113/2021

Helsingfors den 27 januari 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de uppgifter som ska anges i en ansökan om beskogningsstöd samt de handlingar och utredningar som ska fogas till ansökan

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 3 mom. och 12 § 5 mom. i lagen om temporärt stöd för beskogning (1114/2020):

1 §
Innehållet i ansökan

I en i 11 och 12 § i lagen om temporärt stöd för beskogning (1114/2020) avsedd ansökan om beskogningsstöd ska det utöver vad som föreskrivs i de paragraferna lämnas uppgifter och till ansökan fogas handlingar och utredningar i enlighet med 2–4 § i denna förordning.

2 §
Basuppgifter och försäkringar

I en ansökan ska följande basuppgifter och försäkringar lämnas:

1) personbeteckning eller FO-nummer för den som ansöker om stöd,

2) namn och fastighetsbeteckning samt kommun för den fastighet eller de fastigheter som det område eller de områden som ansökan avser omfattar,

3) uppgift om huruvida det område som ansökan avser är ett tidigare torvutvinningsområde,

4) uppgift om huruvida det område som ansökan avser är tidigare jordbruksmark,

5) i fråga om ett område som har tagits ur odlingsbruk, uppgift om huruvida stöd har sökts för området via systemen för jordbruksstöd efter 2019,

6) i fråga om ett område som har tagits ur odlingsbruk, det sista odlingsåret,

7) om ansökan avser ett område som har tagits ur odlingsbruk, signum enligt åkerskiftesregistret för basskiftet eller för basskiftena, om området består av flera basskiften,

8) uppgift om huruvida den dominerande jordarten i området är mineraljord eller torvbaserad jord; i fråga om ett område som avses i 5 punkten, uppgift om huruvida det finns information om markkartering, markanalyser eller motsvarande,

9) ägande- eller besittningsform, grund för samäganderättsförhållandet eller besittningsförhållandet och, vid samägande, ägarandel i fråga om den fastighet eller de fastigheter som det område eller de områden som ansökan avser omfattar,

10) den areal för vilken finansiering för beskogning söks, i hektar med en noggrannhet av 0,1 hektar,

11) läget på en karta eller uttryckt med hjälp av geografisk information för det område eller de områden där beskogning föreslås,

12) uppgift om huruvida det är fråga om en situation där inte alla samägare till området ansöker om stöd och stöd söks av samägare som äger minst 60 procent av det område som ska beskogas,

13) i en situation som avses i 12 punkten dessutom

a) en försäkran om att de som ansöker om beskogningsstöd avstår från att avkräva andra samägare än de som medverkar i åtgärderna på beskogningskostnader,

b) en försäkran om att de som ansöker om beskogningsstöd förbinder sig att stå för det ansvar, de skyldigheter och de påföljder som hänför sig till beskogningen, och

c) en försäkran om att de övriga samägarna har informerats om den planerade beskogningen av området och anvisats att underrätta sökandena om sin eventuella negativa ståndpunkt till beskogningen per e-post eller brev eller på något annat sätt,

14) uppgift om huruvida det på det område som ska beskogas finns behov av iståndsättning av befintliga diken och behov av därmed sammanhängande reglering av vattenhushållningen,

15) uppgift som den sökande har om huruvida ett förfarande enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) behövs i fråga om det område som ansökan avser.

3 §
Handlingar och utredningar

Vid behov ska det i en ansökan lämnas eller till ansökan fogas följande handlingar och utredningar:

1) om ansökan har avfattats av ett ombud, en tillräckligt specificerad utredning om ombudets rätt att företräda den sökande,

2) om enbart underhållsarvode söks, uppgift om huruvida den aktör hos vilken ersättning för anläggningsåtgärder för beskogning har sökts eller redan erhållits är offentlig eller privat,

3) i en situation som avses i 2 § 9 punkten och där den som äger och den som besitter fastigheten är olika personer, en utredning om innehållet i en särskild rättighet,

4) i en situation som avses i 2 § 13 punkten och där information inte har lämnats om den planerade beskogningen, en redogörelse för orsaken till att de övriga samägarna inte har kunnat nås,

5) i en situation som avses i 2 § 14 punkten, planen och kartan eller motsvarande underlag,

6) en miljökonsekvensbeskrivning enligt 19 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats i anslutning till den, om dessa när beskogningsstöd söks finns att tillgå i fråga om det område som ansökan avser.

4 §
Planerat genomförande av beskogning

I ansökan ska det anges ett sådant datum för inledande av anläggningsarbetet för beskogning som har beräknats separat för ansökan i fråga.

I ansökan ska följande uppgifter lämnas figurvis om det planerade genomförandet av beskogningen:

1) det trädslag som huvudsakligen ska användas och eventuella andra trädslag,

2) plant- eller frömängder per hektar,

3) uppgift om huruvida plantskydd eller andra skydd används,

4) uppgift om huruvida odlingssättet är sådd eller plantering, när det gäller ett tidigare torvutvinningsområde eller annan mineraljord än tidigare jordbruksmark,

5) en bedömning av nödvändigheten av gödsling i samband med beskogningen,

6) uppgift om huruvida det finns behov att röja sly, om området är lindrigt slybevuxet,

7) metod för att bekämpa konkurrerande ytvegetation,

8) de faktorer i anslutning till vattenhushållningen samt den iståndsättning av diken och de andra åtgärder i anslutning till vattenhushållningen som ska beaktas,

9) behövlig markberedningsmetod.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021 och gäller till och med den 31 december 2023.

Helsingfors den 27 januari 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Forstråd
Marja Kokkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.