168/2021

Helsingfors den 25 februari 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet (242/2015) 1 §, det inledande stycket i 4 § 1 mom. samt 8 § 1 och 3 mom., 9 § och 10 § 1 mom. och

fogas till 11 § ett nytt 2 mom. och till 12 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om förvärv av statlig fastighetsförmögenhet, om arrendering av fastighetsförmögenhet för att användas av republikens presidents kansli, statsrådets kansli, ett ministerium, ett annat statligt ämbetsverk eller en annan statlig inrättning eller en fond utanför statsbudgeten, om utarrendering av statlig fastighetsförmögenhet till en utomstående samt om besittning, skötsel, användning och registrering av statlig fastighetsförmögenhet.

4 §
Förfarande vid förvärv

Förvärv av statlig fastighetsförmögenhet ska skötas av Senatfastigheter, Försvarsfastigheter och Forststyrelsen. Om ett ämbetsverk som besitter fastighetsförmögenhet dock har ett välgrundat behov att förvärva statlig fastighetsförmögenhet, ska det tillsammans med det behöriga statliga affärsverket före förvärvet utreda


8 §
Registrering

Ett ämbetsverk som besitter fastighetsförmögenhet, Senatfastigheter, Försvarsfastigheter, Forststyrelsen och en fond utanför statsbudgeten ska utan dröjsmål för registrering i lagfarts- och inteckningsregistret, aktieregistren och andra register i vilka förmögenhet enligt lag ska registreras, i statens namn och i ämbetsverkets, affärsverkets eller fondens besittning anmäla fastighetsförmögenhet som kommit i dess besittning och i statens ägo.


Om besittningen av statlig fastighetsförmögenhet överförs till ett annat ämbetsverk som besitter fastighetsförmögenhet eller till Senatfastigheter, Försvarsfastigheter, Forststyrelsen eller en statlig fond, ska den som övertar besittningen utan dröjsmål anmäla ändringen i uppgifterna om besittning för registrering i de register som avses i 1 mom.

9 §
Hyrning av verksamhetslokal

Innan ett ämbetsverk eller en inrättning beslutar att hyra en verksamhetslokal för eget bruk ska ämbetsverket eller inrättningen tillsammans med Senatfastigheter utreda

1) möjligheterna att använda en verksamhetslokal som staten äger eller som har hyrts av en utomstående hyresvärd,

2) användningen av den verksamhetslokal som staten äger eller som har hyrts av en utomstående hyresvärd och som blir ledig på grund av hyrningen samt kostnaderna på grund av att den blir ledig,

3) driftskostnader och behövliga investeringskostnader för den verksamhetslokal i statens ägo som ska hyras.

Med avvikelse från 1 mom. ska Försvarsmakten göra de utredningar som avses i 1 mom. 1–3 punkten tillsammans med Försvarsfastigheter.

Investeringens effekt på hyran ska specificeras i en beräkning där det anges vilken andel av investeringen som gäller en sådan grundlig reparation som hyresvärden ansvarar för och vilken som gäller en sådan totalrenovering som överskrider nivån för grundlig reparation. Även kostnaderna för en nyinvestering ska anges i beräkningen.

När verksamhetslokaler som ett ämbetsverk eller en inrättning behöver för eget bruk hyrs ska statlig fastighetsförmögenhet användas, eller av grundad anledning sådan fastighetsförmögenhet som har hyrts av en utomstående hyresvärd för statens räkning.

Om ett ämbetsverk eller en inrättning anser att en verksamhetslokal som staten äger eller som har hyrts av en utomstående hyresvärd dock inte motsvarar användningsbehovet, kan ämbetsverket eller inrättningen trots bestämmelserna i 4 mom. tillsammans med Senatfastigheter, och Försvarsmakten tillsammans med Försvarsfastigheter, utreda alternativa lösningar i fråga om verksamhetslokalerna. När alternativen utreds ska ändamålsenligheten i och kostnaderna för dem bedömas. Vid bedömningen ska ekonomin och verksamheten, effektiviteten i användningen av lokalerna samt andra eventuella särskilda faktorer tas i beaktande.

Som stöd för beslutsfattandet ska det i fråga om hyrningen göras en beräkning där kapitalkostnaderna, särkostnaderna för kapital och underhållskostnaderna specificeras.

10 §
Bedömning av statens helhetsintresse

Om ett ämbetsverk eller en inrättning och Senatfastigheter, eller Försvarsmakten och Försvarsfastigheter, gör olika bedömningar av vilket som med tanke på statens helhetsintresse är det bästa alternativet när det gäller att hyra en verksamhetslokal, ska det ministerium som styr ämbetsverket eller inrättningen begära ett utlåtande i frågan av finansministeriet. I finansministeriets utlåtande ska det ingå en bedömning av hur alternativen tillgodoser statens helhetsintresse. 


11 §
Hyrning av verksamhetslokaler av en utomstående

Med avvikelse från 1 mom. får Försvarsmakten med Försvarsfastigheter ingå hyresavtal om en verksamhetslokal som innehas av en utomstående aktör, eller själv ingå hyresavtalet om Försvarsfastigheter inte ingår hyresavtalet med den utomstående aktören.

12 §
Uppsägning av arrendeavtal och betalning av investering

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas också på arrendeavtal som Försvarsmakten ingår med Försvarsfastigheter.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

Helsingfors den 25 februari 2021

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finansråd
Tero Meltti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.