215/2021

Helsingfors den 15 mars 2021

Livsmedelsverkets beslut om avveckling av en övervakningszon som inrättats på grund av högpatogen aviär influensa

Ärendets bakgrund

Vid en djurhållningsplats för fåglar i Janakkala bekräftades 10.2.2021 med hjälp av laboratorieundersökningar vid Livsmedelsverket förekomsten av högpatogen aviär influensa av typen H5N8. Livsmedelsverket beslöt 10.2.2021 att inrätta en restriktionszon kring det område som omgärdar den plats där sjukdomen förekom.

Livsmedelsverket har tidigare med sitt beslut 5.3.2021 avvecklat skyddszonen i Janakkala.

Hörande

Detta beslut fattas enligt förvaltningslagen (434/2003) 34 § 2 mom. 5 punkten utan hörande av parter, eftersom hörandet är uppenbart onödigt med beaktande av att beslutet avvecklar tidigare påförda restriktioner och förbud.

AVGÖRANDE OCH MOTIVERINGAR
Avgörande

Livsmedelsverket avvecklar den övervakningszon som 10.2.2021 inrättats i Janakkala enligt lagen om djursjukdomar (441/2013) 33 §. De åtgärder som bestämts för övervakningszonen upphör att gälla när detta beslut träder ikraft.

Restriktionszonen som har varit ikraft i Janakkala avvecklas helt med detta beslut.

MOTIVERINGAR

Högpatogen aviär influensa hos fåglar är en i lagen om djursjukdomar 5 § avsedd djursjukdom som lätt sprider sig. I jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) definieras högpatogen aviär influensa som en sjukdom som lätt sprider sig.

Enligt lagen om djursjukdomar 33 § fattar Livsmedelsverket beslut om att inrätta eller avveckla en restriktionszon. I jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av högpatogen aviär influensa (15/14) föreskrivs närmare om de förbud, begränsningar och åtgärder som gäller skyddszonen och övervakningszonen och om avveckling av restriktionszonen.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av högpatogen aviär influensa (15/14) 20 § får en övervakningszon avvecklas när det har gått minst 30 dygn sedan rengöringen och den preliminära desinfektionen på den djurhållningsplats där sjukdomen konstaterats förekomma, och inspektioner och undersökningar avseende högpatogen aviär influensa har genomförts på djurhållningsplatserna inom övervakningszonen och resultaten är negativa.

Inga nya fall av aviär influensa har konstaterats inom restriktionszonen. Det har gått minst 30 dygn sedan rengöringen och den preliminära desinfektionen på den djurhållningsplats där sjukdomen konstaterats förekomma. Inga misstankar om aviär influensa har framkommit inom övervakningszonen och därför har enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning (15/14) inga inspektioner av djurhållningsplatser varit nödvändiga i övervakningszonen. Därför anser Livsmedelsverket att man kan avveckla övervakningszonen.

DELGIVNING

På delgivningen av detta beslut tillämpas inte vad som föreskrivs i 9 och 10 kapitlet i förvaltningslagen. Detta beslut träder omedelbart ikraft efter att det har getts.

Beslutet ska publiceras i Finlands författningssamling. Dessutom ska tillsynsmyndigheterna på behörigt sätt och i tillräcklig omfattning informera om beslutet i de kommuner inom vilka området eller zonen har inrättats. Information om beslutet ska dessutom särskilt meddelas sådana för djurhållningsplatser ansvariga aktörer som tillsynsmyndigheten känner till och som beslutet gäller.

TILLÄMPADE LAGRUM

Lagen om djursjukdomar (441/2013) 1–6, 33–37, 84 och 116 §

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av högpatogen aviär influensa (15/14) 1–2, 18, 20, 23–29 och 38–43 §

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) 1–3 §

Förvaltningslagen (434/2003) 34 §

Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 7–8 och 10 §

SÖKANDE AV ÄNDRING

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring genom besvär till Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning ingår som bilaga till detta beslut.

Beslutet ska följas även om ändring har sökts om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Helsingfors den 15 mars 2021

Generaldirektör
Antti-Jussi Oikarinen

Avdelningschefens ställföreträdare, enhetschef
Jaana Mikkola

Tilläggsuppgifter om beslutet fås vid behov av överinspektör Tiia Tuupanen tel. 0295 205 107 eller per e-post (tiia.tuupanen@ruokavirasto.fi).

BILAGA

Besvärsanvisning

DISTRIBUTION

Jord- och skogsbruksministeriet

Regionalförvaltningsverken

Janakkala kommun

Loppis kommun

Tavastehus stad

Kommunalveterinärerna

Djurhållningsplatser för fjäderfä och andra fåglar i fångenskap inom restriktionszonen

Bilaga

BESVÄRSANVISNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga beslutet hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvären ska anföras skriftligt.

Besvärstid

Besvären ska inlämnas inom 30 dagar från datum för beslutets delgivning. Besvärstiden räknas från den dag som följer efter dagen för delgivningen.

Dagen för delgivningen räknas på följande sätt:

– Om beslutet har överlämnats till vederbörande eller dennes ombud framgår dagen för delgivningen av det skriftliga intyg som upprättats över delgivningen.

– Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår delgivningsdatum av mottagningsbeviset.

– Om beslutet har postats som vanligt brev anses delgivningen ha ägt rum den sjunde dagen efter postningsdagen, om inte annat framgår.

– När det är fråga om så kallad mellanhandsdelgivning (dvs. när beslutet inte har lämnats direkt till vederbörande eller dennes ombud) anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som anges i delgivnings- eller mottagningsbeviset.

– Om beslutet med partens medgivande har delgivits som elektroniskt meddelande per e-post anses parten ha delgivits beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om ingen annan utredning finns.

Besvärsskriftens innehåll

I besvären ska följande anges:

– det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),

– till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),

– grunderna för yrkandena,

– vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Besvärsskriftens bilagor

Till besvären ska följande fogas:

– det överklagade beslutet med besvärsanvisning,

– utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,

– de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

– ombudets fullmakt, om ombudet inte är en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller en rättegångsbiträde med tillstånd.

Inlämnande av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvärsskriften kan inlämnas personligen, per post som betald försändelse, med en elektronisk dataöverföringsmetod eller genom ombud eller bud. Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv. Om besvärsskriften skickas per post eller på elektronisk väg sker detta på avsändarens eget ansvar. Besvärsskriften ska vara framme hos myndigheten under tjänstetid senast den 30. dagen av besvärstiden för att besväret ska kunna behandlas. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden också följande vardag. På webbplatsen Rättsväsendet finns närmare anvisningar om hur handlingar inlämnas elektroniskt. http://www.oikeus.fi

Rättegångsavgift

För behandling av besvärsärenden i förvaltningsdomstolen uppbärs en rättegångsavgift om 260 euro. Ändringssökanden är befriad från erläggande av avgift, om förvaltningsdomstolen ändrar ett beslut av lägre myndigheter till ändringssökandens förmån. (Lag om domstolsavgifter 1455/2015 och justitieministeriets förordning 1383/2018)

Kontaktuppgifter
Tavastehus förvaltningsdomstol
Adress: Raatihuoneenkatu 1
13100 TAVASTEHUS
Telefonväxel: 029 56 42200
Telefax: 029 56 42269
E-post: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Tjänstetid kl 8.00–16.15

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.