92/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av 2 och 30 § i trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i trafikförsäkringslagen (460/2016) 2 och 30 §, av dem 2 § sådan den lyder i lag 244/2020, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) fordon ett motorfordon som är avsett att framdrivas med mekanisk kraft längs marken men inte på spår, samt en kopplad eller fristående släpvagn,

2) direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet,

3) försäkringsbolag ett försäkringsbolag eller annat försäkringsföretag som har fått koncession att bedriva sådan försäkringsverksamhet som avses i direktivet,

4) försäkringstagare den som ingått ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag,

5) den försäkrade den till vars förmån försäkringen gäller,

6) trafikskada personskada eller sakskada som orsakats av användning av ett fordon i trafik,

7) register det trafik- och transportregister som avses i lagen om transportservice (320/2017),

8) fordonets innehavare den innehavare av ett fordon som antecknats i registret eller, om fordonet inte behöver antecknas i registret, den i vars besittning fordonet har överlåtits permanent,

9) fordonets stadigvarande hemort den stat i vilken registreringsskylten, försäkringsskylten eller identifieringsmärket på ett fordon har utfärdats, eller om sådana inte krävs, den stat där fordonets innehavare har stadigvarande bostadsort, eller om ingen registreringsskylt finns eller den är falsk eller olaglig, den stat där trafikskadan har inträffat,

10) avställning att ett fordon som registrerats första gången tillfälligt tas ur trafik och att uppgift om detta införs i registret,

11) slutlig avregistrering att ett fordon som registrerats första gången slutligt tas ur trafik i Finland och att uppgift om detta införs i registret,

12) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

13) tredjeland en annan stat än en EES-stat,

14) nationell byrå en specialorganisation som har inrättats i enlighet med rekommendation nr 5 antagen den 25 januari 1949 av kommittén för vägtransporter under landtransportkommittén inom Förenta nationernas Ekonomiska kommission för Europa och som är ett gemensamt organ för de försäkringsföretag som i respektive stat har koncession för bedrivande av försäkringsrörelse som innefattar trafikförsäkring,

15) gröna kortsystemet det internationella försäkringssystem som förvaltas av försäkringsgivarnas nationella byråer,

16) grönt kort ett internationellt försäkringsbevis som ett försäkringsbolag utfärdar i enlighet med den rekommendation som avses i punkt 14,

17) ersättningsorgan det i artikel 10 i direktivet avsedda organ som ansvarar för betalning av ersättning,

18) förflyttningsförsäkring en tidsbunden trafikförsäkring som beviljas för förflyttningstillstånd som avses i 117 § i fordonslagen (82/2021),

19) trafikled allmän eller enskild väg, gata, byggnadsplaneväg, snöskoterled och torg samt annat område som är avsett för allmän trafik eller allmänt används för trafik,

20) dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

30 §
Användningsförbud för fordon

Det är förbjudet att i trafik använda fordon vars försäkringsplikt har försummats.

Bestämmelser om myndigheternas befogenheter vid övervakning av förbudet finns i 198 § i fordonslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

RP 177/2020
KoUB 19/2020
RSv 215/2020
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/858 (32018L0858); EUT L 151, 14.6.2018, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU (32014L0047); EUT L 127, 29.4.2014, s. 134
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (32014L0045); EUT L 127, 29.4.2014, s. 51
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 (32012L0168); EUT L 60, 2.3.2013, s. 52
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 (32013L0167); EUT L 60, 2.3.2013, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/85/EY (32002L0085); EUT L 327, 4.2.2002, s. 8
rådets direktiv 1999/37/EG (31999L0037); EGT L 138, 1.6.1999, s. 57

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.