149/2021

Helsingfors den 18 februari 2021

Statsrådets förordning om temporär ändring av 24 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras temporärt i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012) 24 § som följer:

24 §
Kostnadsersättning som söks hos arbets- och näringsbyrån och utbetalning av ersättningen

Arbets- och näringsbyrån ska fatta beslut om kostnadsersättning enligt 9 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samtidigt som byrån och en enskild kund i sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den kommer överens om deltagande i sådan service som stödjer sysselsättning. Om de kostnader som deltagandet i servicen medför för kunden inte har kunnat förutses när planen utarbetades eller reviderades, kan arbets- och näringsbyrån fatta beslutet om kostnadsersättningen även vid en senare tidpunkt.

Den kostnadsersättning som avses i 1 mom. betalas ut månatligen i efterskott. En enskild kund ska ansöka om utbetalning av kostnadsersättningen hos närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter inom en kalendermånad från utgången av varje sådan kalendermånad under vilken kunden har deltagit i servicen.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021 och gäller till och med den 30 juni 2023.

Denna förordning tillämpas på utbetalning av kostnadsersättning som avses i 9 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, om beslutet om kostnadsersättning har fattats senast den 30 juni 2023.

Helsingfors den 18 februari 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Jan Hjelt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.