1267/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning (1387/2014) 3, 7 och 8 §, av dem 7 § sådan den lyder i förordning 495/2019 och 8 § sådan den lyder i förordning 33/2017, som följer:

3 §
Villkor i fråga om rådgivare

Förutsättningarna för beviljande av ersättning är att rådgivaren när denne ger råd och, om rådgivaren är anställd hos någon annan och denna arbetsgivare ansöker om ersättning, arbetsgivaren uppfyller de villkor enligt vilka Livsmedelsverket har valt och godkänt rådgivaren som godkänd rådgivare.

7 §
Maximibelopp som betalas för rådgivning

Av de medel som anvisats landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland kan till det rådgivande organet för den rådgivning som rådgivaren gett betalas högst 1 500 euro i ersättning per rådgivningstillfälle och sammanlagt högst 15 000 euro per gårdsbruksenhet, förening eller sammanslutning under hela programperioden.

Maximibeloppet för den ersättning som ska betalas per rådgivningstillfälle höjs inte fastän flera än en person deltar i rådgivningen. I det maximibelopp som betalas per gårdsbruksenhet, förening eller sammanslutning beaktas härvid dock antalet jordbrukare som deltar i rådgivningen i förhållande till kostnaderna för rådgivningen.

Med rådgivningstillfälle avses en fortgående rådgivningshändelse, där rådgivning ges på gårdsbruksenheten, i terrängen eller i lokaler hos den som får rådgivning eller hos rådgivaren, eller elektroniskt på distans.

8 §
Ersättningsbelopp

Ersättningen för rådgivning är 63 euro per timme. Ersättningen beräknas enligt den tid som använts, resetiden undantagen. För mervärdesskattens andel av rådgivningen betalas inte någon ersättning.

För den tid som använts för förberedelse av rådgivning och uppgörande av en plan kan det betalas ersättning enligt 1 mom., dock inte för en längre tid än den som använts för själva rådgivningen.

För att ersättning ska kunna betalas krävs det att rådgivningen och dess förberedelse gäller

1) en hälsovårdsplan för djur,

2) en plan för välbefinnande av djur;

3) en miljöplan,

4) en energiplan, eller

5) en plan för modernisering av gårdsbruksenheten och förbättrad konkurrenskraft.

Förutsättningarna för betalning av ersättning för förberedelse av rådgivning och uppgörande av en plan är att Livsmedelsverkets anvisning om innehållet i planen och det sätt på vilket det presenteras har iakttagits när planen gjorts upp. Planen ska dessutom fogas till ansökan om betalning av ersättning.

Även om förutsättningarna enligt 2 mom. för betalning av ersättning inte uppfylls, kan det ersättning för förberedelse av rådgivning betalas ersättning för högst en timme.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 30 december 2020

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Lagstiftningsråd
Katri Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.