146/2021

Helsingfors den 18 februari 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om närings-, trafik och miljöcentralerna (1373/2018) 4 §, den svenska språkdräkten i 5 § 1 mom. 8 punkten samt 7 § 1 mom. 2 punkten, 12 §, 14 § 2 och 4 mom., av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 601/2020, den svenska språkdräkten i 5 § 1 mom. 8 punkten, 7 § 1 mom. 2 punkten, 14 § 2 och 4 mom. sådana de lyder i förordning 601/2020, och

fogas till 5 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 601/2020, en ny 9 punkt som följer:

4 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter enligt utlänningslagen (301/2004) som gäller uppehållstillstånd för företagare,

2) uppgifter i anslutning till verkställandet av lönegarantiärenden enligt lönegarantilagen (866/1998) och de uppgifter som avses i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000),

3) juridisk vägledning för arbets- och näringsbyråerna i anslutning till verkställandet av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), lagen om alterneringsledighet (1305/2002) och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) samt juridisk vägledning för arbets- och näringsbyråerna i anslutning till tillämpningen av lagen om främjande av integration (1386/2010) och utlänningslagen,

4) i statsunderstödslagen (688/2001) avsedda uppgifter som statsbidragsmyndighet när understöd beviljas av anslag som i statsbudgeten särskilt anvisats kommunerna för iståndsättning och utveckling av och förbättrad service i områden för närrekreation och grönområden i kommunerna; bestämmelser om utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter vid utbetalningen av dessa understöd, avbrytande av utbetalningen, återkrav och övervakning av användningen finns i 3 a § 2 mom. i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna,

5) i statsunderstödslagen avsedda uppgifter som statsbidragsmyndighet när understöd beviljas kommuner eller organisationer för projekt för iståndsättning och restaurering av livsmiljöer enligt livsmiljöprogrammet Helmi av i statsbudgeten särskilt anvisade anslag; bestämmelser om utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter vid utbetalningen av dessa understöd, avbrytande av utbetalningen, återkrav och övervakning av användningen finns i 3 a § 2 mom. i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Tavastland och i Sydöstra Finland uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.

5 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:


8) tillståndsuppgifter som gäller artskydd enligt 40 §, 45 § och 49 § 4 mom. i naturvårdslagen (1096/1996) och tillståndsuppgifter som gäller fåglar enligt 49 § 3 mom. i den lagen,

9) uppgifter som gäller ordnande av stöd för gipsbehandling av jordbruksmark som avses i 1 a kap. i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och i statsrådets förordning om stöd för gipsbehandling av jordbruksmark åren 2020–2025 (510/2020).


7 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler:


2) följande uppgifter som hör till väghållningsmyndigheten:

a) de uppgifter enligt 8 § i lagen om trafiksystem och landsvägar som ska skötas av närings-, trafik- och miljöcentralen i egenskap av väghållningsmyndighet,

b) tillståndsuppgifter enligt 37 och 47 § i lagen om trafiksystem och landsvägar som gäller anslutningar till landsväg och beslut om undantag för skydds- och frisiktsområden i fråga om förbindelsevägar och lågtrafikerade regionala vägar, sådana beslut om tillstånd till anslutning och beslut om undantag och andra tillståndsuppgifter som gäller samhällstekniska kablar och kraftledningar dock i fråga om alla landsvägar,

c) tillståndsuppgifter enligt 42 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och tillfällig avstängning av väg enligt 187 § i vägtrafiklagen när avstängningen hänför sig till ett i 42 § i lagen om trafiksystem och landsvägar avsett tillstånd för arbete på vägområde samt uppgifter som gäller anmälan och förbud mot åtgärder enligt 42 a § i lagen om trafiksystem och landsvägar,

d) uppgifter enligt 52 § i lagen om trafiksystem och landsvägar som har samband med reklam och annonsering invid vägar,


12 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) sakkunnigtjänster som hänför sig till hanteringen av åkrarnas vattenhushållning, torrläggning av mark och dikningsförrättning enligt lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997) och vattenlagen,

2) uppgifter som avses i statsrådets förordning om temporärt statsunderstöd för åtgärder som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa (382/2016).

14 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Österbotten, Kajanaland och Lappland till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som avses i statsrådets förordning om regionalt transportstöd för åren 2020‒2022 (1193/2020).


Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter enligt avfallslagen samt andra uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten och avfallshanteringsarbeten,

2) sådana uppgifter enligt lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 22 februari 2021.

Helsingfors den 18 februari 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Emmi Äijälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.