21/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av 44 och 45 § i renskötsellagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i renskötsellagen (848/1990) 44 och 45 §, sådana de lyder, 44 § delvis ändrad i lag 285/2013 och 45 § i lag 285/2013, som följer:

44 §
Sökande av ändring i ett renbeteslags beslut

En renägare som är missnöjd med renvärdens beslut i en sak som gäller honom eller henne själv har rätt att få ärendet behandlat av renbeteslagets styrelse. Sådan behandling ska begäras inom trettio dagar från det att renägaren fick del av renvärdens beslut.

Om renägaren är missnöjd med styrelsens beslut, har han eller hon rätt att få beslutet behandlat vid renbeteslagets stämma. Ett skriftligt yrkande om detta ska lämnas till renvärden inom trettio dagar från den dag då underrättelse om beslutet gavs vid den stämma som avses i 18 §.

I beslut av renbeteslagets stämma får en renägare söka ändring hos förvaltningsdomstolen, om beslutet kränker hans eller hennes rätt eller har tillkommit i fel ordning eller annars strider mot lag. På ändringssökande tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Vad som föreskrivs i 2 mom. gäller inte beslut av renbeteslagets styrelse genom vilket tillstånd till förvärv av renboskap har beviljats eller styrelsen har avstått från att använda sin förköpsrätt. Den som förvärvar renarna får enligt 2 och 3 mom. söka ändring i ett beslut av renbeteslagets styrelse eller renbeteslagets stämma som gäller förvägran av tillstånd till förvärv av renboskap och utnyttjande av förköpsrätt.

45 §
Besvär över Renbeteslagsföreningens beslut

Ändring i Renbeteslagsföreningens beslut får sökas av den som berörs av beslutet, på den grund att beslutet inte har tillkommit i behörig ordning eller annars strider mot lag eller föreningens stadgar. Besvär anförs hos Norra Finlands förvaltningsdomstol. På ändringssökande tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020
JsUB 17/2020
RSv 222/2020

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Bilaga: Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.