220/2021

Helsingfors den 18 mars 2021

Statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2021

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt 22 § 6 mom. och 23 § 4 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), av dem 22 § 6 mom. sådant det lyder i lag 1358/2014:

1 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillsynen över i följande statsrådsförordningar avsedda nationella stöd för växtproduktion och nationella husdjursstöd inom jordbruket och trädgårdsodlingen:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2021 (99/2021),

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2021 (100/2021), nedan förordningen om nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2021 (219/2021),

4) statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2021 (101/2021),

5) statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning (759/2008).

Denna förordning tillämpas dock inte på sådana stöd till trädgårdsodlingen som avses i 4– 6 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2021 och i 5 kap. i förordningen om nordligt stöd.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) nötkreatursregistret ett register enligt artikel 3 första stycket led b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 och enligt 2 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010), nedan lagen om djuridentifieringssystemet,

2) djurgrupp dikor, dikokvigor som är minst åtta månader men högst två år gamla, dikokvigor som är över två år men högst fyra år gamla, tjurar och stutar som är minst sex månader men under 20 månader gamla, slaktade kvigor, slaktade tjurar och stutar, tackor som är minst ett år gamla och hongetter som är minst ett år gamla,

3) direktförsäljning av mjölk en producents försäljning eller överföring av mjölk direkt till konsumenten samt en producents försäljning eller överföring av andra mjölkprodukter,

4) mjölkregister ett register enligt 41 a § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

2 kap.

Allmänna bestämmelser om tillsyn

3 §
Urval av tillsynsobjekt

Vid val av objekt för tillsyn på plats används slumpmässiga urval eller slumpmässiga och viktade urval.

4 §
Kontroll av förutsättningar för beviljande av stöd

Kontrollen av att förutsättningarna för beviljande av stöd uppfylls ska utföras med iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 74.1–74.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 och i artikel 29 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor, nedan kontrollförordningen.

Inspektioner på de gårdsbruksenheter som valts ut för tillsyn på plats i enlighet med 3 § ska i fråga om arealbaserade stöd utföras med iakttagande av vad som föreskrivs i artiklarna 37–39 i kontrollförordningen, och i fråga om husdjursstöd med iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 30 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor och av vad som föreskrivs i artikel 42 i kontrollförordningen.

5 §
Lägsta antal inspektioner på plats

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om nationellt stöd för växtproduktion ska minst en procent inspekteras på plats.

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om nationellt husdjursstöd för nötkreatur ska minst en procent inspekteras. Av de gårdsbruksenheter som ansökt om nationellt husdjursstöd för tackor och hongetter ska minst en procent inspekteras.

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning ska minst en procent inspekteras.

Av de sökande som ansökt om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen ska minst en procent inspekteras.

Av de renslakterier som avses i 6 § 22 punkten i livsmedelslagen (23/2006) och de slakterier som avses i 23 punkten i den paragrafen, där det har slaktats kvigor, tjurar och stutar för vilka det har ansökts om nationellt husdjursstöd, ska sammanlagt minst fem procent inspekteras.

Av de mejerier som tar emot mjölk på grundval av vilken det betalas produktionsstöd för mjölk ska minst tio procent inspekteras. Av de mjölkproducenter för övervakade mejerier som har ansökt om produktionsstöd för mjölk ska ett representativt urval inspekteras. Av mjölkproducenter som ansökt om stöd för direktförsäljning av mjölk ska minst tre procent inspekteras.

6 §
Användning av urval vid inspektion av bisamhällen

Inspektionen av stödsökandens bisamhällen kan begränsas till ett urval som utgör minst hälften av de bisamhällen för vilka stöd har sökts. Urvalet behöver dock inte överstiga 100 bisamhällen. Om en inspektion hos en sökande som ingår i urvalet visar att över tio procent av de inspekterade bisamhällena inte kan godkännas som stödberättigande bisamhällen, ska tillsynen utvidgas till att gälla sökandens alla bisamhällen.

3 kap.

Tillsyn över stöd för växtproduktion

7 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

Vid tillsynen ska det kontrolleras att förutsättningarna för beviljande av stöd för växtproduktion uppfylls. Vid tillsynen ska besittningen av skiften kontrolleras. Om besittningen av ett skifte inte kan fastställas vid tillsynen, förkastas skiftet.

8 §
Öppen jordbruksmark

Om jordbruksmark inte har hållits öppen på det sätt som föreskrivs i de bestämmelser som har utfärdats med stöd av 9 § 4 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, ska den berörda arealen inte godkännas vid tillsynen.

9 §
Produktionssätt och miljövillkor

Vid tillsynen ska det kontrolleras att i bestämmelser som utfärdats med stöd av stödlagen föreskrivna produktionssätt som är anpassade till produktionsförhållandena på orten har iakttagits på gårdsbruksenheten.

Vid tillsynen ska det kontrolleras att miljövillkoren enligt 4 och 11 §, 12 § 3 mom. och 13–15 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (4/2015) har iakttagits på gårdsbruksenheten.

10 §
Tillsyn över stöd för hampa

Vid tillsynen över stöd för hampa ska det kontrolleras att alla i artikel 32.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, i artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen och i artikel 17.7 i kontrollförordningen föreskrivna förutsättningar uppfylls och att växtbeståndet bevaras.

4 kap.

Tillsyn över husdjursstöd

11 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

I samband med tillsynen över nationella husdjursstöd ska det kontrolleras att förutsättningarna för beviljande av husdjursstöd uppfylls. Vid tillsynen ska det antal djur som anmälts i stödansökan inspekteras samt det att djuren berättigar till stöd kontrolleras. Vid tillsynen ska det kontrolleras att i bestämmelser som utfärdats med stöd av stödlagen föreskrivna sedvanliga produktionssätt för det djurslag som stödet betalas för har iakttagits på gårdsbruksenheten.

12 §
Nötkreatur

Vid tillsynen ska det kontrolleras att nötkreaturen har märkts och registrerats på det sätt som föreskrivs i lagen om djuridentifieringssystemet, 22 § 1 mom. 2 punkten i förordningen om nordligt stöd och statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015). Ett nötkreatur får inte vid tillsynen godkännas om det inte har registrerats eller märkts i enlighet med stödvillkoren eller om det inte uppfyller de övriga förutsättningarna för beviljande av stöd.

Om ett nötkreatur som finns på en gårdsbruksenhet inte kan identifieras enligt djurregistret eller djurförteckningen och om stödsökanden inte vid tillsynen visar upp ett skriftligt bevis över att ha iakttagit anmälningstiderna för märkning och registrering av nötkreatur, ska nötkreaturet inte godkännas.

Vid tillsynen ska det kontrolleras att nötkreaturen har bokförts på gårdsbruksenheten i enlighet med de bestämmelser som utfärdats med stöd av stödlagen.

13 §
Tackor och hongetter

Vid tillsynen ska det kontrolleras att tackorna och hongetterna har märkts och registrerats i får- och getregistret som avses i artikel 3.1 d i rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG och i 2 kap. i lagen om djuridentifieringssystemet på det sätt som föreskrivs i lagen om djuridentifieringssystemet, 22 § 1 mom. 3 punkten i förordningen om nordligt stöd och statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket. Vid tillsynen ska det kontrolleras att de förutsättningar för beviljande av stöd för tackor som föreskrivs i 11 § i förordningen om nordligt stöd uppfylls och att antalet stödberättigande tackor motsvarar det antal tackor som anmälts i ansökan. En tacka eller honget får inte vid tillsynen godkännas om den inte har märkts eller registrerats i enlighet med stödvillkoren eller om den inte uppfyller de övriga förutsättningarna för beviljande av stöd.

Om en tacka eller honget som finns på en gårdsbruksenhet inte kan identifieras enligt djurregistret eller djurförteckningen och om stödsökanden inte vid tillsynen visar upp ett skriftligt bevis över att ha iakttagit anmälningstiderna för märkning och registrering av tackan eller hongeten, ska tackan eller hongeten inte godkännas.

Vid tillsynen ska det kontrolleras att tackorna och hongetterna har bokförts på gårdsbruksenheten i enlighet med de bestämmelser som utfärdats med stöd av stödlagen.

Vid tillsynen ska det kontrolleras att getternas mjölkproduktion har bokförts på gårdsbruksenheten i enlighet med de bestämmelser som utfärdats med stöd av stödlagen. Vid tillsynen ska det kontrolleras att de bokförda uppgifterna är korrekta genom att bokföringen jämförs med de inköps- och försäljningsfakturor samt andra handlingar på gårdsbruksenheten som beviljandet av stödet grundar sig på.

14 §
Hästar

Vid tillsynen ska det kontrolleras att hästarna har bokförts på gårdsbruksenheten i enlighet med de bestämmelser som utfärdats med stöd av stödlagen.

15 §
Stöd för svin- och fjäderfähushållning

Vid tillsynen över från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning ska den referenskvantitet som fastställts i enlighet med 10 c och 10 d § i stödlagen samt de förutsättningar som avses i 10 e § i stödlagen och 10 § i statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning när det gäller djurtäthet och husdjurslägenhet kontrolleras.

Vid tillsynen ska det kontrolleras att svin och fjäderfä som utgör grund för fastställande av en djurtäthetsfaktor har bokförts på gårdsbruksenheten i enlighet med de bestämmelser som utfärdats med stöd av stödlagen. Dessutom ska det djurantal som anmälts till svinregistret enligt 22 § 1 mom. 4 punkten i förordningen om nordligt stöd och 7 § 1 mom. 4 punkten i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2021 kontrolleras.

16 §
Registrering som djurhållare

När det gäller djurhållare av nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfä och bin ska registreringen som djurhållare enligt 9 § i lagen om djuridentifieringssystemet kontrolleras. Om gårdsbruksenheten inte har registrerat sig som djurhållare, utbetalas inget stöd.

17 §
Tillsyn över slakterier

Vid tillsynen ska det kontrolleras att stödvillkoren i 12 § och 13 § i förordningen om nordligt stöd uppfylls.

I renslakterier som avses i 6 § 22 punkten i livsmedelslagen och i slakterier som avses i 23 punkten i den paragrafen ska det kontrolleras att förutsättningarna för beviljande av stöd uppfylls genom att handlingar granskas samt genom att uppgifterna i handlingarna jämförs med uppgifterna i nötkreatursregistret. I slakteriet ska också på dagen för kontrollen genomföras en inspektion av slakterna genom stickprov. Om det konstateras att ett djur inte uppfyller stödvillkoren, godkänns djuret inte.

18 §
Tillsyn över produktionsstöd för mjölk

Vid tillsyn över produktionsstöd för mjölk ska kontroll av mjölk som köpts för försäljning och som godkänts för detta ändamål genomföras på gårdsbruksenheten och i mejeriet. Vid tillsynen ska det kontrolleras huruvida stödvillkoren i 9 § i förordningen om nordligt stöd uppfylls och att uppgifterna i mjölkregistret är korrekta utifrån bokföringen och andra handlingar. Dessutom ska det kontrolleras att uppgifterna om produktionskapaciteten för en gårdsbruksenhet som omfattas av tillsynen och uppgifterna om produktionen i mjölkregistret stämmer överens.

Kontroll av direktförsäljning av mjölk ska göras på gårdsbruksenheten. Vid tillsynen ska det kontrolleras att stödvillkoren i 9 § i förordningen om nordligt stöd uppfylls och att direktförsäljningen av mjölk och produktionskapaciteten på gårdsbruksenheten stämmer överens. Dessutom kontrolleras bokföringen av direktförsäljningen.

5 kap.

Påföljder

19 §
Tillsynspåföljder inom stöden för växtproduktion

Bestämmelser om tillsynspåföljderna inom systemet med stöd för växtproduktion finns i 18 § i stödlagen när det gäller arealen och den konstaterade växten. Om det vid tillsynen konstateras att arealen är större än den areal som anmälts i ansökan, betalas stöd högst för den areal som anmälts i ansökan. Om det vid tillsynen konstateras att skillnaden mellan den totala areal som berättigar till stöd och den totala areal som anmälts i ansökan är högst 0,1 hektar och sökanden inte har förfarit så som avses i 16 § i stödlagen, betalas stöd för den areal som anmälts i ansökan.

Om skillnaden mellan den anmälda arealen och den areal som godkänts vid tillsynen i förhållande till den areal som godkänts vid tillsynen är

1) högst tre procent, men dock utgör mer än 0,1 hektar och högst 2 hektar, betalas stödet utifrån den areal som godkänts vid tillsynen,

2) över tre procent eller utgör mer än 2 hektar, men högst tio procent, dras 0,75 gånger den konstaterade överskridningen av från den areal som godkänts vid tillsynen,

3) över tio procent, dras 1,5 gånger den konstaterade överskridningen av från den areal som godkänts vid tillsynen.

Om det vid tillsynen konstateras att det på skiftet finns växter som berättigar till samma stöd men till en lägre stödnivå än vad som anmälts i ansökan, sänks stödet för skiftet med 20 procent.

20 §
Påföljder som hänför sig till miljövillkoren för nordligt stöd

Om de miljövillkor som avses i 8 § i förordningen om nordligt stöd inte har iakttagits på gårdsbruksenheten, sänks de nordliga stöd som beviljas gårdsbruksenheten med högst fem procent. Om det vid tillsynen konstateras att jordbrukaren avsiktligt underlåtit att iaktta miljövillkoren, sänks stödet med minst 15 men högst 100 procent. Påföljderna beräknas på det totala beloppet av det nordliga hektarstödet, det allmänna hektarstödet och stödet till unga jordbrukare.

Om det är fråga om sådana försummelser som avses i 29 § 2 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd, kan sökanden ges en varning. Om sökanden under de föregående tre åren har fått en varning på grund av försummelse och försummelse konstateras på nytt, ska den i 1 mom. avsedda minskningen på de stöd som beviljas med stöd av förordningen om nordliga stöd multipliceras med tre, så att den är högst 15 procent.

21 §
Tillsynspåföljder inom sådana stöd för husdjursskötsel som är kopplade till produktionen

Om det vid tillsynen konstaterade djurantalet är större än det djurantal för vilket stöd har sökts, betalas stöd högst för det djurantal för vilket stöd har sökts.

Om skillnaden mellan det anmälda och det vid tillsynen konstaterade djurantalet eller skillnaden mellan det genomsnittliga djurantalet för en djurgrupp och till det vid tillsynen konstaterade djurantalet är

1) högst fem procent eller högst två djur, bestäms stödet enligt det konstaterade djurantalet,

2) över fem procent, men högst 20 procent, eller mer än två men högst fyra djur, bestäms stödet enligt det djurantal som fås genom att från det konstaterade djurantalet dra av skillnaden mellan det anmälda och det konstaterade djurantalet,

3) över 20 procent, men högst 40 procent, bestäms stödet enligt det djurantal som fås genom att från det konstaterade djurantalet dra av den dubbla skillnaden mellan det anmälda och det konstaterade djurantalet, eller

4) över 40 procent, är det djurantal som ligger till grund för bestämmande av stöd noll.

Om det vid tillsynen konstateras att en djurgrupp inte alls har bokförts eller om det djurantal som utgör grund för bestämmande av stöd inte kan utredas på basis av bokföringen, betalas inget stöd för det aktuella stödåret för den djurgruppen.

22 §
Påföljder inom sådana stöd för husdjursskötsel som frikopplats från produktionen

Till en gårdsbruksenhet för vilken en referenskvantitet som avses i 10 c § 1–3 mom. och 10 d § 1–3 mom. i stödlagen har fastställts betalas inget från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, om inte de förutsättningar som anges i 10 e § i stödlagen eller 10 § i statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning uppfylls.

23 §
Påföljder som hänför sig till produktionssättet

Bestämmelser om påföljder som hänför sig till produktionssättet finns i 19 och 20 § i stödlagen.

24 §
Avdrag i produktionsstöd för mjölk

Om den mjölkmängd som konstaterats vid tillsynen är mindre än den mjölkmängd som mejeriet meddelat för mjölkregistret eller den direktförsäljningsmängd som stödsökanden meddelat, betalas stödet enligt den mjölkmängd som konstaterats vid tillsynen.

25 §
Uträkning av påföljder

Från stöden för växtproduktion ska de påföljder som beror på fel i arealen dras av före andra påföljder.

De påföljder inom husdjursstöden som beror på skillnader i djurantal räknas ut före andra påföljder. Om en i 21 § avsedd skillnad i djurantal leder till ett annat slutresultat än skillnaden i procent, används vid tillsynen det resultat som är fördelaktigare för sökanden.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

26 §
Anmälningsskyldighet

Om det i samband med tillsynen kommer fram att djur sköts eller behandlas i strid med djurskyddslagen (247/1996) eller i strid med bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den, ska dessa iakttagelser omedelbart anmälas till den behöriga tjänsteveterinären, hälsovårdsinspektören eller polisen.

Den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten ska informeras om anmälningar som avses i 1 mom.

27 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2021.

Helsingfors den 18 mars 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.