243/2021

Helsingfors den 26 mars 2021

Lag om ändring av 2 och 6 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999) 2 § 7 mom. och 6 §, av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1513/2001, 887/2010 och 639/2014, som följer:

2 §
Definitioner

Med inledande av insolvensförfarande avses inledande av konkurs, företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner, beslut om att ett kreditinstitut ska träda i likvidation, att ett kreditinstitut ska stängas eller att dess koncession ska återkallas samt andra med dessa jämförbara myndighetsbeslut om inledande av exekution.


6 §
Nettning vid insolvensförfarande i fråga om kreditinstitut

Förpliktelser som för avveckling har anmälts i enlighet med avvecklingssystemets regler efter det att insolvensförfarande i fråga om ett kreditinstitut som är deltagare i avvecklingssystemet har inletts, får nettas och nettningen har bindande verkan vid insolvensförfarandet, om

1) förpliktelserna nettas på den avvecklingsdag enligt avvecklingssystemets regler då insolvensförfarandet inleddes, och

2) den som upprätthåller avvecklingssystemet kan visa att den, då de uppdrag som gäller förpliktelsen enligt avvecklingssystemets regler blev oåterkalleliga, varken hade eller borde ha haft kännedom om att insolvensförfarandet hade inletts.

Rättigheter som hänför sig till säkerhet som ställts i enlighet med avvecklingsavtal som inbegriper säkerhet kan göras gällande, fastän insolvensförfarande har inletts i fråga om det kreditinstitut som har ställt säkerheten.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

RP 171/2020
EkUB 3/2021
RSv 12/2021

Helsingfors den 26 mars 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.