177/2021

Helsingfors den 26 februari 2021

Justitieministeriets förordning om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 1 § 4 mom. i fängelselagen (767/2005), sådant momentet lyder i lag 33/2015:

1 §
Senareläggning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter

Med avvikelse från 36 § 2 mom. i lagen om verkställighet av böter (672/2002) får den som dömts till ett förvandlingsstraff för böter inte åläggas att anmäla sig i ett fängelse under perioden 4 mars–30 juni 2021, nämnda dagar medräknade.

Det får inte förordnas att den som dömts till förvandlingsstraff för böter ska förpassas till fängelse under den tid som nämns i 1 mom. med stöd av en efterlysning enligt 36 § 3 mom. i lagen om verkställighet av böter.

De som dömts till förvandlingsstraff för böter som senarelagts med stöd av 1 och 2 mom. efterlyses stegvis så att alla dömda har blivit efterlysta senast den 31 december 2021.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller inte förvandlingsstraff för böter som ska verkställas för häktade som redan är i fängelse eller för fångar som avtjänar straff.

2 §
Straff som ska verkställas trots begränsningar

Trots vad som föreskrivs i 1 § ska verkställighet av straff inledas, om verkställigheten annars skulle inledas senare än åtta månader från det att domen blev verkställbar eller om ett utdömt straff skulle förfalla på grund av senareläggningen.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 mars 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

Denna förordning tillämpas inte på en sådan i 2 § 1 mom. avsedd anmälningstidpunkt som förelagts före ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 26 februari 2021

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Avdelningschef
Ari-Pekka Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.