225/2021

Helsingfors den 26 mars 2021

Lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 2 kap. 1 § 2 mom. och 2 § 1 mom. samt 15 kap. 9 § 4 mom., av dem 15 kap. 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1068/2020, samt

fogas temporärt till 3 kap. en ny 8 §, till 18 kap. 10 §, sådan den lyder i lag 535/2019, ett nytt 2 mom. och till 18 kap. 35 §, sådan den lyder i lag 986/2008, ett nytt 2 mom. som följer:

2 kap.

Gemensamma bestämmelser om sjukvårdsersättningar

1 §
Sjukvårdsersättningar

Vad som i denna lag föreskrivs om ersättning för sjukvård ska i tillämpliga delar iakttas också i fråga om en försäkrads rätt att få ersättning för kostnader vid graviditet och förlossning samt för kostnader för vaccinering med ett vaccin som används för att skydda mot sjukdomen covid-19.

2 §
Allmän princip för erhållande av ersättning

En försäkrad har rätt att i fråga om det belopp som överstiger den självriskandel som anges särskilt i denna lag få ersättning för behövliga sjukvårdskostnader, för behövliga kostnader vid graviditet och förlossning samt för kostnader för vaccinering med ett vaccin som används för att skydda mot sjukdomen covid-19.


3 kap.

Ersättningar för vård och undersökningar

8 §
Ersättningstaxan för vaccinering med ett vaccin som används för att skydda mot sjukdomen covid-19

En försäkrad har rätt att få ersättning för kostnader för vaccinering med ett vaccin som används för att skydda mot sjukdomen covid-19. En förutsättning för att ersättning ska betalas är att vaccineringsåtgärden har vidtagits av en i 1 § 2 mom. avsedd person eller av en i denna lag avsedd annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller att åtgärden har vidtagits vid en sådan verksamhetsenhet inom den privata hälso- och sjukvården som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård.

Ersättningstaxan är 10 euro. Om arvodet för vaccineringsåtgärden är större än ersättningstaxan, betalas i ersättning det belopp som anges i ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än ersättningstaxan, betalas i ersättning beloppet av arvodet.

15 kap.

Verkställighet

9 §
Direktersättningsförfarande

Om en serviceproducent som arvode har debiterat en försäkrads arbetsgivare ett pris som är nedsatt med beloppet av ersättningen enligt 3 kap. 7 eller 8 §, kan trots vad som föreskrivs i 1 mom. i denna paragraf ersättningen betalas till serviceproducenten på basis av serviceproducentens redovisning i enlighet med vad som avtalats särskilt. I fråga om meddelande av beslut till den försäkrade iakttas vad som föreskrivs i 3 mom. i denna paragraf.

18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

10 §
Statens finansieringsandel

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 9 § och i 1 mom. i denna paragraf finansieras den ersättning som avses i 3 kap. 8 § av statens medel.

35 §
Betalning av statens andel

Staten ska i oktober månad till Folkpensionsanstalten betala förskott på finansieringen för innevarande år av den ersättning som avses i 10 § 2 mom. Folkpensionsanstalten ska sända social- och hälsovårdsministeriet en kalkyl över de uppskattade kostnaderna senast tio vardagar innan den statliga finansieringen betalas.


Denna lag träder i kraft den 27 mars 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

RP 13/2021
ShUB 4/2021
RSv 15/2021

Helsingfors den 26 mars 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.