199/2021

Helsingfors den 12 mars 2021

Lag om temporär ändring av lotsningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lotsningslagen (940/2003) en ny 21 b § som följer:

21 b §
Undantag under covid-19-epidemin

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 § 1 mom. 5 punkten och 14 § 3 mom. 3 punkten kan Transport- och kommunikationsverket avvika från kravet på provlotsning vid beviljande av nya styrsedlar för lotsar eller linjelotsbrev under en tidsperiod som slutar den 30 juni 2021. Sådana styrsedlar för lotsar eller linjelotsbrev som avses i detta moment och som beviljas utan provlotsning är i kraft i sex månader från dagen för beviljandet. Styrsedlar för lotsar eller linjelotsbrev kan beviljas utan att kravet på provlotsning uppfylls, om utförandet av en provlotsning har försvårats avsevärt av orsaker som beror på covid-19-epidemin och förfarandet är nödvändigt för att trygga kontinuiteten inom sjöfarten och inte medför fara för människoliv, egendom eller miljön.

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan förlänga giltighetstiden för de styrsedlar för lotsar som avses i 12 § 2 mom., de linjelotsbrev som avses i 14 § 5 mom. och de dispenser som beviljats med stöd av 16 § 5 mom. och vars giltighetstid löper ut senast den 30 juni 2021 med sex månader från den sista giltighetsdagen för den ursprungliga styrsedeln för lots, det ursprungliga linjelotsbrevet eller den ursprungliga dispensen, om det behövs av en betydande orsak som hänför sig till covid-19-epidemin och om det är nödvändigt för att trygga kontinuiteten inom sjöfarten och inte medför fara för människoliv, egendom eller miljön.


Denna lag träder i kraft den 12 mars 2021 och gäller till och med den 30 juni 2021. De styrsedlar för lotsar, linjelotsbrev och dispenser som beviljats med stöd av denna lag förblir i kraft enligt de villkor som anges i dem. Bestämmelserna i denna lag tillämpas på de ansökningar som avses i 21 b § och som har tagits emot under lagens giltighetstid.

RP 263/2020
KoUB 3/2021
RSv 10/2021

Helsingfors den 12 mars 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.