138/2021

Helsingfors den 11 februari 2021

Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, samt med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §

För arbets- och näringsministeriets prestationer enligt kärnenergilagen (990/1987) för övervakning av användningen av kärnenergi tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning.

2 §

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är:

1) arbets- och näringsministeriets tillståndsbeslut enligt kärnenergilagen och behandling av tillståndsansökan vid arbets- och näringsministeriet,

2) beslut om förhandsbesked som avses i 8 § 3 mom. i kärnenergilagen,

3) beslut om fastställande av principer om ombesörjningsskyldighet,

4) beslut om överföring av ombesörjningsskyldighet,

5) beslut om att ombesörjningsskyldighet upphör, samt

6) annan övervakning än de beslut som nämns i 1–5 punkten och som sammanhänger med övervakningen av kärnavfallshanteringen och reserveringen av medel för kostnader för kärnavfallshanteringen.

3 §

För de prestationer som nämns i 2 § tas avgifter ut enligt en prislista som finns som bilaga.

För en ansökan om ändring av tillståndsvillkoren som avses i 25 § 2 mom. i kärnenergilagen tas tre fjärdedelar ut av den avgift som nämns i prislistan.

4 §

I fråga om avgifter för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. beslutar arbets- och näringsministeriet med iakttagande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021 och gäller till den 28 februari 2023.

Denna förordning tillämpas på de ärenden som inleds efter förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 11 februari 2021

Näringsminister
Mika Lintilä

Specialsakkunnig
Iida Huhtanen

Bilaga

Prislista
Beslut eller prestation Avgift i euro
1. Tillstånd att använda kärnenergi
1.1. Tillstånd att ingå och fullgöra ett privaträttsligt avtal 630 €
1.2. Tillstånd att temporärt använda kärnanläggning i transportmedel på finskt område 9 450 €
2. Förhandsbesked som avses i 8 § 3 mom. i kärnenergilagen om huruvida tillstånd ska sökas för verksamheten 630 €
3. Lämnande av tillståndsansökan utan prövning 630 €
4. Kärnavfallshantering  
4.1. Årlig övervakningsavgift för kärnavfallshantering 3 150 € och dessutom 1 670 € från varje tillståndshavares kärnläggningsenhet
4.2. Beslut om förstärkningen av principer om ombesörjningsskyldighet 6 300 €
4.3. Beslut om överföring av ombesörjningsskyldighet 6 300 €
4.4. Beslut om att ombesörjningsskyldighet upphör 6 300 €
5. Årlig övervakningsavgift för reserveringsskyldighet 8 221 € och dessutom 1 890 € från tillståndshavare som överlämnar säkerheten som stiftas i 45 § av kärnenergilagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.