180/2021

Helsingfors den 4 mars 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för ersättningar till ägare av vattenområden som grundas på nyttjande av allmänna fiskerättigheter i fiskevatten och på fiskeguideverksamhet

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 83 § 4 mom. i lagen om fiske (379/2015):

1 §
Anvisning av ersättningar för nyttjande av allmänna avgiftsbelagda fiskerättigheter

De ersättningar till ägare av vattenområden som avses i 82 § 1 mom. 4 punkten i lagen om fiske (379/2015), dvs. ersättningar som grundas på nyttjande av allmänna fiskerättigheter i fiskevatten och på fiskeguideverksamhet, ska inte anvisas ägare av vattenområden i vilka det inte fiskas med stöd av de allmänna fiskerättigheter som avses i 7 § 2 mom. i lagen om fiske. Sådana vattenområden är

1) Finlands ekonomiska zon och allmänt vattenområde i havet enligt vad som avses i 8 § i lagen om fiske,

2) fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk och sådana vattenområden där fiske är förbjudet med stöd av någon annan bestämmelse, enligt vad som avses i 7 § 3 mom. i lagen om fiske.

I ett sådant fors- och strömområde i ett vattendrag för vandringsfisk som inte har avgränsats av närings-, trafik- och miljöcentralen med stöd av 64 § 3 mom. i lagen om fiske eller om det i villkoren för fisketillstånd beviljade för sådana fors- och strömområden inte har gjorts någon sådan avgränsning, får ägarersättningar fortsättningsvis fördelas enligt nuvarande praxis.

2 §
Sammanställning över belastningen från handredskapsfiske per fiskeriområde

För beviljandet av ägarersättningar, vilket närings-, trafik- och miljöcentralerna ansvarar för enligt 83 § 1 mom. i lagen om fiske, ska en sammanställning över den belastning som hand-redskapsfisket innebär enligt vad som avses i 7 § 2 mom. i förenämnda lag tas fram med fem års mellanrum med hjälp av en förfrågan som Naturresursinstitutet sänder till de personer som ingår i registret över fiskevårdsavgifter. Belastningen förorsakad av handredskapsfiske ska utredas på riksnivå, per närings-, trafik- och miljöcentral och per fiskeriområde.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska utgå från resultaten av den sammanställning som avses 1 mom. när de fördelar de ersättningar som avses i 82 § 1 mom. 4 punkten till fiskeom-rådena för det tekniska genomförandet av fördelningen.

3 §
Utdelning av ersättningarna för nyttjande av allmänna fiskerättigheter till ägarna av vatten-områdena

Fiskeriområdena ska dela ut de i 82 § 1 mom. 4 punkten avsedda ersättningarna som grundas på nyttjande av allmänna fiskerättigheter i fiskevatten och på fiskeguideverksamhet till ägarna av vattenområdena utan ansökningsförfarande och utan att de kostnader som utdelningen föranleder tas ut av dem som får ersättning.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 mars 2021.

Helsingfors den 4 mars 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Irena Pirhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.