148/2021

Helsingfors den 18 februari 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2016–2018 och 2020–2022 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2016–2018 och 2020–2022 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa (382/2016) förordningens rubrik, 1 § 2 mom., 2 §, 5 § 3 mom., 6 § 2 och 3 mom., 22 § 4 mom. och 23 § 1 mom., av dem förordningens rubrik sådan den lyder i förordning 103/2020, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 103/2020, ett nytt 4 mom., varvid nuvarande 4 mom. blir 5 mom., och till förordningen nya 8 a och 13 a § som följer:

Statsrådets förordning

om temporärt statsunderstöd för åtgärder som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa

1 §
Tillämpningsområde

På stödet tillämpas också kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (den allmänna gruppundantagsförordningen) samt kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn). På sådant stöd som gäller åtgärder för produktion av förnybar energi tillämpas emellertid kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (stöd av mindre betydelse). På åtgärder som gäller information och rådgivning kan tillämpas kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn (förordningen om stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn).

2 §
Målet med stödet

Målet med stödet är att främja bearbetningen av näringsämnen i biomassa, produktionen och produktutvecklingen av återvinningsgödselpreparat, logistiken och servicelösningar när det gäller återvinning av näringsämnen samt utvecklingen av produkter med hög förädlingsgrad ur biomassa. Målet med stödet är dessutom att främja sådant kunnande som hänför sig till återvinning av och resurseffektivitet hos näringsämnen samt sådant kunnande som hänför sig till biogas.

4 §
Projekt som kan stödjas

Stöd kan dessutom beviljas för sådan informations- och rådgivningsverksamhet som främjar återvinning av näringsämnen. För ansökan om stöd kan det ordnas ansökningar som baserar sig på teman.


5 §
Stödmottagare

Stöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet samt för informations- och rådgivningsverksamhet kan beviljas privaträttsliga och offentligrättsliga sammanslutningar.


6 §
Allmänna villkor och begränsningar för beviljande av stöd

Bestämmelser om kumulering av stöd finns i artikel 8 i den allmänna gruppundantagsförordningen, i artikel 8 i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn och i artikel 5 i förordningen om stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn. Bestämmelser om kumulering av stöd som gäller åtgärder i anslutning till produktion av förnybar energi finns i artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen och gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn beviljas inte ett i artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen och i artikel 2.14 i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn avsett företag i svårigheter. Stöd beviljas inte heller om stödmottagaren är föremål för ett i artikel 1.4 i den allmänna gruppundantagsförordningen eller i artikel 1.5 i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn avsett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.


8 a §
Godtagbara kostnader för informations- och rådgivningsverksamhet

I fråga om informationsverksamhet kan stöd beviljas för kostnader som orsakas av åtgärder som avser yrkesutbildning, utbildningskurser, verkstäder, träning och annan kompetensutveckling, samt för demonstrationer och informationsåtgärder.

I fråga om rådgivningsverksamhet kan stöd beviljas för åtgärder som syftar till modernisering, uppbyggnad av konkurrenskraft, sektorsintegration, innovation och marknadsorientering samt främjande av entreprenörskap, och som anges i artikel 22.3 c i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn. I fråga om de krav som ställs på den verksamhet som stöds tillämpas vad som föreskrivs i artiklarna 22.3–22.8 i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn.

Godtagbara kostnader i fråga om den informations- och rådgivningsverksamhet som avses i 1 och 2 mom. är

1) personalkostnader i den utsträckning som personalen arbetar med projektet,

2) kostnader för instrument och utrustning i den utsträckning och under den tid som de har använts för projektet,

3) köpta tjänster som direkt orsakas av projektet,

4) kostnader för materiel och tillbehör och motsvarande kostnader som direkt orsakas av projektet,

5) projektets andel av omkostnaderna.

13 a §
Beloppet av stöd för informations- och rådgivningsverksamhet

Det stöd som beviljas för informations- och rådgivningsverksamhet utgör inklusive annat offentligt stöd högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

Det stöd som beviljas för rådgivningsverksamhet får uppgå till högst 1 500 euro per rådgivning.

22 §
Utbetalning av stöd

Den sista posten av stödet betalas inte förrän projektet har slutförts. Ansökan om utbetalning av den sista posten (slutredovisning) ska lämnas inom tre månader från det att projektet har slutförts. Slutredovisningen ska vid behov åtföljas av ett utlåtande från en sådan revisor som avses i 2 § i revisionslagen (1141/2015). Då den myndighet som beviljat stödet har godkänt slutredovisningen betalar myndigheten den sista betalningsposten och fastställer samtidigt det slutliga stödbeloppet.

23 §
Uppgifter om och övervakning av stöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska följa hur det understödda projektet genomförs och vidta behövliga åtgärder om projektet inte framskrider enligt villkoren i stödbeslutet. Bestämmelser om övervakning av stödet finns också i artikel 12 i den allmänna gruppundantagsförordningen och i artikel 13 i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn.Denna förordning träder i kraft den 22 februari 2021. På ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning och på stöd som beviljats före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 18 februari 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Markus Lounela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.