129/2021

Helsingfors den 11 februari 2021

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2020

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan till sockerbetsodlare betalas transportstöd för sockerbeta 2020 i enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning.

2 §
Bestämmande av stöd

Stöd beviljas en sökande som har odlat sockerbeta under vegetationsperioden 2020. Stödet bestäms i enlighet med bilagan utifrån mängden polsocker och transportsträckan enligt leverensantal för marknadsåret 2020/2021. Mängden polsocker beräknas genom att mängden rena sockerbetor, uttryckt i ton, multipliceras med betornas sockerhalt som bestämts med den polarimetriska metoden. Transportsträckan är det genomsnittliga transportavståndet från sockerbetornas olika leveransplatser till fabriken längs den kortaste trafikerbara vägrutten. 

3 §
Beviljande och betalning av stöd

Stöd beviljas som stöd av mindre betydelse enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn. En förutsättning för beviljande av stöd är att summan av de stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn som beviljats en sökande under en tidsperiod som omfattar det skatteår då stöd av mindre betydelse beviljas och de två närmast föregående skatteåren (referensperiod) inte överskrider maximibeloppet enligt artikel 3.2 i den förordningen. En förutsättning är dessutom att summan av alla stöd av mindre betydelse som under referensperioden beviljats sökanden inte överskrider maximibeloppet enligt artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Transportstöd för sockerbeta anses ha beviljats i enlighet med vad som anges i artikel 3.4 i  den förstnämnda förordningen i 1 mom. när tillstånd att betala ut stödet har utfärdats.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 12 februari 2021.

Helsingfors den 11 februari 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Bilaga

BELOPPET AV TRANSPORTSTÖD FÖR SOCKERBETA

Transportsträcka, kilometer Stöd, euro/ton
högst 5 4,68
över 5 och högst 10 4,82
över 10 och högst 15 5,11
över 15 och högst 20 5,53
över 20 och högst 25 6,10
över 25 och högst 30 6,81
över 30 och högst 35 7,52
över 35 och högst 40 8,23
över 40 och högst 45 9,08
över 45 och högst 50 9,94
över 50 och högst 60 10,93
över 60 och högst 70 11,92
över 70 och högst 80 13,06
över 80 och högst 90 14,20
över 90 och högst 100 15,47
över 100 och högst 110 16,75
över 110 och högst 120 18,46
över 120 och högst 130 19,88
över 130 och högst 140 22,01
över 140 och högst 150 24,14
över 150 och högst 160 26,98
över 160 31,24

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.