181/2021

Helsingfors den 23 februari 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning (519/2017) 8, 22, 34, 35 och 51 §, av dem 34 § sådan den lyder i förordning 311/2020 och 35 § sådan den lyder i förordning 307/2020 som följer:

8 §
Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten behandlar ärenden som gäller

1) allmän förvaltning och personalpolitik vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde, löneräkning och betalning av skattepliktiga arvoden och ersättningar vid ministeriet samt samordning av utbildningen och den övriga utvecklingen när det gäller personalen vid ministeriet,

2) juridiska frågor,

3) ledning av ministeriets upphandlingsverksamhet samt allmän styrning och utveckling av upphandlingsverksamheten inom förvaltningsområdet,

4) beredning av planen för de offentliga finanserna och budgetar i fråga om ministeriets förvaltningsområde,

5) planering, styrning och uppföljning av ministeriets verksamhet och ekonomi,

6) samordning och utveckling av förvaltningsområdets resultatstyrning samt utvärdering av de underställda ämbetsverkens verksamhet och ekonomi med anknytning till resultatstyrningen som en del av den övergripande koncernstyrningen,

7) uppgifter som hör till bokföringsenheten, samt

8) samordning av ministeriets avgiftsbeslut.

22 §
Samordning av rehabiliteringsärenden

Avdelningen för social trygghet och försäkringar sörjer för samordningen av ärenden som gäller rehabilitering.

34 §
Ärenden som avgörs av kanslichefen

Kanslichefen avgör ärenden som gäller

1) bisysslotillstånd,

2) skriftlig varning till en tjänsteman vid ministeriet,

3) utnämning, uppsägning av något skäl som beror av tjänstemannen och upplösning av tjänsteförhållande när det är fråga om tjänstemän vid ministeriet vilkas lön betalas enligt kravnivå 6–7,

4) beviljande av tjänstledighet som är beroende av prövning för längre tid än ett år när det är fråga om en tjänsteman som utnämns av statsrådet, ministern eller kanslichefen,

5) lön och naturaförmåner för andra tjänsteman än kanslichefen vid ministeriet, fastställande av bedömningen av arbetets kravnivå och arbetsprestationen inom ramen för lönesystemet samt betalning av lön enligt prövning under tjänstledighet,

6) godkännande av preciserande tjänstekollektivavtal som gäller personalen vid ministeriet,

7) avgivande av utlåtanden till republikens presidents kansli, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, justitiekanslern eller riksdagens justitieombudsman eller Europeiska unionens institutioner eller avgivande av utlåtande och utredning till riksdagens revisorer eller statens revisionsverk eller avgivande av utlåtanden om förslag till lag eller förordning till andra myndigheter, om ärendet inte på grund av att det är principiellt viktigt eller vittsyftande ska avgöras av ministern eller om utlåtandet inte hänför sig till ett ärende av mindre betydelse,

8) intern revision inom ministeriet,

9) beslut om vägran att lämna ut en handling enligt 14 § lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999) samt i lagens 28 § avsett tillstånd att ta del av social- och hälsovårdsministeriets sekretessbelagda handlingar, om ärendena inte ska avgöras av avdelningschefen vid avdelningen för arbete och jämställdhet i enlighet med denna arbetsordning,

10) beslut om användningen av ett läkemedelspreparat utan försäljningstillstånd enligt 74 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) och att de grunder finns som avses i 1 § 1 mom. i statsrådets förordning om grunderna för ibruktagande av säkerhetsupplagrade läkemedel, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning (279/2006),

11) beslut enligt 38 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) om medverkan i upprätthållandet av den beredskap som behövs inom hälso- och sjukvården och i hanteringen av exceptionella situationer genom finansiering av sådan verksamhet som det av särskilda skäl är ändamålsenligt att finansiera med statsmedel, samt

12) upphandling av vacciner.

35 §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen och chefen för en fristående enhet

Avdelningschefen avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtanden till andra myndigheter i frågor som hör till avdelningens verksamhetsområde, om inte ärendet enligt 34 § 7 punkten ska avgöras av ministern eller kanslichefen,

2) meddelande av anvisningar för ämbetsverk och inrättningar vilka hör till avdelningens verksamhetsområde,

3) avbrytande av utbetalning av, återbetalningsskyldighet i fråga om och återkrav av statsunderstöd som hör till avdelningens verksamhetsområde, om ärendet inte förutsätter ett beslut enligt 30 § i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992) eller ett ställningstagande med karaktär av förhandsbeslut, samt mindre eller tekniska ändringar i understödsbesluten, överföring av understöd och förlängning av användningstiden för understöd,

4) användning av medel som anvisats till avdelningens förfogande med undantag av avtal om tillsättande av utredare som avses i 24 § 1 mom.,

5) fastställande av arvoden för sekreterarna i kommittéer inom avdelningens verksamhetsområde till den del saken inte hör till de ärenden som ska fastställas av kommittén själv,

6) ministeriets representation i externa organ i frågor som huvudsakligen hör till avdelningens verksamhetsområde, om ärendet inte på grund av att det är principiellt viktigt eller vittsyftande ska avgöras av ministern,

7) i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999) avsett tillstånd att ta del av myndigheters sekretessbelagda handlingar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde samt i övrig lagstiftning avsett tillstånd av ministeriet att lämna ut uppgifter som är sekretessbelagda eller omfattas av tystnadsplikt,

8) beviljande av tjänstledighet för högst ett år när det är fråga om tjänstemän som utnämns av statsrådet eller ministeriet vid ämbetsverk och inrättningar som hör till ministeriets verksamhetsområde, om ärendet ska avgöras av ministeriet, samt

9) tillstånd till användning av egen bil för tjänsteresor.

Vad som ovan föreskrivs om avdelningschefen tillämpas på motsvarande sätt även på chefen för en fristående enhet.

51 §
Ställföreträdare

När kanslichefen har förhinder är avdelningschefen vid avdelningen för styrning av social- och hälsovården ställföreträdare. Då denne har förhinder är den till tjänsteåren äldsta avdelningschefen ställföreträdare. Då dessa har förhinder är chefen för förvaltningsenheten ställföreträdare.

När avdelningschefen eller chefen för en fristående enhet har förhinder är en av denna chef förordnad tjänsteman med högre högskoleexamen vid samma avdelning eller fristående enhet ställföreträdare.

När chefen för en enhet eller resultatgrupp har förhinder är en av avdelningschefen eller chefen för en fristående enhet förordnad tjänsteman vid samma avdelning eller fristående enhet ställföreträdare.

Ställföreträdare för den närmaste chefen är i ärenden som avses i 48 § 1 mom. en annan chef som förordnats av kanslichefen.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

Helsingfors den 23 februari 2021

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Regeringsråd
Liisa Perttula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.