125/2021

Helsingfors den 4 februari 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkesutbildning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017) rubriken för 1 kap. samt 5 §, 9 § 1 mom. 1 och 4 punkten, 12 och 13 §, 14 § 3 och 4 mom. och 23 § 1, 4 och 6 punkten samt

fogas till 9 § 1 mom. en ny 7 a-punkt som följer:

1 kap.

Uppbyggnaden av yrkesinriktad grundexamen samt utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv

5 §
Uppbyggnaden av utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv

Utbildningen som handleder för arbete och ett självständigt liv byggs upp av valbara utbildningsdelar.

9 §
Uppgifter som ska föras in i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet

I den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet ska utbildningsanordnaren föra in åtminstone följande uppgifter:


1) den examen som avläggs, den utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv som genomförs eller den övriga yrkesutbildning som avses i 8 § i lagen om yrkesutbildning som genomförs, de examens- eller utbildningsgrunder som iakttas, det eventuella kompetensområde som avläggs samt de examens- eller utbildningsdelar som avläggs,


4) annat kunnande som den studerande förvärvat och påvisat tidigare än sådant som ingår i 2 och 3 punkten och som anknyter till den examen som avläggs eller den utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv som genomförs,


7 a) behovet av och mängden undervisning och handledning som genomförs vid läroanstalten och i andra lärmiljöer,


12 §
Bedömning av den studerandes kunnande i utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv

I utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv bedöms kunnandet verbalt.

13 §
Bevarande av bedömningsmaterialet

En studerande i examensutbildning eller utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv ska ges möjlighet att studera det skriftliga eller på annat sätt sparade bedömningsmaterial som uppstått på basis av bedömningen. Utbildningsanordnaren ska bevara bedömningsmaterialet i minst sex månader efter vitsordsgivningen.

14 §
Betygens innehåll

Det betyg över genomförd utbildning och det betyg över genomförda utbildningsdelar som avses i 58 § i lagen om yrkesutbildning ska innehålla de delar av en utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv som genomförts samt kompetenspoäng och vitsord för dessa.

Det betyg över deltagande i övrig yrkesutbildning, examensutbildning eller utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv som avses i 59 § i lagen om yrkesutbildning ska innehålla uppgifter om utbildningens innehåll och längd.

23 §
Ärenden som utbildningsanordnaren ska informera om

Utbildningsanordnaren ska informera om åtminstone följande ärenden:


1) möjligheterna att avlägga examina och genomföra utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv samt övrig utbildning som ordnas,


4) individuella valmöjligheter för studerande i examensutbildning och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv,


6) ordnande av examensdelar och delar av utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv i samarbete med andra utbildningsanordnare, arbetslivet, verkstäder för unga eller andra samarbetsparter,Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022. Bestämmelserna i 9 § 1 mom. 7 a-punkten träder dock i kraft redan den 1 augusti 2021.

Helsingfors den 4 februari 2021

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Regeringsråd
Piritta Sirvio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.