164/2021

Helsingfors den 26 februari 2021

Lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) 14 § 1 och 2 mom.,

av dem 14 § 2 mom. sådant det lyder i lag 441/2018, som följer:

14 §
Ansökan

Elproducenten ska ansöka hos Energimyndigheten om att bli godkänd i systemet.

Ansökan ska göras innan ett vindkraftverk, ett biogaskraftverk och en biogasanläggning som producerar biogas för kraftverket eller ett trädbränslekraftverk tas i kommersiell drift. När det gäller vindkraftverk, med undantag för pilotprojektet för havsbaserade vindkraftverk, ska ansökan dessutom göras innan kvotbeslutet upphör att gälla. Ansökan om godkännande av ett skogsfliskraftverk kan göras också när kraftverket har tagits i kommersiell drift. Ansökan om godkännande av biogaskraftverk och trädbränslekraftverk i tariffsystemet med inmatningspris ska dock lämnas in till Energimyndigheten senast den 31 december 2018 och ansökan om godkännande av skogsfliskraftverk i tariffsystemet med inmatningspris senast den 15 mars 2021.Denna lag träder i kraft den 26 februari 2021.

RP 240/2020
EkUB 1/2021
RSv 2/2021

Helsingfors den 26 februari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.