107/2021

Helsingfors den 22 januari 2021

Livsmedelsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av högpatogen aviär influensa

Ärendets bakgrund

I Janakkala kommun har påträffats döda viltlevande fasaner som har undersökts av Livsmedelsverket för förekomst av aviär influensa. 21.1.2021 har med hjälp av laboratorieprover bekräftats förekomsten av högpatogen aviär influensa av typ H5N8.

Hörande

Detta beslut fattas enligt förvaltningslagen (434/2003) 34 mom. 4 punkten utan hörande av parter, eftersom hörandet kunde äventyra syftet med beslutet och det dröjsmål som hörandet medför i behandlingen av ärendet kunde orsaka en betydande risk för spridning av djursjukdomen ifråga.

AVGÖRANDE OCH MOTIVERINGAR

Avgörande

Livsmedelsverket inrättar en i lagen om djursjukdomar (441/2013) 33 § avsedd restriktionszon på de områden som omgärdar de platser där sjukdomen förekommer.

Restriktionszonen delas in i ett skyddsområde och ett övervakningsområde. Skyddsområdets gräns ligger på minst tre kilometers avstånd från den plats där sjukdomen förekommer. Övervakningsområdets gräns ligger på minst tio kilometers avstånd från den plats där sjukdomen förekommer. Skyddsområdet innefattas i övervakningsområdet.

Restriktionszonens, skyddsområdets och övervakningsområdets exakta geografiska lägen och gränser framgår av den karta som är bilaga till detta beslut (bilaga 1).

Eftersom det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen besluter Livsmedelsverket dessutom om följande åtgärder:

Åtgärder som gäller skyddsområdet

Inspektion av djurhållningsplatser inom skyddsområdet

– Kommunalveterinär ska besöka alla de djurhållningsplatser inom skyddsområdet där fjäderfän hålls för kommersiell kött- eller äggproduktion. Fåglarna och bokföringen över dem ska inspekteras samt prover tas avseende högpatogen aviär influensa.

– Kommunalveterinär ska dessutom utifrån en riskanalys inspektera andra djurhållningsplatser för fjäderfän än de ovan nämnda.

– Kommunalveterinär ska föra en förteckning över sina inspektionsbesök och resultaten av dem.

Åtgärder i skyddsområdet för att förhindra spridning av högpatogen aviär influensa

– Aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser för fåglar ska se till att fordon som besöker djurhållningsplatsen tvättas och decinficeras till behövliga delar när de besöker djurhållningsplatsen om fordonen kan ha blivit kontaminerade i samband med besöket.

– Aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser för fåglar ska i anslutning till djurhållningsplatsens ingång och utgång reservera möjlighet för besökare att decinficera sina skor i en decinfektionsbassäng och att tvätta och decinficera händerna.

– Besökare ska ta på sig skyddskläder som används enbart på djurhållningsplatsen och byta skor vid ingång och utgång så att fotspåren från skor som används inne inte möter fotspåren från de skor som används utanför samt att tvätta och decinficera händerna när de går in och ut.

– Hållande av fjäderfä utomhus i ett skyddsområde är förbjudet med beaktande av de undantag och möjligheter till dispens som stadgas i jord- och skogsbruksministeriets förordning (4/15) 7 §.

Följande åtgärder är förbjudna:

– avlägsnande av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap från djurhållningsplatsen i ett skyddsområde om regionförvaltningsverket inte har gett dispens från detta förbud i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning (4/15) 14 §;

– förande av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap till djurutställningar eller liknande evenemang i ett skyddsområde;

– transport av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap genom skyddsområdet, med undantag för transitering på väg eller i järnväg utan lossning eller uppehåll. Regionförvaltningsverket kan i enskilda fall på ansökan ge dispens från detta förbudet i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning (4/15) 14 §;

– sändning av kläckägg som har samlats in i skyddsområdet efter att det inrättades ut ur området om regionförvaltningsverket inte har gett dispens från detta förbud i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning (4/15) 15 §;

– sändning av färsk kött, malet kött, maskinurbenat kött, köttberedningar och köttprodukter från frilevande fjädervilt från skyddsområdet, med undantag för sändning av sådant kött från fåglar fångade i området innan det inrättades eller fåglar fångade utanför området från anläggningar som myndigheterna har godkänt. Regionförvaltningsverket kan i enskilda fall på ansökan ge dispens från detta förbudet i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning (4/15) 16 §;

– sändning av färskt kött, malet kött, maskinurbenat kött, köttberedningar och köttprodukter från fjäderfän ut ut skyddsområdet;

– sändning av obearbetad gödsel från en djurhållningsplats för fåglar inom skyddsområdet, med undantag för transport för behandling i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009;

– sändning av andra biprodukter från fåglar med ursprung i skyddsområdet ut ur området, om de inte har behandlats i enlighet med artikel 12 i kommissionens beslut 2006/563/EG eller om de inte levereras för behandling i enlighet med förordningen om animaliska biprodukter, och

– utsläppande av fjädervilt ur fångenskap i naturen inom skyddsområdet.

– sådana ovan nämnda råvaror och produkter som kommer från skyddsområdet och som det inte är förbjudet att transportera inom skyddsområdet under alla faser av produktionen ska hanteras, förvaras och transporteras så att verksamheten inte orsakar risk för att eventuellt virus av aviär influensa kan överföras till sådana produkter som man tillverkar av fåglar med ursprung utanför zonen.

Åtgärder som gäller övervakningsområdet

Åtgärder i övervakningsområdet för att förhindra spridning av högpatogen aviär influensa

– Aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser för fåglar ska se till att fordon som besöker djurhållningsplatsen tvättas och decinficeras till behövliga delar när de besöker djurhållningsplatsen om fordonen kan ha blivit kontaminerade i samband med besöket.

– Aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser för fåglar ska i anslutning till djurhållningsplatsens ingång och utgång reservera möjlighet för besökare att decinficera sina skor i en decinfektionsbassäng och att tvätta och decinficera händerna.

– Besökare ska ta på sig skyddskläder som används enbart på djurhållningsplatsen och byta skor vid ingång och utgång så att fotspåren från skor som används inne inte möter fotspåren från de skor som används utanför samt att tvätta och decinficera händerna när de går in och ut.

– Det är förbjudet att hålla fjäderfän utomhus i övervakningsområdet med beaktande av de undantag och möjligheter till dispens som stadgas i jord- och skogsbruksministeriets förordning (4/15) 12 §.

Det är förbjudet att:

– avlägsna fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ut ur övervakningsområdet under de första 15 dygnen efter det att området upprättades om regionförvaltningsverket inte har gett dispens från detta förbud i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning (4/15) 14 §;

– föra fjäderfän och andra fåglar i fångenskap till djurutställningar eller liknande evenemang i övervakningsområdet och att

– släppa ut fjädervilt ur fångenskap i naturen i övervakningsområdet.

MOTIVERINGAR

Aviär influensa hos fåglar är en i lagen om djursjukdomar 5 § avsedd djursjukdom som lätt sprider sig. I jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) definieras aviär influensa som en sjukdom som lätt sprider sig.

Enligt lagen om djursjukdomar 33 § kan Livsmedelsverket inrätta en restriktionszon på det område som omgärdar den plats där en djursjukdom som lätt sprider sig. I lagen om djursjukdomar 34 § föreskrivs om de åtgärder som Livsmedelsverket får vidta om det är nödvändigt för att förhindra spridning av en sjukdom eller för att skydda människors hälsa.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av aviär influensa hos vilda fåglar (4/15) föreskrivs närmare om de förbud, begränsningar och åtgärder som gäller skyddsområdet och övervakningsområdet. De ovan i beslutsdelen nämnda åtgärderna är sådana som kan ges enligt lagen om djursjukdomar 34 § och jord- och skogsbruksministeriets förordning (4/15). Åtgärderna är nödvändiga för att bekämpa den konstaterade aviära influensan och för att förhindra att den sprids.

När gränserna för restriktionszon, skyddsområde och övervakningsområde har fastställts har Livsmedelsverket beaktat de geografiska, administrativa, ekologiska och epidemiologiska faktorerna samt möjligheterna till övervakning.

DELGIVNING

På delgivningen av detta beslut tillämpas inte vad som föreskrivs i 9 och 10 kapitlet i förvaltningslagen (434/2003). Detta beslut träder omedelbart ikraft efter att det har getts.

Beslutet ska publiceras i Finlands författningssamling. Dessutom ska tillsynsmyndigheterna på behörigt sätt och i tillräcklig omfattning informera om beslutet i de kommuner inom vilka området eller zonen har inrättats. Information om beslutet ska dessutom särskilt meddelas sådana för djurhållningsplatser ansvariga aktörer som tillsynsmyndigheten känner till och som beslutet gäller.

TILLÄMPADE LAGRUM

Lagen om djursjukdomar (441/2013) 1–6, 33–37, 84 och 116 §

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av aviär influensa hos vilda fåglar (4/15) 1–3, 5–13 och 17 §

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) 1–3 §

Förvaltningslagen (434/2003) 34 §

Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 7–8 ja 10 §

SÖKANDE AV ÄNDRING

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring genom besvär till Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning ingår som bilaga till detta beslut.

Beslutet ska följas även om ändring har sökts om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Helsingfors den 22 januari 2021

Generaldirektör
Antti-Jussi Oikarinen

Avdelningschef
Terhi Laaksonen

Tilläggsuppgifter om beslutet fås vid behov av överinspektör Tiia Tuupanen tel. 029 530 4268 eller per e-post (tiia.tuupanen@ruokavirasto.fi)

BILAGOR

1) Karta över restriktionszonen

2) Besvärsanvisning

DISTRIBUTION

Jord- och skogsbruksministeriet

Regionförvaltningsverken

Janakkala kommun

Loppis kommun

Tavastehus stad

Janakkala kommunalveterinär

Djurhållningsplatser för fjäderfä inom restriktionszonen

Bilaga 1: Karta över restriktionszonen

Bilaga 2

BESVÄRSANVISNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga beslutet hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvären ska anföras skriftligt.

BESVÄRSTID

Besvären ska inlämnas inom 30 dagar från datum för beslutets delgivning. Besvärstiden räknas från den dag som följer efter dagen för delgivningen.

Dagen för delgivningen räknas på följande sätt:

– Om beslutet har överlämnats till vederbörande eller dennes ombud framgår dagen för delgivningen av det skriftliga intyg som upprättats över delgivningen.

– Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår delgivningsdatum av mottagningsbeviset.

– Om beslutet har postats som vanligt brev anses delgivningen ha ägt rum den sjunde dagen efter postningsdagen, om inte annat framgår.

– När det är fråga om så kallad mellanhandsdelgivning (dvs. när beslutet inte har lämnats direkt till vederbörande eller dennes ombud) anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som anges i delgivnings- eller mottagningsbeviset.

– Om beslutet med partens medgivande har delgivits som elektroniskt meddelande per e-post anses parten ha delgivits beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om ingen annan utredning finns.

BESVÄRSSKRIFTENS INNEHÅLL

I besvären ska följande anges:

– det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),

– till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),

– grunderna för yrkandena,

– vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

BESVÄRSSKRIFTENS BILAGOR

Till besvären ska följande fogas:

– det överklagade beslutet med besvärsanvisning,

– utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,

– de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

– ombudets fullmakt, om ombudet inte är en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller en rättegångsbiträde med tillstånd.

INLÄMNANDE AV BESVÄRSSKRIFTEN

Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvärsskriften kan inlämnas personligen, per post som betald försändelse, med en elektronisk dataöverföringsmetod eller genom ombud eller bud. Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv. Om besvärsskriften skickas per post eller på elektronisk väg sker detta på avsändarens eget ansvar. Besvärsskriften ska vara framme hos myndigheten under tjänstetid senast den 30. dagen av besvärstiden för att besväret ska kunna behandlas. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden också följande vardag. På webbplatsen Rättsväsendet finns närmare anvisningar om hur handlingar inlämnas elektroniskt. http://www.oikeus.fi

RÄTTEGÅNGSAVGIFT

För behandling av besvärsärenden i förvaltningsdomstolen uppbärs en rättegångsavgift om 260 euro. Ändringssökanden är befriad från erläggande av avgift, om förvaltningsdomstolen ändrar ett beslut av lägre myndigheter till ändringssökandens förmån. (Lag om domstolsavgifter 1455/2015 och justitieministeriets förordning 1383/2018)

KONTAKTUPPGIFTER
Tavastehus förvaltningsdomstol
Adress: Raatihuoneenkatu 1
13100 TAVASTEHUS
Telefonväxel: 029 56 42200
Telefax: 029 56 42269
E-post: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Tjänstetid kl 8.00–16.15

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.