87/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen (777/2020) 1, 23, 29 och 32 § som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

För sådana personbilar (kategori M1), paketbilar (kategori N1), bussar (kategori M2) med en egenmassa under 1 875 kilogram, motorcyklar (kategori L3e och L4e) samt motoriserade trehjulingar och tunga fyrhjulingar (kategori L5e och L7e) som ska registreras eller tas i bruk i Finland ska bilskatt betalas till staten.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på klassificering av fordon och på tekniska egenskaper hos fordon vad som föreskrivs i fordonslagen (82/2021) och med stöd av den.

23 §
Skattefria fordon

Fria från bilskatt är

1) räddningsbilar som avses i 30 § i fordonslagen,

2) ambulanser som avses i 31 § i fordonslagen,

3) bilar i kategori N1 som konstruerats och utrustats som veterinärbilar och ägs av veterinärer som praktiserar sitt yrke och är avsedda för användning inom veterinärarbetet och

a) som har plats för passagerare endast på sätet bredvid föraren,

b) vars inre höjd på den del av karosseriet som är belägen bakom förarutrymmet, på ett område som är 0,8 meter brett och 1,4 meter långt, ska vara minst 0,5 meter, och

c) i vars utrymme som avses i underpunkt b det för veterinärarbetet ska finnas ett fast installerat förvaringsutrymme med en maskinell kylanordning samt fasta skåp, lådor och andra behövliga konstruktioner,

4) likbilar i kategori M1 som till färgen är svarta, vita eller silvergrå och som ägs av en idkare av begravningstjänst och som används enbart för transport av lik och blomsteruppsättningar som hör till begravningsverksamheten och

a) som har ett karosseri försett med en fast draglavett,

b) där det mellan förarhytten och kistutrymmet finns en fast mellanvägg,

c) där kistutrymmets längd är minst 2,1 meter när den mäts på en höjd av 0,4 meter från draglavetten, och

d) i vars kistutrymme det får finnas högst ett säte för en person,

5) husbilar

a) vars egenmassa är minst 2 500 kilogram,

b) där inkvarteringsutrymmets inre höjd är minst 1,85 meter på ett område vars bredd är minst 0,4 meter och längd minst 1,30 meter i bilens längdriktning, och

c) vars inkvarteringsutrymme utöver den utrustning som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG är utrustat åtminstone med ett ordentligt fastsatt kylförvaringsutrymme och ett värmeaggregat för inkvarteringsutrymmet, samt

6) sådana bilar i kategori M1 vars egenmassa är minst 6 000 kilogram.

29 §
Återbäring vid utförsel

Bilskatt betalas tillbaka på ansökan, om ett i Finland beskattat fordon har förts ut ur landet för permanent bruk någon annanstans än i Finland. Återbäring vid utförsel beviljas en sökande som i egenskap av ägare till fordonet har fört ut det ur landet för bruk någon annanstans än i Finland.

Av skatten betalas tillbaka ett belopp som uppbärs för ett likadant fordon om det beskattas som begagnat vid den tidpunkt då fordonet förs ut ur Finland. Av skatten betalas dock inte tillbaka ett högre belopp än vad som debiterats i skatt för fordonet. Skatt betalas inte heller tillbaka till den del fordonets värde eller den skatt som ska betalas för fordonet har stigit till följd av ändringsarbete som har utförts eller utrustning som har monterats efter beskattningen. Om skatt betalas tillbaka för ett fordon för vilket skatten har nedsatts med stöd av denna lag, minskas det belopp som ska betalas tillbaka med den andel av skattenedsättningen som skulle uppbäras om fordonet vid tidpunkten för ansökan om återbäring överläts till annan användning än sådan som berättigar till nedsatt skatt.

Förutsättningar för beviljande av återbäring vid utförsel är dessutom att

1) det belopp som ska betalas tillbaka är minst 500 euro,

2) det vid tidpunkten för utförseln har förflutit högst tio år sedan fordonet första gången togs i bruk,

3) fordonet är i trafikdugligt skick på dagen för utförseln, och

4) fordonet har avställts i Finland i enlighet med 112 § i fordonslagen.

32 §
Ändring och upphörande av ett tidsbundet hyresavtal

Om avdrag enligt 31 § har gjorts från bilskatten och det tidsbundna hyresavtalet ändras, ska den skattskyldige göra en anmälan till Skatteförvaltningen om ändringen. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om anmälan, tidpunkten för anmälan, de uppgifter som ska lämnas och förfarandet för anmälan. Skatteförvaltningen kan meddela föreskrifter som begränsar anmälningsskyldigheten när skyldigheten är uppenbart onödig.

Om avdrag enligt 31 § har gjorts från bilskatten, ska användningen av fordonet i Finland upphöra senast den dag då det tidsbundna hyresavtalet går ut. Dessutom ska ett fordon avställas i Finland i enlighet med 112 § i fordonslagen senast den dag då det tidsbundna hyresavtalet går ut och föras ut ur landet för permanent bruk någon annanstans än i Finland inom 30 dagar från utgången av det tidsbundna hyresavtalet. Fordonet ska vara i trafikdugligt skick på dagen för utförseln.

Utöver vad som någon annanstans i denna lag föreskrivs om rättelse , rättar Skatteförvaltningen beskattningen till den skattskyldiges fördel eller nackdel inom sex år från ingången av året efter skatteårets utgång, om det avdrag som gjorts i enlighet med 31 § 3 mom. vid verkställandet av beskattningen avviker från det belopp som ska beviljas i återbäring vid utförsel efter utförseln av fordonet. Skatteförvaltningen rättar beskattningen till den skattskyldiges nackdel också om de förutsättningar för avdraget som anges i 31 § 1 och 2 mom. eller kraven enligt 2 mom. i denna paragraf inte uppfylls. Skatteförvaltningen kan dock avstå från att verkställa rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel, om fordonet har skrotats eller annars förstörts och en anteckning om detta gjorts i trafik- och transportregistret i enlighet med 115 § i fordonslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

RP 177/2020
KoUB 19/2020
RSv 215/2020
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/858 (32018L0858); EUT L 151, 14.6.2018, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU (32014L0047); EUT L 127, 29.4.2014, s. 134
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (32014L0045); EUT L 127, 29.4.2014, s. 51
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 (32012L0168); EUT L 60, 2.3.2013, s. 52
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 (32013L0167); EUT L 60, 2.3.2013, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/85/EY (32002L0085); EUT L 327, 4.2.2002, s. 8
rådets direktiv 1999/37/EG (31999L0037); EGT L 138, 1.6.1999, s. 57

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.