98/2021

Helsingfors den 21 januari 2021

Statsrådets förordning om utbyte eller avveckling av ett befintligt nät som innehas av ett företag med betydande marknadsinflytande

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 81 c § 3 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014), sådant det lyder i lag 1207/2020:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på anmälningar som görs i enlighet med 81 c § 1 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).

2 §
Uppgifter som ska lämnas

Utöver vad som föreskrivs om lämnande av uppgifter i 81 c § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ska ett företag med betydande marknadsinflytande i sin anmälan lämna åtminstone följande uppgifter:

1) företagets namn, kontaktuppgifter och FO-nummer,

2) den planerade tidpunkten för utbyte eller avveckling av det nät som ska avvecklas eller bytas ut,

3) det geografiska täckningsområdet för det nät som ska avvecklas eller bytas ut i första hand fastighetsspecifikt som geografisk information, i andra hand i kartform som geografisk information av vilken nätets exakta läge framgår,

4) anslutningstekniken för det nät som ska avvecklas eller bytas ut samt hyrda accessnät, hyrt bitströmstillträde och hyrda virtuella accessnät och deras användare,

5) anmälarens tillgång till alternativa eller ersättande produkter inom området för det nät som ska avvecklas eller bytas ut samt deras anslutningsteknik, minsta anslutningshastighet och leveranstid samt priset specificerat så att kopplingspriset och månadsavgiften framgår,

6) uppgift om huruvida anmälaren är leverantör av samhällsomfattande tjänster eller om det befintliga nätet finns inom området för samhällsomfattande tjänster.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2021.

Helsingfors den 21 januari 2021

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Överinspektör
Heidi Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.