161/2021

Helsingfors den 25 februari 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer samt om de avgifter som ska tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga beslut, intyg och prestationer för vilka det tas ut fasta avgifter eller avgifter som bygger på tidsanvändningen är de prestationer som räknas upp i avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning

1) köttbesiktning samt övervakning av slakterier och vilthanteringsanläggningar samt av anläggningar i anslutning till dessa,

2) utbildning som ordnas av ett referenslaboratorium och kostnaderna för förberedelserna, lokaler och material som hänför till utbildningen,

3) laboratorieundersökningar av djursjukdomar, och

4) importkontroller av djur, könsceller samt animaliska livsmedel och produkter i fråga om de importländer som har ingått avtal med Europeiska unionen om lägre kontrollfrekvens.

Avgift tas inte ut för testning eller upptagning på sortlistan av ursprungssorter och grönsakasorter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften avviker från självkostnadsvärdet

Livsmedelsverket tar för varje nytt identifieringsmärke som beställs från får- och getregistret för registrering av djur ut en fast avgift på 1,50 euro. Livsmedelsverket tar likaså ut en fast avgift på 0,50 euro per djur för en anmälan till får- och getregistret som gjorts av en aktör inom slakteribranschen.

Livsmedelsverket tar ut 0,25 euro i fast avgift per registrering för anmälan till svinregistret om förflyttningar av svin och djurantal. Dessutom tar Livsmedelsverket ut 0,18 euro i fast avgift per registrering av en slaktanmälan av en aktör inom slakteribranschen.

Livsmedelsverket tar i fråga om små slakterier och vilthanteringsanläggningar som slaktar färre än 5 000 djurenheter och färre än 300 000 fåglar per kalenderår för köttbesiktning och övervakning av anläggningen, upp till 1 200 djurenheter och 180 000 fåglar, ut en grundavgift på 38,3 euro per övervakare och per besök för den första halvtimmen. För den besiktningstid som överskrider en halv timme tas det ut 27,4 euro per övervakare och per timme. Om antalet slaktdjur överstiger 1 200 djurenheter eller 180 000 fåglar, tas kostnaderna ut enligt självkostnadsvärdet. För besiktning som på kundens begäran görs mellan kl. 17.00 och 22.00 eller på allmänna lediga dagar tas avgiften ut förhöjd med 50 procent. För besiktning som görs mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar tas avgiften ut förhöjd med 100 procent.

4 §
Registrering av nötkreatur

Livsmedelsverket tar ut 4,40 euro i fast avgift för anmälan av nötkreatur till nötkreatursregistret när ett nytt djur registreras eller när ett märke som är avsett för tillfälligt bruk registreras. Livsmedelsverket tar också ut en fast avgift på 1,00 euro per djur för en slaktanmälan som gjorts av en aktör inom livsmedelsbranschen.

5 §
Bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För bifallande och avslående offentligrättsliga beslut tas lika stora avgifter ut, om inte något annat bestäms eller föreskrivs. Om ett beslut som Livsmedelsverket meddelar genom en och samma handling innehåller flera sådana beslut som enligt denna förordning är avgiftsbelagda, tas för vart och ett av dem ut avgifter i enlighet med denna förordning. Priset för behandling av anmälningar gäller en produkt. Om ansökan, anmälan eller utlåtande återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut. För offentligrättsliga beslut tas inte ut kungörelseavgifter eller andra handläggningsavgifter särskilt. När ett sådant intyg som avses i bilagan till denna för-ordning sänds till kunden per post, tas ingen postavgift ut.

6 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer för vilka Livsmedelsverket bestämmer avgift enligt företagsekonomiska grunder är

1) beställda undersökningar,

2) sakkunnigtjänster och andra tjänster som utförs på beställning,

3) andra utbildnings- och konsulttjänster än sådana som anknyter till myndighetsövervakningen,

4) publikationer, förteckningar, adresslistor och informationsmaterial och användarrättigheter i anslutning till dessa,

5) överlåtande av användarrättigheter till forskningsmetoder och andra metoder som utvecklats vid verket,

6) användning av de lokaler och den apparatur som verket förfogar över,

7) fotokopior, elektroniska upptagningar och andra kopior samt sändande av dessa,

8) tryckalster och annat informationsmaterial,

9) övriga intyg och prestationer som baserar sig på beställning eller uppdrag och som är jämförbara med dem som nämns ovan.

Avgiftsfria prestationer är dock undersökningar och andra prestationer som i enlighet med lagstiftningen om djursjukdomar betalas med statsmedel eller som behövs för övervakning och klarläggande av läget i fråga om djursjukdomar i landet och av sjukdomar som överförs mellan djur och människor eller som är nödvändiga för att säkerställa livsmedelssäkerheten. Avgiftsfri är även undersökningen av prover som tas i anslutning till tillsynen över djurskyddet och som de tillsynsmyndigheter som avses i djurskyddslagstiftningen har sänt in.

Livsmedelsverket beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i den lagen med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. För en åtgärd som vidtas på begäran av en registrerad som avses i artikel 12.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) tas det ut en avgift, om den registrerades begäran om åtgärder är uppenbart ogrundad eller oskälig eller om det förflutit under ett år från den registrerades föregående begäran om åtgärder. Avgiften bestäms utifrån antalet arbetstimmar som använts för åtgärden enligt prestationens självkostnadsvärde.

7 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (32017R0625); EUT nr L 95, 7.4.2017, s. 1

Helsingfors den 25 februari 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Regeringsråd
Tanja Viljanen

Bilaga

Livsmedelsverkets avgiftstabell

– Avgifter som fastställs enligt timpris tas ut för varje påbörjad timme.

– En avgift enligt den ursprungliga prestationen ska tas ut för inspektion och vid behov provtagning i anknytning till en extra kontroll på grund av bristande efterlevnad i enlighet med artikel 79.2 c i Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel.

– När det gäller höjningar av avgifterna för kontroller eller andra prestationer som på kundens begäran görs

– mellan kl. 16.15 och 22.00 tas avgiften ut förhöjd med 50 procent

– mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar eller lediga dagar tas avgiften ut förhöjd med 100 procent

1. Livsmedelssäkerhet Priseuro
1.1 Slakterier, små slakterier och vilthanteringsanläggningar samt anläggningar i anslutning till dem
1.1.1 behandling av ansökan om godkännande av anläggning och ansökan om höjning av antalet djur i ett litet slakteri, per timme 88,00
1.1.2 granskning av anläggningen, per timme 118,00
1.2 Hygienkompetens
1.2.1 Godkännande av hygienpasstestare, per timme 88,00
1.2.2 Hygienpass 6,00
1.3 Erkännande av kontrollerade uppfödningsförhållanden
1.3.1 Behandling av ansökan om godkännande och återkallande av godkännande, per timme 88,00
1.3.2 Granskning av förutsättningarna för godkännande, per timme 143,00
1.4 Kvalitetssystem för livsmedel  
1.4.1 Behandling av ansökan om godkännande och återkallande av godkännande, per timme 88,00
1.4.2 Granskning av förutsättningarna för godkännande, per timme 143,00
1.5 Godkännande av närings- och hälsopåståenden i EU:s informationskampanjer och säljfrämjande program som avser jordbruksprodukter, per timme 88,00
1.6 Behandling av ett ansökningsärende som gäller erkännande av naturligt mineralvatten 1 295,00
1.7 Behandling av ett ansökningsärende som gäller näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel 1 169,00
1.8 Fastställande av status som nytt livsmedel, per timme 88,00
1.9 Behandling av ett ansökningsärende som gäller godkännande av hur återvunnen plast ska behandlas, per timme 88,00
1.10 Behandling av ett ansökningsärende som gäller godkännande av aktiva förpackningskomponenter, per timme 88,00
1.11 Behandling av en begäran om gäller användningen av generiskt hållna beskrivningar (beteckningar), per timme 88,00
1.12 Behandling av en ansökan om godkännande av ingredienser för användning i kontaktmaterial, per timme 88,00
1.13 Godkännande och granskning av en provningsstation för specialutrustning som används vid internationella transporter av lättfördärvliga livsmedel  
1.13.1 Behandling av ett ärende som gäller godkännandet av en station, per timme 88,00
1.13.2 Granskning av stationen, per timme 143,00
1.14 Mottagning av anmälningar:– utsläppande på marknaden av kliniska näringspreparat– utsläppande på marknaden av kosttillskott– utsläppande på marknaden av berikade livsmedel– utsläppande på marknaden av modersmjölksersättning  
1.14.1 som kommer per post 95,00
1.14.2 som kommer via elektronisk tjänst 42,00
1.15 Övervakning av privat lagring av ost och smör, per timme 143,00
1.15.1 analys per prov 102,00
1.16 Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel  
1.16.1 Avgift som tas ut hos slakterier, vilthanteringsanläggningar och renslakterier för övervakning av främmande ämnen i kött av nötkreatur, svin, häst, får, fjäderfä, ren och vilt, per ton slaktkött 2,46
1.16.2 Avgift som tas ut hos vattenbruksanläggningar för övervakning av främmande ämnen i fiskerivaror som odlas för att användas som livsmedel, per producerat ton fiskerivaror 2,51
1.16.3 Avgift som tas ut hos anläggningar som tar emot råmjölk för övervakning av främmande ämnen i mjölk och mjölkprodukter, per 10 000 liter råmjölk 1,06
1.16.4 Avgift som tas ut hos packerier för övervakning av främmande ämnen i ägg, per tusen kilo ägg 0,93
1.17 Export av livsmedel  
1.17.1 Inspektion av exportanläggningar, per timme 143,00
1.17.2 Behandling av inspektionsmaterialet, per timme 88,00
1.17.3 Exportintyg som gäller livsmedlens överensstämmelse med livsmedelsbestämmelserna 30,00
1.18 Tillsyn över saluföring  
1.18.1 Inspektion per aktör, per timme 143,00
1.18.2 Beviljande av intyg, tillståndsbehandling, inspektion per aktör, per timme 88,00
1.18.3 Kontroller av handelsnormerna, vattenhalten i fjäderfäkött, 1 prov 300,00
1.19 Behandling av en ansökan som gäller genetiskt modifierade livsmedel och foder 1 056,00
 
2. Godkännande av laboratorier
2.1 Godkännande av laboratorier 514,00
2.1.1 ändring av godkännande, för varje påbörjad timme 88,00
2.1.2 återkallande av godkännande 172,00
2.1.3 utseende av ett utländskt laboratorium 223,00
2.2 Godkännande av utsädeslaboratorier 400,00
2.2.1 utvidgat godkännande av utsädeslaboratorier, per påbörjad timme 118,00
2.3 Behandling av anmälningar från laboratorier som undersöker djursjukdomar 172,00
2.3.1 ändring av anmälan, för varje påbörjad timme 88,00
2.4 Prov för påvisande av kompetens per utsädeskontrollör, analys- och artvis, jämförande testanalyser per laboratorium analys- och artvis:  
2.4.1 renhet: spannmål, balj- och vallväxter, timotej 447,00
2.4.2 renhet: övriga arter 595,00
2.4.3 grobarhets-, fukthalts- och sundhetsanalyser: 3 gånger respektive analysers pris samt dessutom övriga kostnader, per timme 88,00
   
3. Ekologisk produktion  
3.1 Mottagning och behandling av anmälan. Inledande av verksamhet och ändringar i verksamheten.  
3.1.1 Som kommer per post eller e-post 44,00
3.1.2 Som kommer via elektronisk tjänst 22,00
3.1.3 Registrering av aktörer i registret över ekologisk produktion 110,00
3.2 Övervakning
3.2.1 Grundavgift för tillsyn 300,00
3.2.2 Grundavgift för tillsyn över aktörer med låg risk 160,00
3.2.3 Kontroll av ekologisk produktion per timme, inklusive underentreprenad och övervakning som utförts eller förlängts vid verket 143,00
3.3 Undantagstillstånd; mottagande och behandling av tillståndsansökan
3.3.1 Användning av normalt förökningsmaterial
3.3.1.1 Behandling av ansökan som kommer per post eller e-post, 1–5 partier 44,00
3.3.1.2 Behandling av ansökan som kommer via en elektronisk tjänst, 1–5 partier 22,00
3.3.1.3 Behandling av ansökan som kommer per post eller e-post, över 5 partier 88,00
3.3.1.4 Behandling av ansökan som kommer via en elektronisk tjänst, över 5 partier 44,00
3.3.2 Permanent parallellproduktion inom växtodling 88,00
3.3.3 Förkortning av övergångstiden för en åker, ett insamlingsområde eller ett område där ett djur vistas utomhus, per timme 88,00
3.3.4 Anskaffning av normala dagsgamla kycklingar i äggproduktion 88,00
3.3.5 Anskaffning av normala avelsdjur (exklusive lantraser) 176,00
3.3.6 Uppbindning av nötkreatur 176,00
3.3.7 Tillståndspliktiga åtgärder, till exempel avlägsnande av hornmaterial 176,00
3.3.8 Tillstånd att använda konventionellt foder inom djurproduktion, per timme 88,00
3.3.9 Tillstånd att använda på konventionellt sätt producerade ingredienser av jordbruksursprung i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker
3.3.9.1 tillstånd 264,00
3.3.9.2 förnyande av tillstånd 88,00
3.4 Övrigt
3.4.1 Provtagning och undersökning av provet på basis av aktörens verksamhet 500,00
3.4.2 Kontroll som inte har kunnat utföras av orsaker som hänför sig till aktören, eller där aktören lämnat återbud mindre än 48 timmar före den överenskomna kontrollen 143,00
3.4.3 Godkännande av privata produktionsvillkor och produktionskontrollsystem för ekologisk produktion, per timme 88,00
 
4. Foder
4.1 Registrering av aktörer inom foderbranschen enligt foderlagen och biproduktslagen
4.1.1 som kommer per post 95,00
4.1.2 som kommer via en elektronisk tjänst 42,00
4.2 Foderföretagare enligt foderlagen och biproduktslagen  
4.2.1 beslut om godkännande av eller tillstånd för foderföretagare 71,00
4.2.2 behandling av ansökan/inspektionsmaterialet per timme/distanskontroll 88,00
4.2.3 förnyande, ändrande eller återkallande av beslut, per timme 88,00
4.2.4 kontroll av foderföretagare i företagarens lokaler, per timme 118,00
4.3 Tillstånd att använda icke-godkända fodertillsatser i foder som används i vetenskapliga experiment:
4.3.1 behandling av tillståndsansökan 88,00
4.3.2 tillståndsbeslut 71,00
4.4 Certifikat för foder:
4.4.1 det första 65,00
4.4.2 det följande 15,00
4.5 Kontroll av transportmateriel för transporter enligt foderlagen 80,00
4.6 Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anknytning till kontrollen av foder (inkluderar beslut eller anmälan om provtagning, analys och kontroll)
4.6.1 kontrollavgiftsklass 1 200,00
4.6.2 kontrollavgiftsklass 2 348,00
4.6.3 kontrollavgiftsklass 3 437,00
4.6.4 kontrollavgiftsklass 4 630,00
4.6.5 kontrollavgiftsklass 5 1 002,00
4.7 Fodermiljöprov från djurhållningsplats i anknytning till kontrollen av foder, per prov 74,00
5. Gödselfabrikat
5.1 Registrering av gödselföretagare enligt lagen om gödselfabrikat och biproduktslagen
5.1.1 Som kommer per post 95,00
5.1.2 Som kommer via en elektronisk tjänst 42,00
5.2 Tillsyn över, tillstånd för och beslut om gödselföretagare enligt lagen om gödselfabrikat och biproduktslagen:  
5.2.1 Beslut om godkännande eller tillstånd, grundavgift 71,00
5.2.2 Behandling av ansökan eller något annat ärende, ändring, förnyande eller återkallande av beslut, per timme 88,00
5.2.3 Kontroll av verksamheten vid tillsynsobjektet, per timme 118,00
5.2.4 Anläggningar som tillverkar organiska gödselfabrikat: behandling av ansökan om anläggningsgodkännande och beslut
5.2.4.1 Anläggning vars behandlingskapacitet är högst 2 000 m3 per år 616,00
5.2.4.2 Anläggning vars behandlingskapacitet är 2 001–8 000 m3 per år 1 320,00
5.2.4.3 Anläggning vars behandlingskapacitet är över 8 000 m3 per år 2 640,00
5.2.4.4 Vid avbrott av godkännandeförfarandet tas avgift ut för den tid som behandlingen pågått, per timme 88,00
5.2.5 Provspecifika kontrollavgiftsklasser (inkluderar beslut eller anmälan om provtagning, analys och kontroll)
5.2.5.1 kontrollavgiftsklass 1 309,00
5.2.5.2 kontrollavgiftsklass 2 457,00
5.2.5.3 kontrollavgiftsklass 3 584,00
5.2.5.4 kontrollavgiftsklass 4 737,00
5.2.5.5 kontrollavgiftsklass 5 980,00
5.2.6 Miljöprov, provspecifik avgift 123,00
5.3 Behandling av ansökan om typbeteckning och godkännande av en typbeteckning till en förteckning över typbeteckningar, per timme 88,00
5.4 Behandling av och beslut om förhandsanmälan av import
5.4.1 Information om enskilda partier 88,00
5.4.2 Tidsbegränsat tillstånd för flera partier
5.4.2.1 tillstånd 6 månader 417,00
5.4.2.2 tillstånd 12 månader 834,00
5.5 Behandling av ansökan om förhandsgodkännande för utsläppande på marknaden genom ömsesidigt erkännande, per timme 88,00
5.6 Certifikat:  
5.6.1 det första 65,00
5.6.2 det följande 15,00
5.7 Godkännande av och tillsyn över organet för bedömning av överensstämmelse
5.7.1 Godkännande och utseende till anmält organ, per timme 88,00
5.7.2 Begränsning eller återkallande av godkännande, per timme 88,00
 
6. Animaliska biprodukter
6.1 Aktörer enligt biproduktslagen
6.1.1 registrering av en aktör 95,00
6.1.2 beslut om godkännande av en anläggning 71,00
6.1.3 behandling av ansökan, ändrande, förnyande eller återkallande av godkännande, per timme 88,00
6.1.4 inspektion för godkännande samt övervakning av anläggningar, per timme 118,00
6.2 Behandling av tillstånd och beslut enligt biproduktslagen, per timme 88,00
6.3 Utförselkontroll av exportpartier vid en gränskontrollstation, per timme 215,00
7. Utövning av veterinäryrket
7.1 Legitimering av veterinär
7.1.1 Personer som utbildats i Finland, beslut om legitimation 90,00
7.1.2 Beslut om legitimation av personer som utbildats inom EU-EES (automatiskt erkännande) 200,00
7.1.3 Erkännande av yrkeskvalifikationer
7.1.3.1 beslut om ersättande åtgärder eller lämplighetsprov 210,00
7.1.3.2 slutligt beslut om legitimation 90,00
7.1.3.3 beslut om partiell rätt att utöva yrke 210,00
7.1.3.4 Utbildade utanför EU/EES:
7.1.3.4.1 bestämmelse om tilläggsstudier/villkorligt beslut 210,00
7.1.3.4.2 slutligt beslut 200,00
7.2 Temporära rättigheter att utöva veterinäryrket
7.2.1 Tillfällig rätt för veterinärmedicinstuderande i Finland
7.2.1.1 första anmälan 50,00
7.2.1.2 rätt som beviljas på basis av fortsatt ansökan 90,00
7.2.2 Temporär rätt för dem som studerar veterinärmedicin någon annanstans än i Finland 210,00
7.2.3 Temporär rätt i undervisnings- och forskningsuppgifter 210,00
7.3 Beviljande av specialveterinärrätt på basis av specialveterinärexamen som avlagts i Finland eller utomlands 270,00
7.4 Ansökan om uppföljningsnummer för apotek 42,00
7.5 Anmälan om temporärt och sporadiskt tillhandahållande av veterinärtjänster:
7.5.1 första anmälan 170,00
7.5.2 ny anmälan 90,00
Om en ansökan eller anmälan som gäller utövning av veterinäryrket avslås, ansökan återtas eller ärendet annars förfaller innan det har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut.
 
8. Import av djur, embryon, könsceller samt livsmedel och produkter av animaliskt ursprung
8.1 Djur som ska kontrolleras vid en gränskontrollstation. Kontrollen omfattar dokument-, identifierings- och fysisk kontroll samt provtagning i enlighet med provtagningsprogrammet och laboratoriekostnader.
8.1.1 hästar som kontrolleras individuellt 215,00
8.1.2 övriga djur som kontrolleras individuellt 145,00
8.1.3 gnagare, fåglar, fiskar, kräldjur, insekter och andra små djur som kontrolleras samtidigt 187,00
8.1.4 cirkus- och uppvisningsdjur
8.1.4.1 grundavgift 180,00
8.1.4.2 cirkus- och uppvisningsdjur: kontrollavgift per timme för kontroll som varar över en timme 215,00
8.2 Gränskontroll av varje parti könsceller som kontrolleras:
8.2.1 könsceller av sällskapsdjur och andra djurarter som kan importeras utan krav på hälsointyg 102,00
8.2.2 könsceller av djur för vilka det krävs hälsointyg 167,00
8.3 Livsmedel av animaliskt ursprung som kontrolleras vid en gränskontrollstation. Kontrollen omfattar dokument-, identifierings- och fysisk kontroll av ett parti (minskad frekvens) samt provtagning i enlighet med provtagningsprogrammet och laboratoriekostnader.
8.3.1 högst 100 kg 164,00
8.3.2 101–1 000 kg 247,00
8.3.3 1 001–10 000 kg 545,00
8.3.4 10 001–25 000 kg 700,00
8.3.5 över 25 000 kg: - grundavgift 700,00
8.3.6 för varje påbörjat ton som överstiger 25 000 kg 16,00
8.4 Andra produkter av animaliskt ursprung än livsmedel som kontrolleras vid en gränskontrollstation. Kontrollen omfattar dokument-, identifierings- och fysisk kontroll av ett parti (minskad frekvens) samt provtagning i enlighet med provtagningsprogrammet och laboratoriekostnader.
8.4.1 högst 1 000 kg 167,00
8.4.2 1 001–20 000 kg: - grundavgift 200,00
8.4.3 för varje påbörjat ton som överstiger 1 000 kg upp till 20 000 kg 11,00
8.4.4 20 001–46 000 kg: - grundavgift 461,00
8.4.5 för varje påbörjat ton som överstiger 20 000 kg upp till 46 000 kg 20,00
8.4.6 över 46 000 kg 1 037,00
8.5 Kontroll som enbart gäller importhandlingarna och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 126,00
8.6 Kontroll som förutom importhandlingarna också omfattar identitetskontroll och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 240,00
8.7 Förvaring av importpartiet i gränskontrollstationens lager eller på gården efter det första dygnet för varje påbörjad 1 000 kg per dygn:  
8.7.1 förvaring utan temperaturkontroll 5,00
8.7.2 temperaturkontrollerad förvaring 6,00
8.8 Förvaring och vård av smådjur, per dygn 158,00
8.9 Godkännande, avbrytande eller återkallande av godkännande av ett lager med provianteringslivsmedel 215,00
8.10 För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar, om inte något annat bestäms i denna förordning
8.10.1 första intyg 50,00
8.10.2 för följande intyg som utfärdas samtidigt 7,00
8.11 Inspektion av lager eller inspektion av importpartier under lagringstiden samt övervakning av transportlastning, per timme 215,00
8.12 En inspektion som kräver mer tid än normalt av skäl som beror på importören, per påbörjad timme. 215,00
8.13 Uppföljningsåtgärder i fråga om försändelser som inte anlänt till destinationen, per timme 215,00
8.14 Handräckning som en tjänsteveterinär vid Livsmedelsverket ger andra myndigheter, per timme 143,00
Om det vid inspektionen konstateras att det finns grundad anledning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller införseln misstänks kunna medföra fara för att djursjukdomar sprids, tas av importören ut de kostnader som föranleds av undersökningar till följd av detta.
Om importören inte har gjort en förhandsanmälan inom den tid som föreskrivs i TRACES-systemet, tas för partiet i fråga ut en kontrollavgift i enlighet med denna förordning till dubbelt belopp.
 
9. Kommersiell transport av djur
9.1 Behandling av ansökan om godkännande av examen och examinator enligt rådets förordning om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden
9.1.1 godkännande av examen och examinator 264,00
9.1.2 förnyande av godkännande 176,00
9.2 Utförselkontroll av levande djur till ett tredjeland, per timme 215,00
 
10. Märkning och registrering av djur
10.1 Beviljande av identitetshandling för hästdjur
10.1.1 om ett föl anmäls för registrering inom en månad från födseln och de handlingar som behövs för registreringen har lämnats in inom 12 månader från födseln, 156,00
10.1.2 om ett föl anmäls för registrering före utgången av födelseåret och de handlingar som behövs för registreringen har lämnats in inom 12 månader från födseln, 186,00
10.1.3 om ett föl anmäls för registrering senare än vad som nämns ovan eller de handlingar som behövs för registreringen inte har lämnats in inom 12 månader från födseln, 276,00
10.1.4 Duplettexemplar av identitetshandling, ersättande identitetshandling eller ny identitetshandling 126,00
10.1.5 Registrering av uppgifter i identitetshandlingar som utfärdats i ett annat land i databasen 76,00
10.2 Godkännanden och intyg enligt djuravelsverksamheten  
10.2.1 godkännande av stamboksförande eller avelsregisterförande sammanslutning, per timme 88,00
10.2.2 godkännande av avelsprogram eller ändring av det, per timme 88,00
10.3 Nötkreaturspass 15,00
10.4 Godkännande av identifieringsmärken för djur, per timme 88,00
11. Djurhälsa
11.1 Godkännande av djurhållningsplatser för vattenbruksdjur (hälsogodkännande)
11.1.1 Behandling av ansökan, per timme 88,00
11.1.2 Ändringar som hänför sig till aktören, per timme 88,00
11.2 Tillstånd eller beslut om godkännande enligt lagen om djursjukdomar 150,00
11.2.1 Tillstånd eller utöver beslutet om godkännande tas det ut ett tillägg för brådskande uppdrag, om behandlingen av beslutet önskas snabbare än 2 veckor 98,00
11.3 Sådan registrering av en aktör på inre marknaden som avses i lagen om djursjukdomar 68,00
11.4 Intyg över djursjukdomssituationen i Finland
11.4.1 första intyg 49,00
11.4.2 för följande intyg som utfärdas samtidigt 7,00
11.5 Exportkontroller av djur och exportbidragskontroller, per timme 215,00
11.6 Import- och användningstillstånd för läkemedelspreparat 109,00
11.7 OBPR-certifiering av djurvaccin 180,00
11.8 OCABR-certifiering av djurvaccin 830,00
 
12. Växters sundhet och plantmaterial
12.1 Registrering
12.1.1 Registrering av aktörer i växtskyddsregistret (elektronisk kommunikation) 42,00
12.1.2 Myndighetens intyg över att aktören är införd i registret 70,00
12.1.3 Inspektion före registrering av en aktör:
12.1.3.1 Sågar och torkar 370,00
12.1.3.2 Övrigt 88,00
12.2 Övriga kontroller av växters sundhet och plantmaterial
12.2.1 Kontroll av en aktörs egenkontroll 88,00
12.2.2 Övriga kontroller och förnyade kontroller per timme (separat besök) 143,00
12.2.3 Övriga kontroller och förnyade kontroller per timme (i samband med andra kontrollen) samt distanskontroll 88,00
12.3 Övriga avgifter för växters sundhet och plantmaterial
12.3.1 Övriga beslut och tillstånd 70,00
12.3.2 Behandling av ansökan eller något annat ärende, ändring, förnyande eller återkallande av beslut, per timme 88,00
12.3.3 Avgift för återkallande av en kontroll som aktören beställt (återkallelser som gjorts på kontrolldagen) 36,00
12.4 Tillstånds- och godkännandeansökningar för makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering
12.4.1 Godkännande av en ny art 1 760,00
12.4.2 Godkännande av en ny produkt (om arten godkänts) och utvidgande av användningsändamål 611,00
12.5 Certifierad produktion
12.5.1 Godkännande av produktionsvillkor för certifierad produktion (inbegriper godkännande av en uppförandekod för varje produktionsplats) 273,00
12.5.2 Godkännande av en moderplanta för utgångsmaterial 88,00
12.5.3 Inspektioner av certifierad plantproduktion under växtperioden:
12.5.3.1 Moderplantor, högst 1 000 plantor 256,00
12.5.3.2 Moderplantor, över 1 000 plantor 617,00
12.5.3.3 Moderplantor, över 3 000 plantor 1 065,00
12.5.3.4 Moderplantor, över 15 000 plantor 1 274,00
12.5.3.5 Moderplantor, över 30 000 plantor 1 430,00
12.6 Import av växter, växtprodukter och andra produkter
12.6.1 Undantagstillstånd för import
12.6.1.1 Undantagstillstånd för import för forskning eller andra liknande ändamål eller intyg som en myndighet beviljat för undantagstillstånd (Letter of Authority). 88,00
12.6.1.2 Kontroll och godkännande av karantänstatus i samband med undantagstillstånd för import 143,00
12.6.2 Växter och växtdelar avsedda för plantering (till exempel sticklingar, lökar, rotstockar, frön, cellodlingar), snittblommor och snittkvistar med blad, barrträdskvistar och fällda julgranar, kruk- och grönväxter, akvarieväxter, minimikontrollavgift 71,00
12.6.3 Växter och växtdelar avsedda för plantering (till exempel sticklingar, lökar, rotstockar, frön, cellodlingar), snittblommor och snittkvistar med blad, barrträdskvistar och fällda julgranar, kruk- och grönväxter, akvarieväxter, för varje påbörjat 100 kg 8,00
12.6.4 Växter och växtdelar avsedda för plantering (till exempel sticklingar, lökar, rotstockar, frön, cellodlingar), snittblommor och snittkvistar med blad, barrträdskvistar och fällda julgranar, kruk- och grönväxter, akvarieväxter, högsta avgift 178,00
12.6.5 Potatisknölar, jordmaterial, växtunderlag, spannmål, per påbörjat 25 000 kg 71,00
12.6.6 Potatisknölar, jordmaterial, växtunderlag, spannmål, högsta avgift 178,00
12.6.7 Begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner samt avgift för importkontroll av andra varupartier som kräver stickprovskontroll, per importförsändelse 6,00
12.6.8 Barrträdsvirke från Ryska federationen som omfattas av minskad kontroll
12.6.8.1 importförsändelse på under 50 m3 6,00
12.6.8.2 importförsändelse på 50–250 m3 7,00
12.6.8.3 importförsändelse på 251–1 000 m3 150,00
12.6.8.4 importförsändelse på 1 001–2 000 m3 215,00
12.6.8.5 importförsändelse som överstiger 2 000 m3 360,00
12.6.8.6 Om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 110,00
12.6.9 Kontrollavgift för barrträdsved (4401 11 00) och barrvedsavfall (4401 40 90) som härrör från den europeiska delen av Ryska federationen och som baserar sig på stickprovskontroller, per importförsändelse 38,00
12.6.10 Virke, med undantag för barrträdsvirke från Ryska federationen som omfattas av minskad kontroll  
12.6.10.1 importförsändelse på under 50 m3 65,00
12.6.10.2 importförsändelse på 50–250 m3 80,00
12.6.10.2 importförsändelse på 251–1 000 m3 150,00
12.6.10.3 importförsändelse på 1 001–2 000 m3 215,00
12.6.10.4 importförsändelse som överstiger 2 000 m3 360,00
12.6.10.5 Om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 110,00
12.7 Import av växter, växtprodukter och andra produkter
12.7.1 Exportintyg
12.7.1.1 Utfärdande av sundhetscertifikat, med undantag av intyg för virke och sågvaror samt potatis (annat än utsädespotatis) samt sundhetscertifikat som ersätter sundhetscertifikat och EU:s interna sundhetscertifikat för export 30,00
12.7.1.2 Utfärdande av sundhetscertifikat för virke och sågvaror (inkluderar kontrollavgift), så kallad exportberedskapsinspekterad produktion 38,00
12.7.1.3 Utfärdande av sundhetscertifikat för potatis (annat än utsädespotatis) (inkluderar kontrollavgift), så kallad exportberedskapsinspekterad produktion 44,00
12.7.2 Exportkontroll per parti 122,00
12.7.3 Exportberedskapskontroller:
12.7.3.1 Sågar och torkanläggningar (inbegriper kontroll av förutsättningarna för rättigheten att använda standarden ISPM-15) 370,00
12.7.3.2 Kontroll av rättigheten att märka träemballage enligt standarden ISPM-15 106,00
12.7.3.3 Distanskontroll av rättigheten att märka träemballage enligt standarden ISPM-15 44,00
12.7.3.4 Spannmål, växter i växthus och på friland samt växtprodukter, med undantag av potatis 88,00
12.7.3.5 Potatisodling och potatisskörd:
12.7.3.5.1 Nematodkontroll/ha (nematoder, växtskiften) 48,00
12.7.3.5.1 Kontroll av växtsjukdomar/ha (ringröta, potatisskörd) 77,00
12.8.4 Laboratorieanalyser:
12.8.4.1 Sjukdomsanalys (av annat än spannmål, potatis och virke), per prov 153,00
12.8.4.2 Analys av orent utsäde av spannmål och skadegörare 45,00
12.8.4.3 Sjukdomsanalys av spannmål, per prov 104,00
 
13. Skogsodlingsmaterial
13.1 Beviljande av OECD-certifikat och etiketter för skogsodlingsmaterial 24,00
13.2 Utfärdande av stambrev för skogsodlingsmaterial 12,00
13.3 Godkännande och kontroll av frökälla, per timme 88,00
13.4 Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial:
13.4.1 Fröklängningsanstalt, fröpackeri och frölager eller ett separat plantlager 77,00
13.4.2 Separat ställe för packning av frön 33,00
13.4.3 Plantskola och plantlager:
13.4.3.1 Växthusareal under 5 000 m2 eller plantskola som enbart bedriver frilandsproduktion 50,00
13.4.3.2 Växthusareal 5 000–10 000 m2 117,00
13.4.3.3 Växthusareal över l0 000 m2 307,00
13.5 Förnyad kontroll av skogsodlingsmaterial 231,00
13.6 Kontroller av att de kloner som används vid fröodling är riktiga (tall, gran) 45,00
 
14. Utsäde
14.1 Inspektion av utsädespackeri, timpris 88,00
14.2 Beslut om tillstånd för utsädespackeri och utvidgning av beslut 90,00
14.3 Årsavgift, förpackat kg/år
14.3.1 högst 1 000 120,00
14.3.2 1 001–10 000 140,00
14.3.3 10 001–200 000 170,00
14.3.4 200 001–500 000 210,00
14.3.5 500 001–1 000 000 240,00
14.3.6 över 1 000 001– 280,00
14.4 Garantibevis
14.4.1 Tryckning av garantibevis för utsädespartier, minimiavgift per handelsparti 15,00
14.4.2 Garantibevis för potatis, st. 0,11
14.4.3 Garantibevis för andra växtslag, st. 0,09
14.4.4 Handläggningsavgift för tilläggsbeställningar av garantibevis 7,00
14.4.5 Fjärrutskrift av garantibevis per handelsparti 13,00
14.4.6 Tillsyn över bokföringen av garantibevisen/handelsparti 2,00
14.5 Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
14.5.1 Granskning av utsädesodling av potatis, grundavgift per granskningsgång: 80,00
14.5.1.1 odlingsgranskning per hektar, stamutsäde och basutsäde 10,00
14.5.1.2 odlingsgranskning per hektar, generationerna efter basutsäde och produktion av förökningsmaterial för utsädespotatis på egen gårdsbruksenhet utan marknadsföring (endast en kontroll) 14,00
14.5.2 Om en begäran om odlingsgranskning anlänt till Livsmedelsverket efter angivet datum, tas det ut en extra behandlingsavgift per sådan utsädesodling  
14.5.2.1 begäran om odlingsgranskning efter den 5 juni 56,00
14.5.2.2 begäran om odlingsgranskning efter den 31 juli 106,00
14.5.3 Jordprov för analys av potatiscystnematod och nematodanalys i utsädespotatisodling per hektar (ha med två decimalers noggrannhet), dock minst 110 euro/besök 48,00
14.5.3.1 jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling och nematodanalys per hektar (ha med två decimalers noggrannhet), när provtagningen görs 1.4–30.6 för produktion under samma växtperiod (dock minst 110 euro/besök) 67,00
14.6 Provtagning för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, grundavgift: 65,00
14.6.1 provtagningsavgift för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, per delprov 12,00
14.6.2 testning av ringröta i utsädespotatis, per prov, ljus ringröta 78,00
14.6.3 testning av ringröta i utsädespotatis, per prov, ljus och mörk ringröta 104,00
14.6.4 virustest av utsädespotatis per prov, antingen 6 virus eller vid omtest 1 virus/400 knölar 257,00
14.6.5 virustest av utsädespotatis per prov, 1 virus/100 knölar 141,00
14.7 Lagerkontroll av utsädespotatis
14.7.1 Lagerkontroll av utsädespotatis, basutsäde och utsädesklasser före basutsäde, provtagning och lagerkontrollavgift per delparti 189,00
14.7.2 Lagerkontroll av utsädespotatis, utsädesklasser efter basutsäde, provtagning och lagerkontrollavgift per delparti 150,00
14.8 Beslut om granskning av utsädesodling och certifiering av utsäde
14.8.1 Beslut om granskning av utsädesodling och förbehandling av anmälan 33,00
14.8.2 Beslut om certifiering, godkännande och lagerkontroll av utsädesparti, nytt certifieringsbeslut för handelsparti, beslut om ändring av utsädesklass för hela partiet, kontroll och beslut gällande anmälan om omförpackning av utsädesparti för OECD-certifikat för export 21,00
14.8.2.1 Kontroll och beslut om godkännande av utsädesblandningar 26,00
14.9 Indelning av kontrollerat handelsparti i utsädesklasser (omfattar nya certifieringsbeslut) 42,00
14.10 Importtillstånd för utsäde, försäljningstillstånd och undantagstillstånd för utsädespartier 87,00
14.11 Kontroll av utsäde genom provodling på fält 306,00
14.12 Tillsynsavgifter för odlingsinspektörer och provtagare från fröaffärer  
14.12.1 Odlingsgranskning för tillsyn över granskningar som gjorts av en odlingsinspektör från en fröaffär, grundavgift 80,00
14.12.2 Odlingsgranskning för tillsyn över granskningar som gjorts av en odlingsinspektör från en fröaffär, avgift per hektar 10,00
14.12.3 Kontroll av provodling på fält för tillsyn över en odlingsinspektör från en fröaffär 153,00
14.12.4 Kontrollprovtagning för tillsyn över en provtagare från en fröaffär, grundavgift 80,00
14.12.5 Kontrollprovtagning för tillsyn över en provtagare från en fröaffär, varje påbörjad timme 88,00
14.12.6 Tillsyn över utsädesprovtagare som är anställda av en fröaffär/år 762,00
15. Sort
15.1 Växtförädlarrätt
15.1.1 Ansökningsavgift 471,00
15.1.2 Årsavgift 354,00
15.1.3 Återupptagningsavgift 143,00
15.2 Den internationella UPOV-sortbeskrivningen 240,00
15.3 Ansökan om upptagande på växtsortlistan, gäller inte ursprungssorter eller grönsakssorter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter och inte heller frukt- och bärväxter 291,00
15.3.1 Förnyelse av godkännandet 84,00
15.4 Granskning av partiäkthet för gammal handelssort för registrering som ursprungssort 182,00
15.5 DUS-test, alla växtslag 1 040,00
15.6 Behandlingsavgift om DUS-testet avbryts före granskningen 470,00
 
16. Landsbygd
16.1 Klassificering av slaktkroppar
16.1.1 grundavgift tas ut som årlig tillsynsavgift 2 400,00
16.1.2 dessutom tas det ut en tilläggsavgift för slaktade och klassificerade
16.1.2.1 nötkreatur 0,59
16.1.2.2 svin 0,03
16.1.3 För slakterier där det slaktas under 150 vuxna nötkreatur per vecka eller under 500 svin per vecka som årligt genomsnitt är den årliga grundavgiften 1 200,00
16.1.4 Grundavgiften för slakterier som i huvudsak slaktar får 800,00
Tillsynsavgiften tas ut två gånger per år på basis av de rapporter som slakterierna skickar till Livsmedelsverket. Grundavgiften tas ut till halva beloppet vid vartdera tillfället.
16.2 Behandling av FLEGT-licenser 70,00
16.2.1 Om det för behandlingen av licensen finns grundad anledning att ta prov av varupartiet eller att skaffa annan motsvarande utredning för att intyga att varupartiet motsvarar de uppgifter som anges i licensen eller de uppgifter som licensmyndigheten annars har, tas av importören i motsvarighet till de totala kostnader som anskaffandet av utredningen har orsakat Livsmedelsverket ut en avgift som bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde.
16.3 Utarbetande av utlåtanden enligt 25 kap. 8 § i ärvdabalken, per timme 88,00

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.