134/2021

Helsingfors den 10 februari 2021

Livsmedelsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av högpatogen aviär influensa

Ärendets bakgrund

Vid en djurhållningsplats för fåglar i Janakkala har 10.2.2021 med hjälp av laboratorieundersökningar vid Livsmedelsverket bekräftats förekomsten av högpatogen aviär influensa av typen H5N8.

Livsmedelsverket har på grund av högpatogen aviär influensa av typen H5N8 som påträffats i viltlevande fasaner i Janakkala kommun 22.1.2021 inrättat en restriktionszon i samma område där ovan nämnda djurhållningsplats är belägen.

Hörande

Detta beslut fattas enligt förvaltningslagen (434/2003) 34 § 2 mom. 4 punkten utan hörande av parter, eftersom hörandet kunde äventyra syftet med beslutet och det dröjsmål som hörandet medför i behandlingen av ärendet kunde orsaka en betydande risk för spridning av djursjukdomen ifråga.

AVGÖRANDE OCH MOTIVERINGAR

Avgörande

Livsmedelsverket inrättar en i lagen om djursjukdomar (441/2013) 33 § avsedd restriktionszon på det område som omgärdar den plats där sjukdomen förekommer.

Restriktionszonen delas in i en skyddszon och en övervakningszon. Skyddszonens gräns ligger på tre kilometers avstånd från den plats där sjukdomen förekommer. Övervakningszonens gräns ligger på tio kilometers avstånd från den plats där sjukdomen förekommer. Skyddszonen innefattas i övervakningszonen.

Restriktionszonens, skyddszonens och övervakningszonens exakta geografiska lägen och gränser framgår av den karta som är bilaga till detta beslut (bilaga 1).

Livsmedelsverkets ovan nämnda beslut 22.1.2021 (513/04.01.02.00.00/2021) om inrättande av en restriktionszon på grund av förekomsten av aviär influensa hos viltlevande fasaner förblir tills vidare i kraft som sådant.

Eftersom det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen besluter Livsmedelsverket dessutom om följande åtgärder:

Åtgärder som gäller skyddszonen
Inspektion av djurhållningsplatser inom skyddszonen

– Kommunalveterinär ska besöka alla de djurhållningsplatser inom skyddszonen där fjäderfän hålls för kommersiell kött- eller äggproduktion. Fåglarna och bokföringen över dem ska inspekteras samt vid behov prover tas avseende högpatogen aviär influensa.

– Kommunalveterinär ska dessutom inspektera andra djurhållningsplatser innan skyddszonen avvecklas.

– Kommunalveterinär ska föra en förteckning över sina inspektionsbesök och resultaten av dem.

Åtgärder inom skyddszonen för att förhindra spridning av smitta

– Aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser ska hålla alla fåglar inomhus.

– Aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser för fåglar ska se till att fordon för de personer som besöker djurhållningsplatsen tvättas och desinficeras till behövliga delar när de lämnar djurhållningsplatsen om de kan ha blivit kontaminerade i samband med besöket.

– Personer som besöker djurhållningsplatser för fåglar ska ta på sig skyddskläder som endast används på djurhållningsplatsen i fråga, byta skor då de går in i och ut ur djurstallarna så att fotspåren av de skor som används i djurstallarna inte möter fotspåren från de skor som används utanför djurstallarna samt tvätta och desinficera händerna när de går in och ut ur djurstallarna.

– Aktörer som är ansvariga för djurstallarna ska ge möjlighet till desinficering av skor i en desinficeringsbassäng och till tvätt och desinficering av händerna.

– Aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser för fåglar ska föra förteckning över de personer som besöker djurhållningsplatsen, med undantag för dem som besöker ett slakteri eller en gränskontrollstation eller en sådan djurhållningsplats, t.ex. en djurpark eller en vilddjurspark, där de inte kommer i direkt kontakt med fåglarna eller de platser där fåglarna vistas.

Förbud mot förflyttning av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap samt deras ägg och kadaver av dem

Det är förbjudet att:

– transportera fjäderfä och andra fåglar i fångenskap, kadaver av dem och och deras ägg inom skyddszonen med följande undantag: transitering på väg eller järnväg utan uppehåll eller lossning, transport av kadaver från en djurhållningsplats inom skyddszonen för att bortskaffas direkt eller behandlas i enlighet med förordningen om animaliska biprodukter samt transport av prover som tillsynsmyndigheten tagit avseende undersökningar av djursjukdomar;

– låta fjäderfä och andra fåglar inom skyddszonen röra sig utanför djurhållningsplatsen; och

– fåglar som hålls inom skyddszonen och som är avsedda att sättas ut som vilt sätts ut i naturen.

Förbud mot förflyttning av andra djur

– Det är förbjudet att till en djurhållningsplats för fåglar som är belägen inom skyddszonen ta in andra djur än fåglar eller föra dem därifrån. Förbudet gäller dock inte för sådana djur som uteslutande hålls i bostadslägenheter för människor och som inte kommer i kontakt med fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, deras burar, djurstallar eller utehägn.

Förbud mot förflyttning av kött

– Det är förbjudet att överlåta fjäderfäkött från en djurhållningsplats eller ett slakteri inom skyddszonen eller från en anläggning i anslutning till det.

Förbudet utvidgas dock inte till att omfatta sådant kött från ett slakteri eller en anläggning som

– har fått från fåglar som slaktats minst 21 dygn före den tidpunkt då högpatogen aviär influensa beräknas ha spridits till djurhållningsplatsen inom skyddszonen och köttet från och med det har hållits helt åtskilt från kött som fåtts senare;

– härstammar från en djurhållningsplats utanför skyddszonen och köttet under den tid det har transporterats, lagrats och hanterats hållits helt åtskilt från kött från skyddszonen;

– har fåtts från fjäderfä från skyddszonen och har försetts med sådant kontrollmärke som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning (15/14) bilaga 2 och som sänds till en anläggning utanför zonen för behandling i enlighet med nämnda förordnings bilaga 1 eller som har fåtts från fjäderfä från skyddszonen och har försetts med sådant kontrollmärke som avses i bilaga 2 och används i Finland.

Förbud mot transport och spridning av gödsel och använt strö

– Det är förbjudet att från en djurhållningsplats inom en skyddszon transportera eller på en djurhållningsplats inom skyddszonen sprida ut gödsel av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap eller använt strö.

Desinficering av transportmedel

– Transportmedel som använts för att transportera fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kött, ägg, kadaver av dem, fjäderfäfoder, gödsel och använt strö inom skyddszonen och som kan ha kontaminerats med aviärt influensavirus ska tvättas och desinficeras före en ny transport och så snart som möjligt efter lossningen.

Dispens som gäller skyddszonen

Enligt lagen om djursjukdomar 38 § kan regionförvaltningsverket i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning (15/14) 7 kapitlet i enskilda fall ge dispens från ovan nämnda förbud och åtgärder om dispensen inte medför risk för spridning av sjukdomen.

ÅTGÄRDER SOM GÄLLER ÖVERVAKNINGSZONEN
Åtgärder inom övervakningszonen för att förhindra spridning av smitta

– Aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser för fåglar ska se till att fordon för de personer som besöker djurhållningsplatsen tvättas och desinficeras till behövliga delar när de lämnar djurhållningsplatsen om de kan ha blivit kontaminerade i samband med besöket.

– Personer som besöker djurhållningsplatser för fåglar ska ta på sig skyddskläder som endast används på djurhållningsplatsen i fråga, byta skor då de går in i och ut ur djurstallarna så att fotspåren av de skor som används i djurstallarna inte möter fotspåren från de skor som används utanför djurstallarna samt tvätta och desinficera händerna när de går in och ut ur djurstallarna.

– Aktörer som är ansvariga för djurstallarna ska ge möjlighet till desinficering av skor i en desinficeringsbassäng och till tvätt och desinficering av händerna.

Förbud mot transport av fjäderfä och deras ägg

– Det är förbjudet att transportera fjäderfän och deras ägg inom en övervakningszon till områden utanför övervakningszonen samt från områden utanför övervakningszonen till övervakningszonen. Förbudet gäller dock inte för transitering av fjäderfä och ägg i övervakningszonen på väg eller järnväg utan uppehåll eller lossning.

Förbud mot förflyttning av andra djur

– Det är förbjudet att till en djurhållningsplats för fjäderfän som är belägen inom övervakningszonen ta in andra husdjur än fjäderfä eller föra dem därifrån. Förbudet gäller dock inte för sådana husdjur som uteslutande hålls i bostadslägenheter för människor och som inte kommer i kontakt med fjäderfän, andra fåglar i fångenskap, deras burar, djurstallar eller utehägn.

– Det är förbjudet att andra fåglar i fångenskap förs till djurutställningar, tävlingar eller motsvarande evenemang som ordnas inom en övervakningszon samt att i naturen sätta ut fåglar som hålls inom en övervakningszon och är avsedda att sättas ut som vilt.

Förbud mot transport och spridning av gödsel

– Det är förbjudet att från en djurhållningsplats inom övervakningszonen transportera eller på en djurhållningsplats inom övervakningszonen sprida ut gödsel av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap samt använt strö.

Desinficering av transportmedel

– Transportmedel som använts för att transportera fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kött, ägg, kadaver av dem, fjäderfäfoder, gödsel och använt strö inom övervakningszonen och som kan ha kontaminerats med aviärt influensavirus ska tvättas och desinficeras före en ny transport och så snart som möjligt efter lossningen.

Dispens som gäller övervakningszonen

Enligt lagen om djursjukdomar 38 § kan regionförvaltningsverket i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning (15/14) 9 kapitlet i enskilda fall ge dispens från ovan nämnda åtgärder och förbud om dispensen inte medför risk för spridning av sjukdomen.

MOTIVERINGAR

Högpatogen aviär influensa hos fåglar är en i lagen om djursjukdomar 5 § avsedd djursjukdom som lätt sprider sig. I jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) definieras högpatogen aviär influensa som en sjukdom som lätt sprider sig.

Enligt lagen om djursjukdomar 33 § kan Livsmedelsverket inrätta en restriktionszon på det område som omgärdar den plats där en djursjukdom som lätt sprider sig förekommer. En restriktionszon kan också inrättas om det finns en formell misstanke om en sådan sjukdom. I lagen om djursjukdomar 34 § föreskrivs om de åtgärder som Livsmedelsverket får vidta om det är nödvändigt för att förhindra spridning av en sjukdom eller för att skydda människors hälsa.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av högpatogen aviär influensa (15/14) föreskrivs närmare om de förbud, begränsningar och åtgärder som gäller skyddszonen och övervakningszonen. De ovan i beslutsdelen nämnda åtgärderna är sådana som kan ges enligt lagen om djursjukdomar 34 § och jord- och skogsbruksministeriets förordning (15/14). Åtgärderna är nödvändiga för att bekämpa den konstaterade aviära influensan och för att förhindra att den sprids.

När gränserna för restriktionszon, skyddszon och övervakningszon har fastställts har Livsmedelsverket beaktat de geografiska, administrativa, ekologiska och epidemiologiska faktorerna samt möjligheterna till övervakning.

DELGIVNING

På delgivningen av detta beslut tillämpas inte vad som föreskrivs i 9 och 10 kapitlet i förvaltningslagen (434/2003). Detta beslut träder omedelbart ikraft efter att det har getts.

Beslutet ska publiceras i Finlands författningssamling. Dessutom ska tillsynsmyndigheterna på behörigt sätt och i tillräcklig omfattning informera om beslutet i de kommuner inom vilka området eller zonen har inrättats. Information om beslutet ska dessutom särskilt meddelas sådana för djurhållningsplatser ansvariga aktörer som tillsynsmyndigheten känner till och som beslutet gäller.

TILLÄMPADE LAGRUM

Lagen om djursjukdomar (441/2013) 1–6, 33–37, 84 och 116

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av högpatogen aviär influensa (15/14) 1–2, 18, 23–29 och 38–43

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) 1–3

Förvaltningslagen (434/2003) 34

Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 7–8 och 10

SÖKANDE AV ÄNDRING

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring genom besvär till Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning ingår som bilaga till detta beslut.

Beslutet ska följas även om ändring har sökts om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Helsingfors den 10 februari 2021

Generaldirektör
Antti-Jussi Oikarinen

Avdelningschef
Terhi Laaksonen

Tilläggsuppgifter om beslutet fås vid behov av överinspektör Tiia Tuupanen tel. 0295 205 107 eller per e-post (tiia.tuupanen@ruokavirasto.fi)

BILAGOR

1) Karta över restriktionszonen

2) Besvärsanvisning

DISTRIBUTION

Jord- och skogsbruksministeriet

Regionalförvaltningsverken

Janakkala kommun

Loppis kommun

Tavastehus stad

Kommunalveterinärerna

Djurhållningsplatser för fjäderfä och andra fåglar i fångenskap inom restriktionszonen

Bilaga 1: Karta över restriktionszonen

Bilaga 2

BESVÄRSANVISNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga beslutet hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvären ska anföras skriftligt.

BESVÄRSTID

Besvären ska inlämnas inom 30 dagar från datum för beslutets delgivning. Besvärstiden räknas från den dag som följer efter dagen för delgivningen.

Dagen för delgivningen räknas på följande sätt:

– Om beslutet har överlämnats till vederbörande eller dennes ombud framgår dagen för delgivningen av det skriftliga intyg som upprättats över delgivningen.

– Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår delgivningsdatum av mottagningsbeviset.

– Om beslutet har postats som vanligt brev anses delgivningen ha ägt rum den sjunde dagen efter postningsdagen, om inte annat framgår.

– När det är fråga om så kallad mellanhandsdelgivning (dvs. när beslutet inte har lämnats direkt till vederbörande eller dennes ombud) anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som anges i delgivnings- eller mottagningsbeviset.

– Om beslutet med partens medgivande har delgivits som elektroniskt meddelande per e-post anses parten ha delgivits beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om ingen annan utredning finns.

BESVÄRSSKRIFTENS INNEHÅLL

I besvären ska följande anges:

– det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),

– till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),

– grunderna för yrkandena,

– vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

BESVÄRSSKRIFTENS BILAGOR

Till besvären ska följande fogas:

– det överklagade beslutet med besvärsanvisning,

– utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,

– de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

– ombudets fullmakt, om ombudet inte är en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller en rättegångsbiträde med tillstånd.

INLÄMNANDE AV BESVÄRSSKRIFTEN

Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvärsskriften kan inlämnas personligen, per post som betald försändelse, med en elektronisk dataöverföringsmetod eller genom ombud eller bud. Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv. Om besvärsskriften skickas per post eller på elektronisk väg sker detta på avsändarens eget ansvar. Besvärsskriften ska vara framme hos myndigheten under tjänstetid senast den 30. dagen av besvärstiden för att besväret ska kunna behandlas. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden också följande vardag. På webbplatsen Rättsväsendet finns närmare anvisningar om hur handlingar inlämnas elektroniskt. http://www.oikeus.fi

RÄTTEGÅNGSAVGIFT

För behandling av besvärsärenden i förvaltningsdomstolen uppbärs en rättegångsavgift om 260 euro. Ändringssökanden är befriad från erläggande av avgift, om förvaltningsdomstolen ändrar ett beslut av lägre myndigheter till ändringssökandens förmån. (Lag om domstolsavgifter 1455/2015 och justitieministeriets förordning 1383/2018)

KONTAKTUPPGIFTER
Tavastehus förvaltningsdomstol
Adress: Raatihuoneenkatu 1
13100 TAVASTEHUS
Telefonväxel: 029 56 42200
Telefax: 029 56 42269
E-post: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Tjänstetid kl 8.00–16.15

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.