104/2021

Helsingfors den 21 januari 2021

Statsrådets förordning om understöd till sammanslutningar som främjar en hållbar tillväxtpolitik och företags internationalisering

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning föreskrivs om beviljande, utbetalning och användning av det allmänna understöd som med stöd av moment 32.01.40 i statsbudgeten ska beviljas aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik.

2 §
Statsbidragsmyndighet

Arbets- och näringsministeriet är den statsbidragsmyndighet som avses i denna förordning.

3 §
Understödsmottagare och användningsändamål för understödet

Understöd kan beviljas för utgifter för sådana i Finland registrerade sammanslutningars verksamhet som stöder målen för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och vars sakkunnig-, informations- och rådgivningstjänster främjar särskilt små och medelstora företags

1) beredskap för internationalisering, eller

2) verksamhetsförutsättningar i Finland eller utomlands.

Understöd kan av särskilda skäl också beviljas sammanslutningar som är registrerade utomlands.

4 §
Godtagbara kostnader

Som godtagbara kostnader betraktas följande kostnader som är skäliga och nödvändiga med tanke på verksamheten:

1) löner och därtill hörande lagstadgade bikostnader,

2) kostnader för sammanslutningarnas verksamhetslokaler,

3) kostnader för sammanslutningarnas marknadsföring, rådgivning, forsknings-, informations- och publikationsverksamhet,

4) andra än i 1–3 punkten avsedda behövliga kostnader med tanke på sammanslutningens verksamhet.

Resekostnader är stödberättigande till den del de inte överskrider beloppet av reseersättning som ska betalas enligt det tjänste- eller arbetskollektivavtal som tillämpas på understödsmottagaren.

Om det tjänste- eller arbetskollektivavtal som tillämpas på understödsmottagaren inte innehåller bestämmelser om ersättning av resekostnader eller om inget tjänste- eller kollektivavtal tillämpas på understödsmottagaren, är resekostnaderna stödberättigande enligt statens gällande resereglemente, som ingår i statens tjänste- och arbetskollektivavtal.

5 §
Upphandling

Om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) inte tillämpas på den statsunderstödda verksamheten, ska understödsmottagaren kunna visa att kostnaderna för upphandlingen är skäliga.

De handlingar som gäller upphandlingen ska bevaras.

6 §
Understödets belopp

Understödet är högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna, om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta.

7 §
Ansökan om understöd

Understöd ska ansökas före ingången av det verksamhetsår som täcks av understödet. Ansökan ska innehålla

1) sökandens kontaktinformation samt företags- eller organisationsnummer,

2) en verksamhetsplan och fastställd budget för det år för vilket understöd söks,

3) en redogörelse för uppföljningen och utvärderingen av uppnåendet av målen under verksamhetsåret,

4) bokslut, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för den senaste räkenskapsperioden,

5) utredning om namnteckningsrätt,

6) andra än i 1–5 punkten avsedda uppgifter som arbets- och näringsministeriet förutsätter.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. kan understöd dock sökas som tilläggsunderstöd under verksamhetsåret för samma verksamhet för vilken understöd redan har beviljats eller för en viss bestämd del av sammanslutningens verksamhet.

8 §
Utbetalning av understöd

Till ansökan om utbetalning av understöd ska fogas en specifikation av de kostnader som uppkommit. Innan den sista posten betalas ut ska understödsmottagaren lägga fram en godtagbar utredning om användningen av medlen och om uppnådda resultat. Den sista utbetalningsposten utgör minst 10 procent av det beviljade understödet.

9 §
Redogörelse för användningen av understödet

En redovisning för användningen av understödet ska lämnas till statsbidragsmyndigheten före utgången av maj året efter verksamhetsåret. Arbets- och näringsministeriet kan av grundad anledning bevilja förlängning av tidsfristen för att lämna in en redovisning. Till redovisningen ska fogas bokslut, verksamhetsberättelse eller berättelse över verksamheten, utredningar angående resultatet samt andra utredningar som behövs för redovisningen över användningen och verkningarna av understödet. Av redogörelse ska kostnadernas samband med bokföringen framgå.

Revisorns utlåtande om användningen av understödet och om att villkoren för det har iakttagits ska på begäran tillställas statsbidragsmyndigheten.

Understödsmottagarens bokföring ska ordnas så att användningen av understödet utan svårighet kan övervakas.

10 §
Resultatmål för den verksamhet som stöds

Statsbidragsmyndigheten fastställer resultatmålen för den verksamhet som stöds i understödsbeslutet och ingår enligt prövning ett separat resultatavtal med sammanslutningen.

11 §
Inkomster och överskott

Inkomsterna av den statsunderstödda verksamheten beaktas vid beviljandet av understöd. Från de godtagbara kostnaderna ska dras av inkomsterna av verksamheten samt övriga statsunderstöd som erhållits för verksamhet enligt denna förordning. Som inkomst betraktas sådana inkomster av försäljning av produkter eller tjänster som erhållits under den tid understödet används för den verksamhet som är föremål för statsunderstödet, inkomster av försäljning av andra anläggnings- eller omsättningstillgångar samt serviceintäkter och motsvarande intäkter.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På understöd som beviljats innan denna förordning träder i kraft för syften som avses i denna förordning tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 21 januari 2021

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringsråd
Tuula Manelius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.