiterats under året,

2) årliga uppgifter om energikällornas andelar och om utsläpp av i 6 § 1 punkten i lagen om utsläppshandel (311/2011) avsedda växthusgaser när det gäller uppvärmningsenergi som energidetaljisten producerat och köpt,

3) årliga uppgifter om skatterna på de energikällor som använts i energiproduktionen när det gäller uppvärmningsenergi som energidetaljisten producerat,

4) kontaktuppgifter till aktörer som ger information om energieffektivitet och energieffektiviseringsåtgärder,

5) uppgifter om de rättsmedel som slutkunderna har tillgång till,

6) en jämförelse i grafisk form av slutkundens normerade energiförbrukning under det senaste året och de tre föregående åren, dock högst för den tid som leveransavtalet har varit i kraft, och

7) uppgifter om slutkundens energiförbrukning jämfört med andra motsvarande slutkunder.

Uppgifter som avses i 1 mom. 2 punkten ska åtminstone lämnas om andelen förnybara energikällor, överskottsvärme, torv och fossila bränslen. Skyldigheten att lämna uppgifter om utsläpp av växthusgaser gäller endast leveranser från fjärrvärmeproducerande anläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på mer än 20 megawatt.

Fakturor som inte baserar sig på den faktiska förbrukningen ska innehålla en klar och begriplig redogörelse för hur det belopp som uppges i fakturan har beräknats och åtminstone de uppgifter som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten.

Om en fjärravläsbar värmeenergimätare har installerats i en lägenhet och slutförbrukaren inte är slutkund, ska slutkunden minst en gång om året i samband med en faktura som gäller förbrukningen i lägenheten i fråga göra de i 1 mom. avsedda uppgifterna om lägenheten tillgängliga för slutförbrukaren.

4 §
Lämnande av förbruknings- och faktureringsuppgifter för fjärrvärme och fjärrkyla

Energidetaljisten ska lämna förbruknings- och faktureringsuppgifterna för fjärrvärme och fjärrkyla på elektronisk väg, om inte energidetaljisten och slutkunden kommer överens om att uppgifterna ska lämnas på något annat sätt. Uppgifterna kan göras tillgängliga på energidetaljistens webbplats och en anteckning om detta fogas till fakturan.

Om förbruknings- eller faktureringsuppgifterna görs tillgängliga på en webbplats, ska energidetaljisten vid fakturering av en fastighet och slutkunden vid fakturering av en lägenhet minst en gång om året i samband med faktureringen informera slutförbrukaren om de uppgifter som gjorts tillgängliga på webbplatsen och om uppdatering av uppgifterna. Informationen ska innehålla en länk till uppgifterna i fråga.

5 §
Fördelning av kostnaderna för värme och kyla i flerbostadshus och i byggnader med flera användningsområden

Om förbrukningen av värme och kyla i en byggnad mäts lägenhetsvis, får kostnaderna fördelas mellan lägenheterna

1) enligt mätvärden,

2) dels enligt mätvärden, dels på andra grunder, eller

3) på grunder som inte avses i 1 eller 2 punkten men inte medför någon betydande avvikelse från på förbrukningen baserad fakturering.

6 §
Förbruknings- och faktureringsuppgifter för vatten

De uppgifter som varje månad ska lämnas om vattenförbrukningen ska specificeras så att det framgår vilken mängd kallt respektive varmt vatten som har förbrukats.

De uppgifter som i samband med att vederlag eller annan ersättning tas ut ska lämnas i fråga om en lägenhet är

1) andelen kallt respektive varmt vatten som ingår i det vederlag eller den ersättning som ska betalas under faktureringsperioden,

2) andelen kallt respektive varmt vatten av den mängd vatten som har förbrukats under faktureringsperioden,

3) kostnaderna per enhet för kallt respektive varmt vatten under faktureringsperioden,

4) kontaktuppgifter till den som lämnar ytterligare information, och

5) jämförelser av förbrukningen av kallt respektive varmt vatten med en genomsnittlig, normaliserad användare eller en jämförelseanvändare.

Om de uppgifter som avses i 2 mom. lämnas på elektronisk väg i samband med att vederlaget eller ersättningen tas ut, kan de jämförelser som avses i 5 punkten i det momentet göras tillgängliga på en webbplats. Då ska information om webbadressen lämnas till aktieägaren, hyresgästen eller bostadsrättshavaren.

Om uppgifter enligt 2 mom. 2 punkten om mängden kallt respektive varmt vatten som har förbrukats under faktureringsperioden inte finns att tillgå på grund av att den lägenhetsspecifika vattenmätaren är defekt, räcker det att i samband med att vederlaget eller ersättningen tas ut lämna kontaktuppgifter som avses i 4 punkten i det momentet samt en klar och begriplig redogörelse för hur beloppet av vederlaget eller ersättningen har beräknats.

7 §
Bestämmande av vederlag eller annan ersättning som tas ut för vatten

Det vederlag eller den ersättning som tas ut för vatten bestäms genom att priset per enhet för det kalla vatten som anskaffats under faktureringsperioden multipliceras med den mängd kallt vatten som förbrukats i lägenheten under faktureringsperioden, och genom att priset per enhet för det varma vatten som anskaffats under faktureringsperioden multipliceras med den mängd varmt vatten som förbrukats i lägenheten under faktureringsperioden. Priset per enhet för det varma vattnet beräknas genom att kostnaden för den energi som använts för uppvärmning av det varma vatten som förbrukats under faktureringsperioden adderas till priset per enhet för det kalla vattnet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2021.

Förordningens 3 och 4 § tillämpas inte på sådana leveransavtal för fjärrvärme och fjärrkyla som ingåtts före ikraftträdandet av förordningen och vars villkor inte har ändrats efter ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 (32018L2002); EUT L 328, 21.12.2018, s. 210–230

Helsingfors den 25 mars 2021

Näringsminister
Mika Lintilä

Specialsakkunnig
Eriika Melkas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.