153/2021

Helsingfors den 19 februari 2021

Arbets- och näringsministeriets förordning om arbetskraftspolitiska utlåtanden och samarbetsskyldighet i ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 § 4 mom. och 21 § 2 mom. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020):

1 §
Tidsfrist för givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande

En kommun inom ett försöksområde ska ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande utan ogrundat dröjsmål. Utlåtandet ska dock ges inom sju kalenderdagar från det att en kund hos en kommun inom ett försöksområde till kommunen har lämnat den utredning som behövs för givande av utlåtandet eller då tidsfristen för lämnande av utredningen har gått ut, om inte annat följer av ärendets art eller omfattning eller av andra särskilda skäl.

I arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet (1556/2016) finns det bestämmelser om den tidsfrist som arbets- och näringsbyrån ska iaktta när den ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om rätten till arbetslöshetsförmån för kunder hos en kommun inom ett försöksområde.

2 §
Hur ett arbetskraftspolitiskt utlåtande ges

Ett arbetskraftspolitiskt utlåtande av en kommun inom ett försöksområde ges till Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan via elektronisk linjeöverföring eller vid behov skriftligen.

3 §
Uppgift om ordnande av sysselsättningsfrämjande service

Om en kund hos en kommun inom ett försöksområde deltar i sysselsättningsfrämjande service som ordnas på grundval av skyldigheten enligt 13 § 1 eller 2 mom. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen, ska grunden för ordnande av service nämnas i det arbetskraftspolitiska utlåtande som kommunen inom försöksområdet ger när servicen börjar.

4 §
Samarbetsorganets sammansättning

Det samarbetsorgan som avses i 21 § i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen ska ha en representant för arbets- och näringsbyrån och varje kommun inom de försöksområden som avses i 3 § i den lagen samt för den närings-, trafik- och miljöcentral som är behörig i området. Om en kommun inom ett försöksområde har överfört sitt organiseringsansvar till en annan kommun som hör till samma försöksområde eller till en samkommun som bildats av kommunerna inom försöksområdet på det sätt som avses i 7 § 2 mom. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen, ska samarbetsorganet ha en representant för den kommun eller samkommun till vilken uppgifterna har överförts. En kommun inom ett försöksområde kan bemyndiga en kommun som hör till samma försöksområde att delta i samarbetsorganet på dess vägnar.

Samarbetsorganet får utöver de representanter som avses i 1 mom. också ha representanter för andra parter, om de representanter som avses i 1 mom. kommer överens om detta.

5 §
Ärenden som behandlas i samarbetsorganet

De delområden inom samarbetet som ska behandlas i det samarbetsorgan som avses i 21 § i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen är

1) kundernas jämlikhet i fråga om tillgången till service och utkomstskyddet för arbetslösa,

2) tillgodoseende av kundernas rättigheter,

3) sysselsättningsläget i området och utvecklingen av antalet kunder,

4) verksamhetens resultat och genomslag,

5) användning av försöksområdets resurser och deras tillräcklighet,

6) upphandling av köpta tjänster i området,

7) regional uppföljning av användningen av anslag,

8) samordning av den service som avses i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen med den service som hör till det allmänna verksamhetsområdet för kommunerna,

9) samordning av arbetskrafts- och företagsservicen,

10) avtal om verksamhetsmodellen för företags- och arbetsgivarservicen,

11) kundprocessernas smidighet,

12) personalens välbefinnande i arbetet, kompetensutveckling och ledning samt övriga personalfrågor,

13) samarbetets smidighet.

Samarbetsorganet kan dessutom behandla andra ärenden, om de representanter som avses i 4 § kommer överens om detta.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021 och gäller till och med den 30 juni 2023.

Helsingfors den 19 februari 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Eeva Vartio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.