160/2021

Helsingfors den 25 februari 2021

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §

De offentligrättsliga prestationer för vilka Utbildningsstyrelsen tar ut en fast avgift är

1) tillstånd för ordnande av ett försök som gäller den grundläggande utbildningen, gymnasiet eller yrkesutbildningen och i vilket avvikelse görs från Utbildningsstyrelsens föreskrifter, 1 000 euro i avgift,

2) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för ämneslärare i den grundläggande utbildningen eller i gymnasiet, 330 euro i avgift,

3) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för lärare som ger specialundervisning, 330 euro i avgift,

4) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för lärare i gemensamma studier inom yrkesutbildning, 330 euro i avgift,

5) beslut om att en lärare har tillräckliga studier för undervisning på främmande språk, undervisning som ordnas utomlands och undervisning som baserar sig på steinerpedagogik samt för förskoleundervisning som baserar sig på montessoripedagogik, 420 euro i avgift,

6) beslut om att en rektor för en skola eller läroanstalt som ordnar grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning som baserar sig på steinerpedagogik har genomfört tillräckliga studier, 420 euro i avgift,

7) beslut om dispens enligt 5 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) från behörighetsvillkoren för rektor eller lärare, 450 euro i avgift,

8) deltagande i examen i undervisningsförvaltning, 256 euro i examensavgift,

9) omtagning av en del av den examen som anges i 8 punkten, 87 euro i avgift,

10) deltagande i en språkexamen som avses i 1 § 1 mom. 1–3 punkten i statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003) och som avläggs

a) inför examensnämnden, 227 euro i deltagaravgift per examen,

b) inför en examinator, 114 euro i deltagaravgift per examen,

11) i 14 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) avsett intyg om motsvarande språkkunskaper, 227 euro i avgift,

12) kopia av ett tillstånd, intyg eller beslut som avses i 1–11 eller 14–16 punkten eller i 2 § 1 mom. 1–6 punkten och som förkommit eller förstörts eller bestyrkande av en avlagd examen, 40 euro i avgift,

13) behandlingsavgift när sökanden drar tillbaka en ansökan som avses i 1–7 punkten eller i 2 § 1 mom. 1–4 punkten, varvid ansökan inte föranleder ett avgiftsbelagt beslut av Utbildningsstyrelsen, 70 euro i avgift,

14) ett i 11 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) avsett intyg om arten av och varaktigheten i fråga om yrkesutövning som skett i Finland, 130 euro i avgift,

15) ett europeiskt yrkeskort som avses i 18 eller 20 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer, 190 euro i avgift,

16) förnyande av ett sådant yrkeskort som avses i 18 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer eller en utvidgning av det till andra medlemsstater för personer som redan har ett av Utbildningsstyrelsen utfärdat yrkeskort, 95 euro,

17) ett europeiskt yrkeskort som avses i 19 eller 21 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer, 170 euro i avgift.

Avgift tas också ut vid avslag i ärenden som avses i 1 mom.

I samband med beslut som avses i 1 mom. 5 och 6 punkten kan det till sökanden dessutom utfärdas ett beslut där nivån på examen jämställs med stöd av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (1385/2015). Beslutet om nivån på examen är i dessa fall avgiftsfritt för sökanden.

2 §

De offentligrättsliga prestationer för vilka Utbildningsstyrelsen tar ut en fast avgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet är

1) anteckning i registret över personer som har rätt att bedöma prestationer i allmänna språkexamina, 66 euro i avgift,

2) ett i 2 § 1 mom. i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför avsett beslut om att jämställa nivån på examen, 279 euro i avgift, ett i 2 § 2 mom. i den lagen avsett beslut om att jämställa den tjänstebehörighet som högskolestudier som har bedrivits utomlands medför med en viss examen eller med vissa studier, 420 euro i avgift; om sökanden i ett beslut som avses i det sistnämnda momentet ges behörighet för fler än en uppgift höjs avgiften med 122 euro för varje ytterligare behörighet, dock med högst 244 euro; ett sådant slutligt beslut om jämställande som avses i 6 § 4 mom. i den lagen, 70 euro i avgift,

3) ett sådant beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer som avses i 13 § 1 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer, 420 euro i avgift; om sökanden i ett beslut som avses i det momentet ges behörighet för fler än en uppgift höjs avgiften med 122 euro för varje ytterligare behörighet, dock med högst 244 euro; ett sådant slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer som avses i 13 § 2 mom. i den lagen, 70 euro i avgift,

4) nya beslut för dem som fått ett beslut av Utbildningsstyrelsen enligt lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför eller lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer i situationer där det nya beslutet grundar sig på samma utbildning som Utbildningsstyrelsen tidigare har fattat beslut om, 150 euro; om sökanden i ett beslut som avses i denna punkt ges behörighet för fler än en uppgift höjs avgiften med 122 euro för varje ytterligare behörighet, dock med högst 244 euro,

5) deltagande i examen för auktoriserade translatorer enligt 7 § i lagen om auktoriserade translatorer (1231/2007), 504 euro i avgift,

6) intyg över auktorisation, som utfärdas

a) i ett sådant fall som avses i 3 § 1 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 126 euro i intygsavgift,

b) i ett sådant fall som avses i 3 § 2 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 168 euro i intygsavgift,

c) i ett sådant fall som avses i 2 § 2 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 264 euro i intygsavgift,

7) behandling av begäran om omprövning enligt 21 § 2 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 120 euro i behandlingsavgift, som dock återbetalas om begäran godkänns,

8) handläggning av en ansökan som avses i 5 § 1 mom. i lagen om registret över rättstolkar (1590/2015), 400 euro i avgift,

9) förnyande av registeranteckningen i registret över rättstolkar samt registreringsavgift för varje språkpar som följer på det första språkpar som antecknats i registret, 200 euro.

10) begäran om granskning av en sådan bedömning som avses i 13 § 2 mom. i lagen om allmänna språkexamina (964/2004), 50 euro i avgift, som dock återbetalas om begäran godkänns.

Avgift tas också ut vid avslag i ärenden som avses i 1 mom.

I samband med beslut som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten kan det till sökanden dessutom utfärdas ett beslut där nivån på examen jämställs med stöd av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför. Beslutet om nivån på examen är i dessa fall avgiftsfritt för sökanden.

3 §

Nationella centret för utbildningsutvärdering tar ut en fast offentligrättslig avgift för sådana utvärderingar av kvalitetssystem som avses i 87 § i universitetslagen (558/2009) och 62 § i yrkeshögskolelagen (932/2014). De avgifter som tas ut är

1) 35 000 euro, om antalet studerande vid högskolan är minst 20 000,

2) 30 000 euro, om antalet studerande vid högskolan är under 20 000,

3) 15 000 euro, om det är fråga om en förnyad utvärdering.

4 §

Studentexamensnämnden tar i enlighet med 20 § i lagen om studentexamen (502/2019) ut en fast offentligrättslig avgift för följande prestationer:

1) i fråga om studentexamensprov, bedömning av prestationerna, studentexamensbetyg samt separata betyg över godkända prov tas det ut en fast grundavgift på 14 euro per examinand för deltagande i studentexamen och en fast deltagaravgift på 28 euro per prov; grundavgiften för deltagande i studentexamen tas ut vid varje examenstillfälle,

2) för behandling av begäran om omprövning som gäller bedömning av en provprestation tas det ut en avgift på 50 euro; ett verifikat över att avgiften betalats ska visas upp i samband med ansökan; avgiften återbetalas till den som betalat avgiften, om den nya bedömningen leder till att poängtalet eller vitsordet höjs.

5 §

Prestationer som Utbildningsstyrelsen och dess fristående enheter Nationella centret för utbildningsutvärdering och Studentexamensnämnden prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) utbildningsservice och konsultationer,

2) produktion av läromedel och publikationer samt förlagsverksamhet i samband med det,

3) ordnande av internationella besök, utbildningsexporttjänster samt utvärderings- och sakkunnigutlåtanden,

4) informationssystemtjänster, informationstjänster som grundar sig på Utbildningsstyrelsens och dess fristående enheters register och databaser samt konsultering i anslutning till dessa,

5) beställda utredningar, undersökningar och datainsamlingstjänster samt andra än i 3 § avsedda utvärderingar och publikationer,

6) annonser i Utbildningsstyrelsens publikationer,

7) användning av Utbildningsstyrelsens och dess fristående enheters lokaler och utrustning,

8) kopior och andra avskrifter samt översättningar av dem, med undantag för prestationer som avses i 1 § 1 mom. 12 punkten och kopior och utskrifter som avses i 6 §,

9) sändande och postning av handlingar och annat material,

10) annan beställd service.

De prestationer som avses i 1 mom. 2, 3 och 4 punkten är dock avgiftsfria när de gäller anordnande av eller stöd för information och rådgivning som hänför sig till Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde.

Priset på de prestationer som avses i 1 mom. 9 punkten kan även bestämmas enligt självkostnadsvärdet.

Avgiftsbelagd är också temporär överlåtelse av nyttjanderätten och andra rättigheter i fråga om de prestationer som nämns i 1 mom.

6 §

Utbildningsstyrelsen beslutar, med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 2 mom. i den paragrafen och för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 3 mom. i den paragrafen.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt eller om ett uppdragsavtal eller något annat avtal undertecknats före ikraftträdandet av denna förordning, tas avgift för prestationen ut i enlighet med de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 25 februari 2021

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Lagstiftningsråd
Eerikki Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.