201/2021

Helsingfors den 11 mars 2021

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 18 § i statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2020

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2020 (106/2020) 5 och 18 §, av dem 5 § sådan den lyder i förordning 378/2020, som följer:

5 §
Lägsta antal inspektioner på plats

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om nationellt stöd för växtproduktion ska minst en procent inspekteras på plats.

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om nationellt husdjursstöd för nötkreatur ska minst en procent inspekteras. Av de gårdsbruksenheter som ansökt om nationellt husdjursstöd för tackor och hongetter ska minst en procent inspekteras.

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning ska minst en procent inspekteras.

Av de sökande som ansökt om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen ska minst en procent inspekteras.

Av de renslakterier som avses i 6 § 22 punkten i livsmedelslagen (23/2006) och av de slakterier som avses i 23 punkten i den paragrafen, där det har slaktats kvigor, tjurar eller stutar för vilka det har ansökts om nationellt husdjursstöd, ska sammanlagt minst fem procent inspekteras.

Av de mejerier som tar emot mjölk på grundval av vilken det betalas produktionsstöd för mjölk ska minst fem procent inspekteras. Av de mjölkproducenter för övervakade mejerier som har ansökt om produktionsstöd för mjölk ska ett representativt urval inspekteras. Av mjölkproducenter som ansökt om stöd för direktförsäljning av mjölk ska minst tre procent inspekteras.

18 §
Tillsyn över produktionsstöd för mjölk

Vid tillsyn över produktionsstöd för mjölk ska kontroll av mjölk som köpts för försäljning och som godkänts för detta ändamål genomföras i mejeriet. Vid tillsynen ska det kontrolleras huruvida stödvillkoren i 9 § i förordningen om nordligt stöd uppfylls och att uppgifterna i mjölkregistret är korrekta utifrån bokföringen och andra handlingar. Dessutom ska det genom granskning av handlingarna kontrolleras att uppgifterna om produktionskapaciteten för en gårdsbruksenhet som omfattas av tillsynen och uppgifterna om produktionen i mjölkregistret stämmer överens.

Kontroll av direktförsäljning av mjölk ska göras genom granskning av handlingarna. Vid tillsynen ska det kontrolleras att stödvillkoren i 9 § i förordningen om nordligt stöd uppfylls och att direktförsäljningen av mjölk och produktionskapaciteten på gårdsbruksenheten stämmer överens. Dessutom kontrolleras bokföringen av direktförsäljningen.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2021.

Helsingfors den 11 mars 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.