126/2021

Helsingfors den 4 februari 2021

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) 10 b §, sådan den lyder i förordning 53/2014,

ändras 1 § 1 mom., 2 § 3 mom., 3 § 1 mom. och 13 e §, sådana de lyder, 1 § 1 mom. i förordning 811/2018 samt 2 § 3 mom., 3 § 1 mom. och 13 e § i förordning 1150/2017, samt

fogas till förordningen ett nytt 5 a kap. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om behörighetsvillkoren för de rektorer och lärare som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (714/2018), lagen om yrkesutbildning (531/2017), lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020), lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).


2 §
Behörighet för rektor

Behörig som rektor med ansvar för sådan utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning är med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. 3 punkten den som har tillräcklig arbetserfarenhet av både läraruppgifter och andra uppgifter inom undervisningssektorn. Rektorn är då också behörig att ansvara för vid samma läroanstalt ordnad utbildning som handleder för examensutbildning.


3 §
Språkkunskaper

En rektor ska ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i läroanstaltens undervisningsspråk eller i det undervisningsspråk som anges i ett anordnartillstånd enligt lagen om yrkesutbildning. Om det i ett tillstånd att ordna utbildning som handleder för examensutbildning bestäms om undervisningsspråket, ska rektorn också i detta undervisningsspråk ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper.


13 e §
Behörighet för lärare som ger utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv

Behörig att ge sådan utbildning enligt 7 § i lagen om yrkesutbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv är den som har behörighet enligt 16 § i denna förordning för lärare som ger krävande särskilt stöd.

5 a kap.

Utbildning som handleder för examensutbildning

17 a §
Behörighet för lärare inom utbildning som handleder för examensutbildning

Behörig att ge undervisning som avses i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning är den som har behörighet enligt 3 kap., med undantag för behörighet enligt 5 a och 7 §, eller har behörighet enligt 4 kap. eller behörighet för lärare i yrkesinriktade eller gemensamma examensdelar.

Om studier som avses i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen eller lagen om yrkesutbildning avläggs under den handledande utbildningen, tillämpas vad som i denna förordning föreskrivs om behörighet för lärare för utbildningsformen i fråga.

17 b §
Behörighet för lärare som ger särskilt stöd och krävande särskilt stöd inom utbildning som handleder för examensutbildning

Behörig att ge sådant särskilt stöd som avses i 21 § i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning är den som har behörighet för lärare som meddelar specialundervisning enligt 8 § i denna förordning eller behörighet som speciallärare enligt 11 a § eller behörighet för lärare som ger särskilt stöd enligt 16 § 1 mom. i denna förordning.

Om utbildning enligt lagen om utbildning som handleder för examensutbildning ordnas för en studerande som har rätt till krävande särskilt stöd, tillämpas vad som i 16 § föreskrivs om behörigheten för lärare som ger krävande särskilt stöd.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

Helsingfors den 4 februari 2021

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Regeringsråd
Piritta Sirvio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.