20/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av 23 § i lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om avträdelsepension (16/1974) 23 §, sådan den lyder i lagarna 1087/1985, 615/2006 och 75/2014, som följer:

23 §

I beslut som pensionsanstalten har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ändring i ett beslut får dock inte sökas genom besvär, om pensionsanstalten har avslagit pensionsansökan på den grund att de förutsättningar för avträdelsepension som avses i 1 § 2 mom., 1 a, 6, 6 a eller 6 b § eller 7 § 2 mom. inte föreligger.


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020
JsUB 17/2020
RSv 222/2020

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.