132/2021

Helsingfors den 11 februari 2021

Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av skatter som betalats för skatteåret 2021 innan beskattningen har slutförts

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 1 mom. och 5 a § 3 mom. i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådana de lyder, 5 § 1 mom. i lag 1129/2017 och 5 a § 3 mom. i lag 607/2009:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2021 hänförliga förskottsinnehållningar, förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas denna förordning.

2 §

Vid redovisning för skatteåret 2021 är den utdelning som avses 5 § 1 mom. i lagen om skatteredovisning (532/1998) följande:

Statliga skatter 28,66
Kommunalskatt 61,81
Kyrkoskatt 2,81
Försäkrads sjukförsäkringspremie
– sjukvårdspremie 2,96
– dagpenningspremie 3,76
3 §

För redovisning för skatteåret 2021 beräknas de enskilda kommunernas utdelning så, att den debiterade kommunalskatten enligt den verkställda beskattningen för 2019 justeras så att den motsvarar inkomstskattesatsen för 2021. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatten justeras med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2021 och den 1 januari 2020. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den på detta sätt uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på samma sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för respektive församling den 1 januari 2021 och den 1 januari 2020 och inkomstskatteprocenten för församlingen för 2021.

4 §

När garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning tillämpas används vid redovisning för skatteåret 2021 följande minimibelopp av arbetsgivarprestationer:

Minimibeloppet av förskottsinnehållningar

År Redovisningsmånad Euro
2021 Februari 2 428 000 000
Mars 2 427 000 000
April 2 561 000 000
Maj 2 553 000 000
Juni 2 540 000 000
Juli 2 830 000 000
Augusti 2 693 000 000
September 2 480 000 000
Oktober 2 491 000 000
November 2 531 000 000
December 2 525 000 000
2022 Januari 2 856 000 000

Minimibeloppet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

År Redovisningsmånad Euro
2021 Februari 108 620 000
Mars 114 510 000
April 112 420 000
Maj 112 840 000
Juni 107 770 000
Juli 132 980 000
Augusti 129 510 000
September 113 560 000
Oktober 115 940 000
November 114 340 000
December 112 040 000
2022 Januari 116 550 000
5 §

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2021.

Helsingfors den 11 februari 2021

Finansminister
Matti Vanhanen

Konsultativ tjänsteman
Reetta Varjonen-Ollus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.