226/2021

Helsingfors den 26 mars 2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård (217/2021) 2 § som följer:

2 §

Iakttagandet av den i 52 § i hälso- och sjukvårdslagen föreskrivna tidsfristen och av den i 51 § i den lagen föreskrivna tidsfristen för specialiserad sjukvård som ges i samband med primärvård kan frångås, om det är nödvändigt för ordnande av brådskande vård och om patientens hälsa inte riskeras av att tidsfristen överskrids.

En kommun eller samkommun kan dock avstå från att iaktta tidsfristen för icke-brådskande vård endast om den bedömer att behovet att avstå från tidsfristerna är omedelbart eller enligt dess motiverade bedömning uppstår inom de följande två veckorna.

Inom den specialiserade sjukvården och specialiserad sjukvård som ges i samband med primärvård ska bedömningen av vårdbehovet dock inledas inom tre veckor från det att en remiss har kommit in till ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård som samkommunen ansvarar för eller till någon annan verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård på det sätt som föreskrivs i 51 § 1 mom. och 52 § 2 mom. i hälso- och sjukvårdslagen.

Vård som i samband med bedömningen av vårdbehovet har konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig ska med beaktande av patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp ordnas inom skälig tid.


Denna förordning träder i kraft den 26 mars 2021.

Helsingfors den 26 mars 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Merituuli Mähkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.