96/2021

Helsingfors den 21.1.2021

Statsrådets förordning om information som ska ges innan avtal om kommunikationstjänster ingås

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 106 b § 2 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014), sådant det lyder i lag 1207/2020:

1 §
Information som ska ges innan avtal om kommunikationstjänster ingås

Utöver vad som någon annanstans föreskrivs om skyldighet att lämna uppgifter ska ett teleföretag innan ett avtal om kommunikationstjänster ingå ge konsumenten följande information som avses i 106 b § 2 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014):

1) vid behov de krav på minsta användning av eller kortaste löptid för tjänsten som gäller för utnyttjande av förmånligare villkor,

2) vid behov avgifter i samband med byte av tjänsteleverantör samt ersättnings- och gottgörelseförfaranden i samband med förseningar och missbruk i anslutning till bytet,

3) vid användning av på förhand betalda tjänster information om konsumentens rätt att på begäran få tillbaka det oanvända saldot,

4) vid behov de avgifter som tas ut på grund av att avtalet sägs upp i förtid, avgift för terminalutrustning som blir kvar hos konsumenten samt information om avlägsnande av hinder för användningen av terminalutrustningen,

5) vid behov ersättnings- och gottgörelseförfaranden om det förekommer fel i tjänstens kvalitet eller om tjänsteleverantören inte vidtar behövliga åtgärder i en säkerhetsrelaterad risksituation eller när ett hot eller en sårbarhet som hänför sig till säkerheten uppstår,

6) tjänsteleverantörens åtgärder om informationssäkerheten är hotad eller när hot eller sårbarheter som gäller informationssäkerheten uppstår,

7) de särskilda kvalitetsparametrar som har garanterats för andra tjänster än internetaccesstjänster.

2 §
Information som ska ges innan avtal om interpersonella elektroniska kommunikationstjänster eller internetaccesstjänster ingås

Information som ett teleföretag ska ge konsumenten innan ett avtal om en interpersonell elektronisk kommunikationstjänst eller internetaccesstjänst ingås är utöver den information som avses i 1 §

1) vid behov miniminivåer för tjänstens kvalitet med beaktande av de riktlinjer som avses i artikel 104.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation och som antagits av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation som avses i artikel 1.4 i direktivet,

2) vid behov villkoren för användning av terminalutrustning som teleföretaget levererat,

3) de särskilda prislistor och tjänster som ingår i avtalet samt vid behov de kommunikationsvolymer som ingår i faktureringsperioden och priset för ytterligare kommunikationsenheter,

4) vid behov möjlighet att överföra den kommunikationsvolym som inte använts under föregående faktureringsperiod till följande faktureringsperiod, om prislistan baserar sig på en på förhand bestämd kommunikationsvolym,

5) funktioner med vars hjälp konsumenten kan följa användningen av tjänsten och de avgifter som tas ut för den,

6) priserna på betalteletjänster och betalnummer,

7) priserna på enskilda delar av avtalspaket, om de också erbjuds separat,

8) metoder med vars hjälp konsumenten får aktuella prisuppgifter,

9) uppgifter om kundstöd samt eventuella avgifter för det,

10) de personuppgifter som krävs innan ett avtal ingås samt information om vilka personuppgifter som samlas in när tjänsten används,

11) detaljerad och aktuell information om produkter och tjänster som lämpar sig för personer med funktionsnedsättning,

12) information om möjligheten och sätten att låta konsumenttvistenämnden eller något annat motsvarande organ avgöra en tvist.

Bestämmelser om skyldighet för tillhandahållare av internetanslutningstjänster att lämna information finns utöver i 1 mom. och i 1 § i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen.

3 §
Information som ska ges innan avtal om nummerbaserade interpersonella elektroniska kommunikationstjänster ingås

Information som ett teleföretag ska ge konsumenten innan ett avtal om en nummerbaserad interpersonell elektronisk kommunikationstjänst ingås är utöver den information som avses i 1 och 2 §

1) begränsningar av tillgången till nödtjänster och till lokaliseringsuppgifter om den som ringer,

2) konsumentens rätt att besluta om hans eller hennes personuppgifter ska antecknas i kontaktinformationstjänsten.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2021.

Helsingfors den 21.1.2021

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Kommunikationsråd
Sini Wirén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.