17/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem (1329/2018) 5, 6 och 17 § som följer:

5 §
Överföring av förvaltningen av gamla bostadsaktiebolags aktieböcker till Lantmäteriverket

Gamla bostadsaktiebolag ska under tiden mellan den 1 maj 2019 och den 31 december 2023 föra över förvaltningen av sina aktieböcker till Lantmäteriverket. Överföringen sker genom att ett bolag anmäler de uppgifter i aktieboken som avses i 2 kap. 12 § 1 mom. 1, 2 och 4–6 punkten i den lag om bostadsaktiebolag (1599/2009) som gällde vid ikraftträdandet av den ändrade lagen om bostadsaktiebolag, nedan den gamla lagen om bostadsaktiebolag, och uppgift om en klausul i bolagsordningen som begränsar omsättningen.

Om ett gammalt bostadsaktiebolag har anmält uppgifterna i bolagsordningen till handelsregistret med hjälp av ett elektroniskt system, ska det anmäla de uppgifter i aktieboken som avses i 2 kap. 12 § 1 mom. 1, 2 och 4–6 punkten i den gamla lagen om bostadsaktiebolag till Lantmäteriverket inom den tid som anges i 1 mom. i denna paragraf.

Bolaget ska utan dröjsmål underrätta aktieägarna om att förvaltningen av aktieboken överförs till Lantmäteriverket och underrättelsen ska utfärdas på samma sätt som kallelsen till bolagsstämma utfärdas.

Bestämmelserna i 13 kap. 13 § 5 mom., 19 kap. 14 § 3 och 4 mom. samt 20 kap. 14 § 2 och 3 mom. i den ändrade lagen om bostadsaktiebolag tillämpas först när bolaget har fört över förvaltningen av sin aktiebok till Lantmäteriverket.

6 §
Anslutning av gamla ömsesidiga fastighetsaktiebolag till aktielägenhetsregistret

Ett gammalt ömsesidigt fastighetsaktiebolag kan anslutas till aktielägenhetsregistret genom att i bolagsordningen ta in en bestämmelse om att 2 kap. 1 a § i den ändrade lagen om bostadsaktiebolag ska tillämpas på bolaget. På en sådan ändring av bolagsordningen tillämpas 28 kap. 1 § 2 mom. i lagen om ändring av 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag (16/2021). Bolaget kan inte fatta beslut om avförande av aktier ur aktielägenhetsregistret efter det att ändringen i bolagsordningen har registrerats.

Den ändring i bolagsordningen som avses i 1 mom. ska anmälas till handelsregistret med hjälp av ett elektroniskt system. Efter registreringen av ändringen i bolagsordningen ska bolaget utan dröjsmål överföra förvaltningen av aktieboken till Lantmäteriverket genom att meddela de uppgifter i aktieboken som avses i 2 kap. 12 § 1 mom. 1, 2 och 4–6 punkten i den gamla lagen om bostadsaktiebolag.

På ett gammalt ömsesidigt fastighetsaktiebolag ska före den i 2 mom. avsedda överföringen av aktiebokens förvaltning till Lantmäteriverket den gamla lagen om bostadsaktiebolag tillämpas, om inte annat följer av 28 kap. 1 § 2 mom. i den gamla lagen om bostadsaktiebolag eller 28 kap. 1 § 3 mom. i lagen om bostadsaktiebolag. När förvaltningen av aktieboken har överförts ska vad som i 7–11 § i denna lag föreskrivs om gamla bostadsaktiebolag tillämpas på bolaget.

17 §
Ändringssökande i ett beslut om påföljder

Omprövning får begäras av beslut som gäller de påföljder som avses i 16 §. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

RP 219/2020
JsUB 15/2020
RSv 214/2020

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.