202/2021

Helsingfors den 11 mars 2021

Statsrådets förordning om tillfälliga utvecklingsunderstöd som beviljas företag för att öka användningen av underutnyttjad inhemsk fisk

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om understöd som beviljas företag i enlighet med statsbudgeten i syfte att öka livsmedelsanvändningen av sådan inhemsk fisk i fråga om vilken fisket kan ökas på ett hållbart sätt eller i fråga om vilken en betydande del av fångsterna används för andra ändamål än som livsmedel. Sådana fiskarter är i synnerhet strömming, vassbuk, nors, karpfiskar och siklöja (underutnyttjad fisk).

Bestämmelser om ansökan, beviljande, utbetalning, uppföljning och återkrav i fråga om understöd som avses i denna förordning finns dessutom i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning

Understödet beviljas som sådant tillfälligt statligt stöd som avses i kommissionens meddelande C(2020) 1863 och dess ändringar om en tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19.

3 §
Statsbidragsmyndigheter

Statsbidragsmyndigheter är närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, Norra Savolax och Lappland samt närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter betalar ut understöd enligt de beslut som fattats med stöd av denna förordning och beslutar om återkrav av understöd. Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, Norra Savolax och Lappland sköter statsbidragsmyndigheternas övriga uppgifter.

4 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

Understödet beviljas i form av specialunderstöd.

Mottagaren ska ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att genomföra projektet. Mottagaren ska dessutom ha förutsättningar för lönsam företagsverksamhet. Mottagaren ska även ha förutsättningar att svara för kontinuiteten i den verksamhet som åstadkommits genom projektet efter att projektet avslutats.

5 §
Hinder för beviljande av understöd

Stöd får inte beviljas för investeringar i primärproduktion inom fiskerinäringen.

Understöd som beviljas med stöd av denna förordning får inte användas för de ändamål som förtecknas i artikel 1.1 i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Stöd får inte beviljas och beviljat stöd får inte betalas ut om den som ansöker om stöd inte iakttagit ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

6 §
Understödets belopp

Understödets belopp uppgår till högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Maximibeloppet av understöd till ett företag är 200 000 euro.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan begära ett sakkunnigutlåtande i samband med bedömningen av ansökan.

7 §
Godtagbara kostnader

Understöd kan beviljas för tidsbunden utvecklingsverksamhet som baserar sig på en plan och vars syfte är att utveckla och ta i bruk produkter eller metoder för att öka användningen av underutnyttjad fisk (utvecklingsprojekt).

Godtagbara kostnader för utvecklingsprojektet är följande kostnader som uppkommit den dag då understödsansökan blev anhängig eller därefter:

1) skäliga löne- och resekostnader för de personer som deltar i genomförandet av projektet,

2) investeringar i maskiner och anordningar som behövs för genomförandet av projektet samt kostnader för montering av och ändrings- och reparationsarbeten på maskinerna och anordningarna,

3) skäliga kostnader för konsult- och sakkunnigtjänster och informationsförvaltningstjänster för utredningar,

4) andra motsvarande direkta kostnader som orsakas av projektet och som är nödvändiga för genomförandet av projektet.

Det egna arbetets andel kan utgöra högst 10 % av projektets totala kostnader och den räknas som självfinansiering för projektet.

8 §
Ansökan om understöd

Understöd söks skriftligen hos närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, Norra Savolax och Lappland inom ramen för ett tidsbundet ansökningsförfarande som inletts av jord- och skogsbruksministeriet.

Ansökan och dess bilagor ska innehålla

1) sökandens namn, kontaktuppgifter, företagets hemort, storlek, brancsh och företags- och organisationsnummer,

2) plan för att utveckla och ta i bruk produkter eller metoder för att öka användningen av underutnyttjad fisk,

3) projektets finansieringsplan inklusive en redogörelse för det egna arbete som utförs inom projektet och offentligt understöd som söks,

4) uppgifterna för företagets två senaste räkenskapsperioder,

5) annat offentligt stöd som företaget ansökt om eller fått för anpassning till verkningarna av covid-19-epidemin.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer den blankett som används vid ansökan om understöd.

9 §
Behandling och prioritering av ansökningar

Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, Norra Savolax och Lappland bedömer tillsamman de ansökningar som kommit in i samband med det tidsbundna ansökningsförfarande som avses i 8 § 1 mom. enligt följande kriterier och viktningar:

1) projektets förväntade effekt för att öka användningen av underutnyttjad fisk i förhållande till det understödsbelopp som söks (70 %),

2) projektets nyhetsvärde (30 %).

Närings-, trafik- och miljöcentralerna rangordnar ansökningarna och väljer ut de projekt som finansieras inom ramen för det disponibla anslaget.

10 §
Utbetalning av understöd

Understödet betalas ut på basis av de faktiska kostnaderna enligt ansökan om utbetalning.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer den blankett som används vid ansökan om utbetalning.

11 §
Redogörelse för användningen av statsunderstödet

Mottagaren av understödet ska på det sätt som statsbidragsmyndigheten meddelar redogöra för de resultat och den effekt som uppnåtts genom projektet.

Redogörelsen ska lämnas inom den i statsunderstödsbeslutet angivna tidsfristen från det att projektet avslutades.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

Helsingfors den 11 mars 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Timo Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.