217/2021

Helsingfors den 17 mars 2021

Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 88 § 1 punkten i beredskapslagen (1552/2011):

1 §

Emedan statsrådet med stöd av 6 § i beredskapslagen (1552/2011) har utfärdat statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen (187/2021) tar statsrådet i enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning i bruk befogenheten enligt 88 § 1 punkten i beredskapslagen enligt vilken kommunen kan avstå från iakttagandet av i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) föreskrivna frister vid ordnande av icke brådskande vård.

Denna förordning tillämpas inom området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

2 §

Iakttagandet av de i 52 och 53 § i hälso- och sjukvårdslagen föreskrivna tidsfristerna samt av den i 51 § i den lagen föreskrivna tidsfristen för specialiserad sjukvård som ges i samband med primärvård kan frångås, om det är nödvändigt för ordnande av brådskande vård och om patientens hälsa inte riskeras av att tidsfristen överskrids.

En kommun eller samkommun kan dock avstå från att iaktta tidsfristen för icke-brådskande vård endast om den bedömer att behovet att avstå från tidsfristerna är omedelbart eller enligt dess motiverade bedömning uppstår inom de följande två veckorna.

Inom den specialiserade sjukvården, mentalvårdstjänsterna för barn och unga och specialiserad sjukvård som ges i samband med primärvård ska bedömningen av vårdbehovet dock inledas inom tre veckor från det att en remiss har kommit in till ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård som samkommunen ansvarar för eller till någon annan verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård på det sätt som föreskrivs i 51 § 1 mom., 52 § 2 mom. och 53 § 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen.

Vård som i samband med bedömningen av vårdbehovet har konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig ska med beaktande av patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp ordnas inom skälig tid.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 2021. Förordningen gäller till och med den 30 april 2021.

Helsingfors den 17 mars 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Merituuli Mähkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.