99/2021

Helsingfors den 21 januari 2021

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2021

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Som nationellt stöd till södra Finland enligt 6 § 1 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) betalas för 2021 från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, stöd för växthusproduktion och stöd för lagring av trädgårdsprodukter i stödområde AB så som föreskrivs i denna förordning.

2 §
Allmänna grunder för bestämmande av stöd

Stöden betalas differentierade enligt område i enlighet med områdesindelningen i statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (5/2015).

Djurantalet ska omräknas till djurenheter i enlighet med vad som föreskrivs statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015).

Nationellt stöd till södra Finland kan betalas högst till det maximibelopp per produktionssektor och stödform som anges i bilagan. Om det stödbelopp som räknas ut på basis av de godtagbara ansökningarna överskrider maximibeloppet, sänks stödet per enhet.

3 §
Beloppet av och förskott på från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning kan utifrån den referenskvantitet som sökanden förfogar över den 1 september 2021 beviljas högst till ett belopp av 38 euro per djurenhet som ingår i referenskvantiteten.

Förskott på från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning kan beviljas till 75 procent av det stödbelopp som beräknats utifrån den referenskvantitet som sökanden förfogar över den 1 mars 2021.

4 §
Stöd för växthusproduktion

Stödet för växthusproduktion bestäms enligt den växthusareal som är i odling den 15 maj 2021. Vid uppehåll i odlingen den dagen, bestäms stödet enligt den stödberättigande växthusareal som var i odling före uppehållet.

Stöd beviljas, om växthusen används för odling och deras sammanlagda areal är minst 300 kvadratmeter. En förutsättning är dessutom att sökanden gör upp en odlingsplan för varje kalendervecka och varje växthus. Odlingssäsongen och de växter som odlas under den ska framgå av odlingsplanen. Om odlingssäsongen ändras från i 5 § 1 mom. avsedd kort odlingssäsong till i det momentet avsedd lång odlingssäsong, bestäms stödet enligt den korta säsongen.

Stöd beviljas för växthusproduktion av tomat, växthusgurka, frilandsgurka, sallat av sorterna Lactuca sativa och Cichorium, bladdill, persilja, paprika, kinakål, snittblommor, snittgrönt, rabattväxter och sådana prydnadsväxter i kruka som är avsedda att odlas inomhus. Stöd beviljas för plantproduktion för egen växthusodling av sallat, bladdill och persilja. För annan plantproduktion beviljas det inte stöd.

5 §
Beloppet av och förskott på stöd för växthusproduktion

Stöd för växthusproduktion beviljas högst till följande belopp:

Odlingssäsong euro m²
Kort: minst 2 mån., men högst 7 mån. 3,20
Lång: över 7 mån. 8,90

Stöd för en lång odlingssäsong beviljas, om växter odlas längre än sju månader under 2021. När det gäller bladdill och persilja förutsätts dessutom att växterna odlas som plantor direkt i marken, att plantor produceras att användas i egen växthusproduktion eller växterna odlas i krukor eller när den huvudsakliga växten är någon annan stödberättigande växt än bladdill eller persilja att växterna odlas i blandodling med direkt sådd. Stöd som grundar sig på odlingsarealen för frilandsgurka, kinakål och isbergssallat beviljas dock alltid i form av stöd för en kort odlingssäsong. Om det under odlingssäsongen odlas flera växter efter varandra i blandodling, beviljas stödet enligt den växt som har den längsta odlingssäsongen.

Förskottet på stödet för växthusproduktion är 60 procent av det stöd som beräknas utifrån den odlingsareal som ansökan avser.

6 §
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Stödet för lagring av trädgårdsprodukter kan, utifrån genomsnittet av den lagringsvolym som berättigar till stöd, för trädgårdsprodukter som finns i lager den 1 november 2021 och den 15 december 2021, beviljas till högst följande belopp:

Lagertyp euro/m³
Maskinellt kylda lager 10,00
Övriga lager 6,20

Den lagringsvolym som stödet baserar sig på uppges med en kubikmeters noggrannhet och i den får det inräknas endast trädgårdsprodukter som är handelsdugliga då de läggs på lager. En förutsättning för stöd är att produkterna förvaras i enlighet med normal lagringssed. Produktvolymer som vid förberedelse för saluföring konstateras ha blivit skämda får inte tas med i de lagringsvolymer som uppges.

Trädgårdsprodukter för vilkas lagring stöd kan beviljas är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål.

7 §
Djurregister

För att antalet djur ska kunna omräknas till djurenheter enligt 2 § förutsätts att

1) den som håller nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä har registrerats som djurhållare enligt 9 § i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010),

2) nötkreatur har registrerats och märkts enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 och enligt lagen om ett system för identifiering av djur,

3) får och getter har registrerats och märkts enligt rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG och enligt lagen om ett system för identifiering av djur,

4)  djurantalet hos den som ansöker om stöd som djurhållare av svin har anmälts i enlighet med lagen om ett system för identifiering av djur,

5) hästar och ponnyer har identifierats enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur) och enligt lagen om ett system för identifiering av djur.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2021.

Helsingfors den 21 januari 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Bilaga

MAXIMIBELOPPET AV STÖD

stödbelopp, miljoner euro
Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 6,50
Stöd för växthusproduktion 9,95
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter 0,95

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.